Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2

1. lk


Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2 13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

- harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä, kuuntelemista, kysymistä, vastaamista ja kertomista

- harjoitellaan äänenkäyttöä ja artikulaatiota

- harjoitellaan ryhmäviestinnän käytänteitä erilaisissa kasvokkain tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa

- harjoitellaan kuuntelutaitoja

- kehitetään mielikuvitusta erilaisten tehtävien ja leikkien avulla

- harjoitellaan tunneilmaisua

- havainnoidaan erilaisia viestintätapoja

Välitön/suullinen palaute

miten lapsi osallistuu esim. draamaharjoitukseen

Kannustaminen, positiivinen rohkaisu, esiintymistilanteisiin osallistuminen
Ohjauksen antaminen, esim. puhuisitko kuuluvammalla äänellä

Tilan antaminen lapsen omalle luovuudelle, "miten tämä meni sinun mielestä?"

omalta parilta/ryhmältä/luokalta saatava palaute harjoituksen jälkeen
S2 Tekstien tulkitseminen

- opetellaan lukemaan ja harjoitellaan siinä tarvittavia käsitteitä

- tutustutaan erilaisiin teksteihin (monilukutaito)

- ohjataan käyttämään erilaisia tietolähteitä


Mekaanisen lukemisen taito
lukunopeus vs. oikein lukeminen

Ymmärtävän lukemisen taito
-> lyhyen tehtäväkäskyn ymmärtäminen

Oman taitotason mukaisen lukemiston valinta (oman lukutaidon itsearviointia)

S3 Tekstien tuottaminen

- kerrotaan satuja

- kehitetään mielikuvitusta erilaisten tehtävien ja leikkien avulla (sadutus)

- harjaannutetaan käsin kirjoittamisen taitoja

- opitaan oikeinkirjoituksen perusasiat sanatasolla

- tutustutaan tietokoneella kirjoittamiseen


Tavuttaminen

Ymmärrettävien, luettavien sanojen kirjoittaminen (vs. rauniosanoja)

Sanavälit

Kannustetaan ja rohkaistaan omien tarinoiden kertomiseen (pareittain, pienryhmissä)
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

- vahvistetaan kielellistä tietoisuutta erilaisten harjoitusten avulla

- tehdään yhteistyötä kirjaston kanssa lukemaan houkuttelemisessa

- suunnitellaan ja harjoitellaan esityksiäEi arvioida

2. lk


Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2 13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

- harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä, kuuntelemista, kysymistä, vastaamista ja kertomista

- harjoitellaan äänenkäyttöä ja artikulaatiota

- harjoitellaan ryhmäviestinnän käytänteitä erilaisissa kasvokkain tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa

- harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemista

- harjoitellaan kuuntelutaitoja

- kehitetään mielikuvitusta erilaisten tehtävien ja leikkien avulla

- harjoitellaan tunneilmaisua

- havainnoidaan erilaisia viestintätapoja


Välitön/suullinen palaute

miten lapsi osallistuu esim. draamaharjoitukseen

Kannustaminen, positiivinen rohkaisu, esiintymistilanteisiin osallistuminen
Ohjauksen antaminen, esim. puhuisitko kuuluvammalla äänellä

Tilan antaminen lapsen omalle luovuudelle, "miten tämä meni sinun mielestä?"

omalta parilta/ryhmältä/luokalta saatava palaute harjoituksen jälkeen

S2 Tekstien tulkitseminen

- vahvistetaan edelleen mekaanista lukemista ja lisätään ymmärtävää lukemista

- tutustutaan erilaisiin teksteihin (monilukutaito)

- erilaisten tekstien käsitteleminen ja niistä keskusteleminen

- ohjataan käyttämään erilaisia tietolähteitä

- etsitään ja luetaan itselle sopivia kirjoja


Mekaanisen lukemisen taito
lukunopeus vs. oikein lukeminen

Ymmärtävän lukemisen taito
-> lyhyen tehtäväkäskyn ymmärtäminen

Mekaanisen lukutaidon kautta ymmärtävään lukutaitoon
- luetun ymmärtämisen tehtävät
- sanallisiin tehtäviin vastaaminen

Oman taitotason mukaisen lukemiston valinta (oman lukutaidon itsearviointia)


S3 Tekstien tuottaminen

- harjoitellaan tekstin suunnittelua

- harjoitellaan tarinoiden kirjoittamista

- jatketaan kirjoitusharjoituksia sekä käsin että tietokoneella

- harjoitellaan oikeinkirjoitusasioita lausetasolla


Tavuttaminen

Ymmärrettävien, luettavien sanojen ja virkkeiden kirjoittaminen (vs. rauniosanoja)

Sanavälit

Kannustetaan ja rohkaistaan omien tarinoiden kertomiseen (pareittain, pienryhmissä)


S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

- vahvistetaan kielellistä tietoisuutta erilaisten harjoitusten avulla

- tehdään yhteistyötä kirjaston kanssa lukemaan houkuttelemisessa

- suunnitellaan ja harjoitellaan esityksiäEi arvioida