Tervehdys koululta

Uusi lukuvuosi on jälleen lähtenyt mukavasti käyntiin.

Tämän lukuvuositiedotteen lisäksi laitamme Wilmaan joka kuukauden vaihteessa tietoa tulevista tärkeimmistä tapahtumista. Käytämme kodin ja koulun välisessä yhteydenpidossa ja tiedottamisessa Wilmaa päivittäin, joten seuratkaa lapsenne koulunkäyntiä säännöllisesti.

Painotukset/erityispiirteet

Tämän lukuvuoden painotuksena on edelleen uusi opetussuunnitelma ja sen edellyttämän koulukulttuurin kehittäminen. Pyrimme toiminnallistamaan opetusta ja hyödyntämään erilaisia oppimisympäristöjä, koulun lähiympäristö mukaan lukien, mahdollisimman laajasti.
Pyrimme myös kehittämään ja monipuolistamaan osaamisen ja oppimisen arviointimenetelmiä. Oppilaiden oman oppijuuden omistaminen edellyttää itsearviointitaitojen ja -menetelmien kehittämistä. Itsearviointi on vahvasti esillä tänä lukuvuonna.

Tulevaisuudessa oppilaiden tulisi vastata yhä enemmän omasta oppimisestaan ja olla passiivisen tiedon vastaanottamisen sijaan itse aktiivisia tiedon tuottajia. NPDL-ohjelman ytimessä ovat kuusi ydintaitoa, jotka ovat yhteneväisiä opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen taitojen kanssa.

1. Itseohjautuvuus ja oppimaan oppiminen

2. Globaali kansalaisuus

3. Tiimityötaidot

4. Viestintä- ja vuorovaikutustaidot

5. Luovuus

6. Kriittinen ajattelu ja ajattelun taidot

 

Näitä taitoja pyrimme harjoittelemaan erilaisissa arkisissa tilanteissa. Tavoitteena on tehdä ydintaidot mahdollisimman näkyviksi ja saada jokainen oppilas kiinnittämään niihin huomiota.

Lukuvuoden monialaisena oppimiskokonaisuutena on "Hyvinvointi ja sen edistäminen, niin yksilö- kuin yhteisötasollakin.

Tavoitteena:

  • Lisätä oppilaan tietoisuutta, mistä kaikesta hyvinvointi koostuu ja miten hyvinvointiin voi vaikuttaa
  • Auttaa oppilasta edistämään sekä omaa, että muiden hyvinvointia niin koulussa kuin vapaa-ajallakin
  • Luoda kouluun uusia, hyvinvointia edistäviä toimintatapoja oppilaita osallistamalla


Heinolan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma löytyy osoitteesta: https://peda.net/heinola/perusopetus/opetussuunnitelma/ol3

 

Oppilaskunnan toimintaa pyritään kehittämään edelleen osallistamalla hallitusta kouluun liittyvien asioiden kehittämiseen ja hoitamiseen. Jokaiselta luokalta valitaan 2-3 edustajaa hallitukseen. Ryhmän vastuuopettajana toimii luokanopettaja ja apulaisjohtaja Miia Saari.


Tänäkin lukuvuonna kokeilemme koko koulun vanhempainryhmän sijaan luokkakohtaisia vanhempainryhmiä. Tällä tavalla toivomme tavoittavamme ja aktivoivamme enemmän vanhempia osallistumaan koulun toimintaan.

 

Tehdään aktiivisesti ja avoimesti yhteistyötä lasten ja koulun parhaaksi.

 

Oikein antoisaa lukuvuotta 2018-2019

 

 

Jarkko Granqvist, rehtori