Englannin kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät paikalliset keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1- 2

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
1.lk 2.lk
S1 Kartoitetaan koulussa ja lähiympäristössä puhuttuja kieliä. Käsitellään koulussa ja lähiympäristössä olevia kulttuureja. Pohditaan yhdessä kieli- ja kulttuurimaiseman merkitystä kouluyhteisölle.
S1 Havainnoidaan eri kielten yhteneväisyyksiä ja eroja. S1 Havainnoidaan eri kielten yhteneväisyyksiä ja eroja.
Kielen opiskelutaidot Kielen opiskelutaidot
S2 Harjoitellaan tekemään yhteistyötä ja työskentelemään pareittain ja ryhmissä. S2 Harjoitellaan tekemään yhteistyötä ja työskentelemään pareittain ja ryhmissä
S2 Havainnoidaan pääsääntöisesti puhuttua kieltä. S2Harjoitellaan sanojen merkitysten päättelyä asiayhteyden, yleistiedon tai muun kielitaidon perusteella.
S2 Pohditaan, miten kieliä opitaan ja miten kieliä voi oppia. Tutustutaan itse- ja vertaisarviointiin. S2 Pohditaan, miten kieliä opitaan ja miten kieliä voi oppia. Harjoitellaan erilaisia tapoja opiskella kieltä. Harjoitellaan arvioimaan omaa kielitaitoa itse- ja vertaisarvioinnin keinoin käyttämällä esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

S3 Vuorovaikutustilanteiden lähtökohtana on oppilaiden arki ja oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet.

Keskeisiä sisältöjä ovat eri kielenkäyttötarkoituksiin liittyvät tilanteet, kuten tervehtiminen, hyvästely, esittäytyminen ja arkeen liittyvät kielenkäyttötilanteet.

Opetuksessa harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa.

Osana vuorovaikutusta harjoitellaan sanastoa ja rakenteita fraaseina esimerkiksi laulujen, leikkien ja draaman avulla.

S3 Yhdessä oppilaiden kanssa valittujen vuorovaikutustilanteiden lähtökohtana on oppilaiden arki ja oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet.

Keskeisiä sisältöjä ovat eri kielenkäyttötarkoituksiin liittyvät tilanteet, kuten tervehtiminen, hyvästely, omasta itsestä kertominen ja arkeen liittyvät kielenkäyttötilanteet.

Opetuksessa harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa.

Osana vuorovaikutusta harjoitellaan sanastoa ja rakenteita fraaseina esimerkiksi laulujen, leikkien ja draaman avulla.

S3 Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän. Harjoitellaan erilaisten viestinnässä tarvittavien apukeinojen, kuten eleiden ja piirtämisen käyttöä.

S3 Harjoitellaan sanojen merkitysten päättelyä asiayhteyden, yleistiedon tai muun kielitaidon perusteella. Harjoitellaan ilmaisuja, joita tarvitaan, kun viestin ymmärtämisessä on ongelmia.

S3 Totutellaan käyttämään kielelle ja kulttuurille tyypillisimpiä kohteliaisuuden ilmauksia arjen vuorovaikutustilanteissa, kuten tervehtiminen, hyvästely, kiittäminen ja avun pyytäminen.

Harjoitellaan erilaista luontevaa reagointia arjen vuorovaikutustilanteissa

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

S3 Sisältöjen lähtökohtana on oppilaiden arki ja oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet.

Oppilas tutustuu ensisijaisesti puhuttuihin teksteihin ja arjessa kuuluvaan kieleen.

Tutustutaan kohdekielen ääntämiseen.

Harjoitellaan yhdessä kohdekielen kuuntelua.

Yhdessä oppilaiden kanssa valittujen sisältöjen lähtökohtana on oppilaiden arki ja oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet.

Oppilas tutustuu ensisijaisesti puhuttuihin teksteihin ja vähitellen myös kirjoitettuihin teksteihin sekä arjessa kuuluvaan ja näkyvään kieleen.

Havainnoidaan kohdekielen ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota.

Harjoitellaan yhdessä kohdekielen kuuntelua ja vähitellen myös sisällön ymmärtämistä.

S3 Lähtökohtana on oppilaiden arki ja oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet.

Harjoitellaan kohdekielen ääntämistä.

Sanastoa ja rakenteita harjoitellaan osana vuorovaikutusta erilaisissa oppilaille tutuissa tilanteissa sekä esimerkiksi laulujen, leikkien ja draaman avulla.

Tarjotaan mahdollisuuksia tutustua vähitellen kirjoittamiseen.

Yhdessä oppilaiden kanssa valittujen sisältöjen lähtökohtana on oppilaiden arki ja oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet.

Harjoitellaan runsaasti ja monipuolisesti kohdekielen ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota.

Sanastoa ja rakenteita harjoitellaan osana vuorovaikutusta erilaisissa oppilaille tutuissa tilanteissa sekä esimerkiksi laulujen, leikkien ja draaman avulla.

Tarjotaan mahdollisuuksia tutustua vähitellen kirjoittamiseen.