Oppimisen tuki Kailaan koulussa

Tukea koulunkäynnin ja oppimisen pulmiin kannattaa kysyä suoraan opettajilta. Oppilaan on mahdollista saada mm. tukiopetusta tai erityisopettajan apua. Jos läksyistä huolehtimien ei onnistu, voi kokeilla auttaisiko läksyklubi. Mikäli yleiset tukimuodot eivät tuota toivottavaa tulosta, tehdään oppilaalle pedagoginen arvio, jonka pohjalta oppilas voidaan siirtää tehostettuun tukeen. Tällöin laaditaan oppimissuunnitelma yhdessä oppilaan, huoltajan ja opettajan kanssa. Suunnitelmaan kirjataan tuettava asia tai oppiaine, tavoitteet ja miten tukea annetaan. Siihen kirjataan myös mahdolliset opetuksen erityisjärjestelyt. Suunnitelma tarkistetaan vähintään lukuvuosittain, jolloin arvioidaan tuen riittävyys.

Jos tehostettu tuki ei riitä, tehdään pedagoginen selvitys. Siihen tarvitaan psykologin lausunto. Erityiseen tukeen siirtymisestä päättää koulutusjohtaja. Erityisen tuen oppilaalle tehdään henkilökohtainen opiskelun järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelma päivitetään vuosittain.


Lue lisää:

Oppimisen tuki Heinolassa