Heinolan Kirkonkylän koulun toimintaohjeet (järjestyssäännöt) oppilaille

“Jokaisella on oikeus saada opetusta. Opetuksen on pyrittävä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen ja vahvistamiseen. Sen tulee edistää ymmärtämystä, suvaitsevaisuutta ja ystävyyttä.” (Yk:n ihmisoikeuksien julistuksen 26. artikla)

1. Saavun oppitunnille ajoissa tarvittavat välineet mukanani ja kotitehtävät suoritettuina.

2. Huomioin toiminnassani kaikki koulussa työskentelevät henkilöt ja annan jokaiselle työskentelyrauhan.

3. Liikun rauhallisesti koulun käytävillä

4. Siirryn välitunnille ja oppitunnille viivyttelemättä.

5. Vietän välitunnit ulkona koulun alueella, enkä poistu alueelta ilman opettajan lupaa. Olen välitunneilla sisällä vain erikseen annetulla luvalla.

6. Pidän hyvää huolta yhteisistä välineistä ja ympäristöstä ja palautan käyttämäni välineet niille varatuille paikoille.

7. Ruokailen hyvien ruokailutapojen mukaisesti ja ylläpidän ruokarauhaa.

8. Noudatan liikennesääntöjä / turvallisuusohjeita ja huomioin muut liikkujat, myös linja-autossa ja takseissa.

9. Säilytän omat välineeni, polkupyörät, mailat jne, sovituilla paikoilla.

10. Ymmärrän, että koulun järjestyssäännöt ovat voimassa koulualueella myös oman koulupäiväni päättymisen jälkeen.

11. En aiheuta käyttäytymiselläni tai toiminnallani vaaratilanteita, enkä tahallani vahingoita enkä loukkaa ketään

 

Jokaisen kouluyhteisön jäsenen on työskentelyrauhan, henkilökohtaisen turvallisuuden sekä omaisuuden suojan turvaamiseksi noudatettava koulun sääntöjä, edistettävä niiden noudattamista sekä estettävä niiden rikkomista.

Jos toimin näiden ohjeiden vastaisesti, ymmärrän ja hyväksyn, että toimintaani puututaan.

Koulun toimintatavat perustuvat Perusopetuslain pykäliin 35 (oppilaan velvollisuudet) ja 36 (Kurinpito).