Koulun toimintamalleja kriisin kohdatessa

Koulujemme oppilaat, henkilökuntaan kuuluvat aikuiset, oppilaiden perheenjäsenet tai muut heille läheiset ihmiset voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan tilanteeseen joko koulussa tai sen ulkopuolella tai heitä voi kohdata kuolema, sairaus tai onnettomuus.

Koulun kriisisuunnitelma sisältää erilaisia toimintamalleja kriisitilanteita varten.

Henkilökuntaa perehdytetään koulun kriisityöhön, jonka tarkoituksena on tukea kriisissä olevan henkilön omaa selviytymistä ja nopeuttaa sitä. Toiminta tapahtuu eri yhteistyötahojen ja vanhempien kanssa yhteistyössä.

Seuraavassa otteita Jyrängön koulun kriisisuunnitelmasta erilaisten asioiden kohdatessa kouluyhteisöämme tai sen yksilöitä:


KRIISIEN ENNALTAEHKÄISY

Myönteinen ja turvallinen ilmapiiri

Myönteisen ja turvallisen ilmapiirin syntymiseen myötävaikuttavia tekijöitä ovat mm.

 • esi- ja alkuopetuksen yhteistyö
 • välitön ja perusteellinen puuttuminen koulukiusaamiseen
 • valvonta eri tilanteissa
 • hyvin tiedotetut selkeät säännöt, joista pidetään kiinni
 • vanhemmat tietoisia koulun säännöistä
 • kodin ja koulun toimiva yhteistyö

Oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien itseluottamuksen lisääminen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen

 • henkilökunnan kouluttaminen
 • vanhempainillat
 • henkilökunnan työnohjaus
 • vanhempainryhmätoiminta
 • oppilashuoltoryhmä


KOULUN KRIISIRYHMÄ

Kokoonpano

 • Rehtori
 • Apulaisjohtaja
 • Erityisopettaja
 • Terveydenhoitaja
 • Koulupsykologi
 • Vanhempainryhmän edustaja
 • Koululääkäri

Tehtävät

Kriisiryhmä kutsutaan kokoon kriisitilanteessa

 • miettii jatkotoimenpiteet yhdessä kodin kanssa
 • harkitsee ulkopuolisen avun tarvetta henkilökunnalle ja oppilaille
 • pitää kriisikansion ajan tasalla
 • ylläpitää kouluttautumista kriisityöhön
 • perehdyttää uudet työyhteisön jäsenet
 • kokoontuu mahdollisimman nopeasti; muutaman tunnin sisällä,


TOIMINTAMALLEJA ERI KRIISITILANTEISSA

Onnettomuus koulussa

 • valmius nopeaan päätöksentekoon ainakin kahden, kolmen henkilön osalta
 • hälytä ambulanssi puh. 112!
 • muut opettajat avuksi
 • aloita ensiapu!
 • ilmoita terveydenhoitajalle tai terveyskeskukseen
 • ilmoita rehtorille à tieto kriisiryhmälle à tieto henkilökunnalle
 • vie oppilaat pois onnettomuuspaikalta
 • kokoa silminnäkijät erilleen ja pidä heistä erityistä huolta
 • huolehdi, että oppilaiden kanssa on aina joku aikuinen
 • ilmoita huoltajille mahdollisimman pian
 • käsittele asia luokassa oppilaiden kanssa
 • lähetä kirjallinen viesti koteihin tapahtuneesta
 • päästä järkyttyneimmät oppilaat kotiin vasta aikuisen mukana
 • jatka asian jälkipuintia henkilökunnan kanssa
 • jatka asian jälkipuintia luokassa (keskustelu luokassa)
 • seuraa oppilaiden vointia

Oppilaan kuolema

 • oppilaan kuolemasta ilmoittaa perheelle pappi, poliisi tai sairaala
 • tiedon saanut opettaja informoi rehtoria
 • rehtori informoi opettajakuntaa
 • perheen toivomuksia koteihin tiedottamisesta kunnioitetaan
 • kuolemasta keskustellaan
 • omaisia muistetaan (kriisiryhmä ja oppilashuoltotyöryhmä)
 • oppilaiden mielenterveyttä seurataan
 • järjestetään henkilökunnalle mahdollisuus jälkipuintiin

Opettajan tai koulun muun henkilökuntaan kuuluvan kuolema

 • rehtori informoi ensin henkilökuntaa, sitten luokkaa ja sen jälkeen kouluyhteisöä
 • kriisiryhmä järjestää henkilökunnalle ja oppilaille jälkipuintia
 • opettajat järjestävät keskustelut luokissa
 • vainajaa kunnioitetaan
 • liputtamalla
 • järjestämällä hiljainen hetki
 • osallistumalla omaisten toivoessa hautajaisiin
 • seurataan oppilaiden hyvinvointia
 • keskustelut luokissa

Oppilaan lähiomaisen kuolema

 • tiedon saatuaan rehtori neuvottelee kriisiryhmän kanssa
 • rehtori tiedottaa oppilasta opettavalle opettajalle / kaikille opettajille
 • rehtori selvittää saako asiasta kertoa muulle luokalle (perustele kertomisen edut)
 • opettaja ohjaa oppilaita kohtaamaan surutyötä tekevän luokkatoverin
 • rehtori järjestää omaisten muistamisen
 • opettaja järjestää oppilaalle keskustelumahdollisuuden jos siihen on lupa
 • opettaja seuraa oppilaan psyykkistä hyvinvointia

Itsemurhan uhka

 • puhu oppilaan kanssa
 • älä jätä oppilasta yksin
 • tarjoudu pohtimaan yhdessä ongelmaa, älä yritä ratkaista sitä
 • ongelma, jonka vuoksi oppilas on valmis tekemään itsemurhan, ei voi olla hetkessä ratkaistavissa
 • kuuntele, älä tuomitse, älä vähättele
 • ota yhteys kotiin oppilaan vanhempiin
 • kokoa kriisi- ja / tai oppilashuoltotyöryhmä toimimaan.

Itsemurha

Itsemurha koskettaa aina koko kouluyhteisöä. Rehtori sopii omaisten kanssa miten toimitaan. Jälkipuinti on erittäin tärkeää, koska itsemurha nostattaa esiin esim. voimakasta syyllisyyttä.

 • rehtori tiedottaa kriisiryhmälle
 • rehtori tiedottaa henkilökunnalle
 • opettaja tiedottaa oppilaille, jos perheeltä on saatu lupa kertoa tosiasiat, jotta perättömät huhut estetään
 • tarvittaessa voidaan järjestää vanhempainilta edellyttäen, että on saatu kertoa tapahtuneesta
 • järjestetään jälkipuinti henkilökunnalle
 • järjestetään erityinen tuki ja seuranta silminnäkijöille ja lähimmille ystäville
 • luokissa keskustellaan opettajan johdolla tapahtuneesta (jos on lupa)
 • oppilaiden vointia seurataan
 • kriisiryhmä sopii muistamisesta

Vakava sairaus, vamma tai poikkeavuus

 • pyritään saamaan lupa kertoa luokan oppilaille ja muulle henkilökunnalle ( + oppilaiden vanhemmille); perustele kertomisen edut (huhut, epätietoisuus)
 • sovi huoltajien kanssa, mitä kerrotaan oppilaille
 • oppilaan omaa mielipidettä on kunnioitettava
 • opettaja järjestää tilaisuuden sairauden, vamman tai poikkeavuuden käsittelyyn luokassa ja / tai vanhempainillassa
 • vanhemmat ja / tai terveydenhoitaja antavat toimintaohjeet sairauskohtauksen varalta
 • opettaja herättää luokkatovereiden empatian
 • sairaudesta ei vaieta vaan siitä pyritään keskustelemaan avoimesti ja luontevasti

Pommiuhkaus koulussa

Pommiuhkauksiin on aina suhtauduttava vakavasti, vaikka ne joskus osoittautuvatkin aiheettomaksi.

Pommiuhasta ilmoitetaan välittömästi poliisille. Oppilaat ja työntekijät ohjataan ulos koulurakennuksesta. Toimitaan poliisin antamien ohjeiden mukaan.

Onnettomuus tai sen uhka koulun ulkopuolella

 • rehtori ottaa selville tosiasiat
 • rehtori informoi muun henkilökunnan
 • opettajat järjestävät keskustelun
 • koulusta lähetetään tietoa kotiin tapahtuneesta ja mahdollisista reaktioista

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

 • oppilashuoltotyöryhmä tai kriisiryhmä kokoontuu tiedon saatuaan
 • epäillylle hyväksikäyttäjälle asian käsittelystä ei anneta tietoa

Häiriintyneen henkilön kohtaaminen ja poistaminen koulusta

 • poista lapset paikalta
 • pyydä itsellesi toinen aikuinen avuksi
 • huolehdi poistumistie itsellesi vapaaksi
 • pyydä tiukasti poistumaan lasten työpaikalta
 • pyydä tarvittaessa poliisi paikalle, mikäli poistumiskehotus ei auta

Kun vanhemmat kieltävät puhumasta

Itsemurhan tehneen nuoren vanhemmat saattavat kieltää koulua puhumasta itsemurhasta, kuolemasta, sairaudesta, vammasta tms. Koulun tulisi pyrkiä yhteistyöhön vanhempien kanssa ja kertoa miksi asian käsittely on tärkeää. Vanhemmille kannattaa korostaa sitä, ettei tarkoitus ole käsitellä perheen yksityisasioita vaan tukea lapsia selviytymään. Asian käsittelyn päätavoitteena on kertoa oppilaille myönteisistä ratkaisumalleista elämän vaikeissa tilanteissa. Vanhemmille voi todeta, että lapset joka tapauksessa tietävät usein tapahtuneesta ja pohtivat sitä keskenään. On parempi, että he saavat asiallista tietoa kuin että huhut vääristävät tapahtuneen.

KOULUKIUSAAMINEN

Kiusaamista ei millään tavoin hyväksytä. Siihen puututaan välittömästi mm. seuraavin keinoin:

Koulun taso:

 • aiheetta käsitellään opettajainkokouksissa, vanhempainilloissa, vanhempainryhmässä
 • luokissa teetetään vuosittain ns. kiusaamiskyselyt ja sosiogrammit
 • huolehditaan tehokkaasta välituntivalvonnasta
 • vanhempia kannustetaan ottamaan yhteyttä opettajaan heti kiusaamisen tapahduttua
 • otetaan tarvittaessa yhteyttä kiusaajan ja kiusatun vanhempiin

Luokan taso:

 • tiedotetaan oppilaille, miten koulussa toimitaan kiusaamistilanteessa
 • tarvittaessa pidetään luokkakokouksia asiasta
 • toimitaan luokkahengen parantamiseksi
 • luokka voi laatia säännöt kiusaamista vastaan
 • opettajat suhtautuvat vakavasti kiusaamisiin ja selvittävät ne välittömästi

Yksilötaso:

 • keskustellaan vakavasti kiusaajien ja uhrien kanssa ja sovitaan seurannasta
 • keskustellaan vakavasti asianomaisten oppilaiden vanhempien kanssa
 • pyritään estämään kiusaamisen hyväksyminen
 • kiusaajien käyttäytymistä seurataan pidemmällä aikavälillä
 • pyritään tekemään kiusaajista kiusatun puolustajia