Tukitoimet

TUKITOIMET

TUKIOPETUS

Tukiopetusta voidaan huoltajan suostumuksella järjestää opinnoissaan tilapäisesti jälkeen jääneille tai muusta syystä sitä tarvitseville oppilaille.

Tukiopetusta annetaan muun opetuksen ja ohjauksen lisäksi joko pienryhmissä tai yksilöllisesti ennen tai jälkeen koulutuntien tai koulutuntien aikana.

 

LÄKSYKLUBI

Läksyklubin tarkoituksena on auttaa oppilaita läksyjen tekemisessä. Opettaja voi jättää oppilaat tekemään tekemättömiä tehtäviä esimerkiksi pitkien välituntien ajaksi. Paikalla on aina koulunkäyntiavustaja valvomassa ja ohjaamassa. Ensisijainen tarkoitus on, että läksyt tehdään kotona!

 

OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS

Peruskouluissa annetaan osa-aikaista erityisopetusta lähinnä lukemisen ja kirjoittamisen, puheen ja matematiikan osa-alueilla. Erityisopetus on sekä ennaltaehkäisevää että korjaavaa opetusta, jonka tarkoitus on auttaa oppilasta hänellä ilmenneissä vaikeuksissa.

Osa-aikainen erityisopetus tapahtuu yksilö- tai pienryhmäopetuksena (1-4 oppilasta) omassa tilassaan tai luokanopettajan ja erityisopettajan samanaikaisopetuksena luokassa. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan eniten alkuopetusvaiheessa, koska varhaisen tuen avulla saadaan parhaat oppimistulokset, vaikeudet lievenevät ja koulumotivaatio ja oppilaan itseluottamus lisääntyvät. Osa-aikaisen erityisopetuksen antamisesta tiedotetaan ko. opetusta tarvitsevien oppilaiden huoltajille erikseen. Yhteistyö kodin ja koulun kesken olisi näissä tapauksissa erittäin toivottavaa.