6.5 Käyttäytymisen arvionti

Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet perustuvat koulun toimintatapoihin ja järjestyssääntöihin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä siitä saatu arvosana tai sanallinen arvio vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.

Oppilaan käyttäytymiseen liittyvät erityistarpeet tulee tarvittaessa kirjata oppimissuunnitelmaan tai henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS), jotta ne voidaan ottaa huomioon käyttäytymisen arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Käyttäytymisen arviointi Heinolassa: 

1.-3.-luokilla käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti viisiportaisella arviointiasteikolla ja annetaan lukuvuositodistuksen liitteenä. Arviointi koostuu seuraavista arvioitavista osa-alueista:

Osaat ottaa huomioon toiset ihmiset
Noudatat yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä
Noudatat hyviä tapoja
Huolehdit ympäristöstäsi


4.-9. -luokilla käyttäytyminen arvioidaan numeroasteikolla 4-10. Ohessa on kuvaus kuhunkin arvosanaan liittyen:

 

ERINOMAINEN 10

Kiitettävän käyttäytymisen lisäksi oppilas osoittaa erityistä kykyä toimia työyhteisön yhteishengen ja ilmapiirin kohentajana. Oppilas ottaa esimerkillisesti huomioon toiset ja ympäristön.

KIITETTÄVÄ 9

Oppilas on kohtelias ja myönteisesti asennoitunut sekä ystävällinen ja auttavainen. Oppilas ei myöhästele ja tekee tehtävänsä vastuuntuntoisesti ja oma-aloitteisesti. Hänellä ei ole laiminlyöntejä tai rikkomuksia. Oppilas ottaa yleensä huomioon toiset ja ympäristön.

HYVÄ 8

Oppilas käyttäytyy enimmäkseen moitteettomasti, mutta vaatii joskus huomauttamista. Suullinen ojennus tehoaa. Oppilas myöhästelee jonkin verran ja tehtävät ovat joskus tekemättä. Oppilaan asenne kouluun on kuitenkin enimmäkseen myönteinen. Oppilas ottaa yleensä huomioon toiset ja ympäristön.

TYYDYTTÄVÄ 7

Oppilaalla on ajoittain vastahankainen ja torjuva asenne kouluun ja työyhteisöön. Hän myöhästelee, laiminlyö tehtäviään eivätkä opiskeluvälineetkään aina ole mukana. Oppilas ottaa huomioon toiset ja ympäristön vaihtelevasti.

KOHTALAINEN 6

Oppilaan käyttäytymisessä on usein huomauttamista ja häntä on jouduttu toistuvasti rankaisemaan. Hänen asenteensa on kielteinen ja välinpitämätön. Oppilas ottaa huomioon toiset ja ympäristön harvoin.


VÄLTTÄVÄ 5

Oppilaan käyttäytyminen on huonoa ja jatkuvasti häiritsevää. Hänellä on lukuisia rangaistuksia, luvattomia poissaoloja ja kotitehtävien laiminlyöntejä. Oppilas ei ota huomioon toisia eikä ympäristöä.

HYLÄTTY 4

Oppilas on syrjäytynyt kouluyhteisöstä täysin. Hänen käyttäytymisessään on erittäin vakavia häiriöitä.

Käyttäytymisen arvioinnin periaatteet tulee kuvata oppilaille ja huoltajille säännöllisesti.