Oppimisen tuki

Uudistuneen (2010) perusopetuslain mukaisesti oppilaalle suunnattava tuki muodostuu kolmeen portaaseen: yleiseen tukeen, tehostettuun tukeen ja erityiseen tukeen. Tuen tarve voi nousta monesta syystä kuten oppimisen vaikeuksista, käytöksen muuttumisesta tai koulumotivaatio-ongelmista.

Yleinen tuki
Yleinen tuki tarkoittaa kaikille oppilaille annettavaa tukea. Yleisessä tuessa painottuvat eriyttäminen, oppimaanohjaus, tukiopetus, ohjaus- ja tukipalvelut (jakotunnit, ryhmäkoon pienentäminen, oppimista tukevat materiaalit ja välineet, huoltajien tapaamiset jne.). Yleistä tukea varten opettaja tekee oppimissuunnitelman, jossa kuvataan oppilaalle annettu konkreettinen tuki. Kopio suunnitelmasta lähetetään kotiin. Tukitoimien toteuduttua sovitusti arvioidaan tuen riittävyys. Jos tuki ei ole ollut riittävä, siirrytään tehostettuun tukeen.

Tehostettu tuki
Tehostetusta tuesta päätetään moniammatillisessa oppilashuoltotyössä. Tehostetussa tuessa painottuvat yleisen tuen painotusten lisäksi oppilashuollon tuki, osa-aikainen erityisopetus, luokka-avustajien tuki sekä ohjaus- ja tukipalvelut (esim. samanaikaisopetus tai pienempi opetusryhmä). Tehostettua tukea varten tehdään pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma, jossa kuvataan konkreettinen tuki. Pedagoginen arvio laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Sen pohjalta opettaja (-t) laativat oppimissuunnitelman. Tehostetun tuen jakson kesto on vähintään puoli vuotta. Tämän jälkeen tarkistetaan tukitoimien riittävyys.

Erityinen tuki
Erityistä tukea varten laaditaan pedagoginen selvitys. Ennen erityisen tuen aloittamista kuullaan huoltajia ja oppilasta hänen kehitystasolleen sopivalla tavalla. Pedagogisen selvityksen laadinnan vastuu on oppilaskohtaisella työryhmällä. Pedagogiseen selvitykseen perustuen rehtori tekee koulutusjohtajalle esityksen erityisen tuen aloittamisesta. Kun erityisen tuen päätös on tehty, laaditaan oppilaalle HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma). Tuen tarpeellisuus tarkistetaan ainakin 2. vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä.

Pääsääntöisesti portaalta toiselle pitää edetä järjestyksessä. Kuitenkin päätös erityisestä tuesta voidaan tehdä jo ennen esi- tai perusopetuksen alkamista tai esi- ja perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, jos se on oppilaan edun mukaista. Tämä edellyttää psykologista tai lääketieteellistä arviota.

TUKIOPETUS

Tukiopetusta voidaan huoltajan suostumuksella järjestää opinnoissaan tilapäisesti jälkeen jääneille tai muusta syystä sitä tarvitseville oppilaille.

Tukiopetusta annetaan muun opetuksen ja ohjauksen lisäksi joko pienryhmissä tai yksilöllisesti ennen tai jälkeen koulutuntien tai koulutuntien aikana.

 

OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS

Peruskouluissa annetaan osa-aikaista erityisopetusta lähinnä lukemisen ja kirjoittamisen, puheen ja matematiikan osa-alueilla. Erityisopetus on sekä ennaltaehkäisevää että korjaavaa opetusta, jonka tarkoitus on auttaa oppilasta hänellä ilmenneissä vaikeuksissa.

Osa-aikainen erityisopetus tapahtuu yksilö- tai pienryhmäopetuksena (1-4 oppilasta) omassa tilassaan tai luokanopettajan ja erityisopettajan samanaikaisopetuksena luokassa. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan eniten alkuopetusvaiheessa, koska varhaisen tuen avulla saadaan parhaat oppimistulokset, vaikeudet lievenevät ja koulumotivaatio ja oppilaan itseluottamus lisääntyvät. Osa-aikaisen erityisopetuksen antamisesta tiedotetaan ko. opetusta tarvitsevien oppilaiden huoltajille erikseen. Yhteistyö kodin ja koulun kesken olisi näissä tapauksissa erittäin toivottavaa.