OPPILASHUOLTO

OPPILASHUOLTO

Oppilashuoltoryhmä

Ryhmään kuuluvat vastuuhenkilönä rehtori Jarkko Granqvist, erityisopettaja Pirjo Hahl, terveydenhoitaja Jenni Äijälä ja tarvittaessa koulupsykologi sekä oppilaan luokanopettaja, sosiaalityöntekijä tai koulukuraattori sekä muita tukitoimista vastaavia henkilöitä. Oppilashuoltoryhmässä puhutaan oppilaiden koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Oppilaan huoltajat ja oppilas itse kutsutaan tarvittaessa mukaan.

 

Uudistuneen (2010) perusopetuslain mukaisesti oppilaalle suunnattava tuki muodostuu kolmeen portaaseen: yleiseen tukeen, tehostettuun tukeen ja erityiseen tukeen. Tuen tarve voi nousta monesta syystä kuten oppimisen vaikeuksista, käytöksen muuttumisesta tai koulumotivaatio-ongelmista.

 

Yleinen tuki Yleinen tuki tarkoittaa kaikille oppilaille annettavaa tukea. Yleisessä tuessa painottuvat eriyttäminen, oppimaanohjaus, tukiopetus, ohjaus- ja tukipalvelut (jakotunnit, ryhmäkoon pienentäminen, oppimista tukevat materiaalit ja välineet, huoltajien tapaamiset jne.). Yleistä tukea varten opettaja tekee oppimissuunnitelman, jossa kuvataan oppilaalle annettu konkreettinen tuki. Kopio suunnitelmasta lähetetään kotiin. Tukitoimien toteuduttua sovitusti arvioidaan tuen riittävyys. Jos tuki ei ole ollut riittävä, siirrytään tehostettuun tukeen.

 

Tehostettu tuki Tehostetusta tuesta päätetään moniammatillisessa oppilashuoltotyössä. Tehostetussa tuessa painottuvat yleisen tuen painotusten lisäksi oppilashuollon tuki, osa-aikainen erityisopetus, luokka-avustajien tuki sekä ohjaus- ja tukipalvelut (esim. samanaikaisopetus tai pienempi opetusryhmä). Tehostettua tukea varten tehdään pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma, jossa kuvataan konkreettinen tuki. Pedagoginen arvio laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Sen pohjalta opettaja (-t) laativat oppimissuunnitelman. Tehostetun tuen jakson kesto on vähintään puoli vuotta. Tämän jälkeen tarkistetaan tukitoimien riittävyys.

 

Erityinen tuki Erityistä tukea varten laaditaan pedagoginen selvitys. Ennen erityisen tuen aloittamista kuullaan huoltajia ja oppilasta hänen kehitystasolleen sopivalla tavalla. Pedagogisen selvityksen laadinnan vastuu on oppilaskohtaisella työryhmällä. Pedagogiseen selvitykseen perustuen rehtori tekee koulutusjohtajalle esityksen erityisen tuen aloittamisesta. Kun erityisen tuen päätös on tehty, laaditaan oppilaalle HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma). Tuen tarpeellisuus tarkistetaan ainakin 2. vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä.

 

 

Pääsääntöisesti portaalta toiselle pitää edetä järjestyksessä. Kuitenkin päätös erityisestä tuesta voidaan tehdä jo ennen esi- tai perusopetuksen alkamista tai esi- ja perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, jos se on oppilaan edun mukaista. Tämä edellyttää psykologista tai lääketieteellistä arviota.

 

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä.

Opiskeluhuolto

- sisältää koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut

- toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa

 

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Sen avulla edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä ympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

 

Kaikki toimijat oppilaitoksessa osallistuvat yhteisöllinen opiskeluhuollon toteuttamiseen. Oppilaitoskohtaisella opiskeluhuoltoryhmällä on tärkeä rooli yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelussa ja toteuttamisessa.

 

Yksilöllinen opiskeluhuolto

- koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja;

- opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluja;

- monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa, jota toteutetaan asiantuntijaryhmässä

 

KOULUPSYKOLOGI

Koulupsykologi tukee oppilaan oppimista ja hyvinvointia. Yhteyttä kannattaa ottaa, kun lapsella on sopeutumis- tai oppimisvaikeuksia koulussa. Tukea voi saada myös kouluyhteisön asioissa ja perhekriiseissä, jotka heijastuvat lapsen koulunkäyntiin.

Koulupsykologina toimii Jenni Parikka Hänet tavoittaa Wilman kautta, sähköpostitse jenni.parikka@heinola.fi tai 050 5950 305.

 

KOULUKURAATTORI
Alakoulujen koulukuraattorina toimii Miia Salonen. Kuraattorin työn tavoitteena on oppilaiden koulunkäynnin sosiaalisten edellytysten turvaaminen, oppilaiden ja heidän perheidensä psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sekä koulun opetus- ja kasvatustyön tukeminen.

Työnkuva muotoutuu koulun toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kuraattori osallistuu tarvittaessa oppilashuoltoryhmään jäsenenä, keskustelee oppilaan tai pienen oppilasryhmän kanssa oppilaiden mieltä askarruttavista asioista, keskustelee vanhempien kanssa tarvittaessa sekä työskentelee opettajan työparina esim. ryhmäyttämistilanteissa. Parhaiten kuraattorin tavoittaa Wilman kautta. Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostitse osoitteesta: miia.salonen@heinola.fi tai puh. 044 797 6981.