Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2

1.-2.lk


Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2 13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Esimerkkejä arviointimenetelmistä tavoitteiden näkökulmasta
S1 Vuorovaikutustilanteessa toimiminen
T1-T3
- Kohtelias kielenkäyttö:
* kiittäminen
* tervehtiminen
* anteeksipyytäminen

- Eri kielenkäyttötilanteet omassa luokassa:
* parityöt
* ryhmätyöt
* opetuskeskustelu
* keskustelu muissa koulun sosiaalisissa tilanteissa (välitunnit, ruokailu)

- Asiointi koulun aikuisten kanssa
-Nykyhetki ja mennyt aika kerronnassa:
* viikonlopusta, edellisestä päivästä ja lomasta kertominen

- Kieltomuodot:
* myönteisen ja kielteisen mielipiteen ilmaiseminen

- Esimerkiksi:
* draama
* roolileikit
* kauppaleikit
* kerrontatuokio
* pelit
* mallintaminen


- Mielipide- ja tunneilmausten ilmaiseminen: Esimerkiksi:
* draama
* kuva- ja sanakortit
* kertomukset
* ryhmä- ja parityöskentelyt

Ääntäminen:
* mallintaminen
* toistaminen
* kuoroluku
* verkossa olevien materiaalien hyödyntäminen

Edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon karttuminen. Esimerkiksi
* havainnointi
* ohjaava ja kannustava suullinen ja kirjallinen palaute
* vertaispalaute
* palkkiot: tarrat, leimat
* hymiöt
* itsearviointi

* oman puheen äänittäminen ja kuunteleminenLaaja-alainen osaaminen
Esim. satujen ja tarinoiden dramatisointia
* keppinuket, sorminuket, käsinuket, roolivaatteet
* tietotekstien havainnollistaminen kuvien ja rekvisiitan avulla
* paikallislehdet ja –uutiset
* verkkojulkaisut
S2 Tekstien tulkitseminen

T4 ja T5:
- Luetaan erilaisia tekstejä, esimerkiksi
* kuvakirjat
* runot ja lorut (riimit)
* sähköiset materiaalit
* ikäkaudelle ja taitotasolle sopivat tekstit
* vinkkaus, esittely

- Kieltomuodot:
* kieltomuodot ja ajan ilmaiseminen rakenteena
Esimerkiksi:
* lyhyet kirjoitelmat
* täydennystehtävät
* draama
* roolileikit
* erilaiset taitotasolle sopivat kirjalliset materiaalit
* opetusohjelmat

- TVT: näppäintaidot ja tekstinkäsittelyn alkeet

- Oikeinkirjoitus:
* alkukirjaimet
* virke
Esimerkiksi:
* Trageton (kirjoittamalla lukemaan oppiminen)
* opetusohjelmat
* oppimispelit (esim. Ekapeli)

Esimerkiksi

 • lyhyet kirjoitelmat
 • täydennystehtävät
 • draama
 • roolileikit
 • erilaiset taitotasolle sopivat kirjalliset materiaalit
 • opetusohjelmat
S3 Tekstien tuottaminen

T6:
Tu:tustutaan eri tekstilajeihin ja niiden piirteisiin, kuten sanastoon ja fraseologiaan sekä kieliopillisiin rakenteisiin. Harjoitellaan erilaisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstilajien tuottamista yksin ja ryhmässä.

Esimerkiksi

lyhyet kirjoitelmat

 • täydennystehtävät
 • draama
 • roolileikit
 • erilaiset taitotasolle sopivat kirjalliset materiaalit
 • opetusohjelmat

T7 ja T8:

Harjoitellaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja sekä tekstinkäsittelyn alkeita.

Oikeinkirjoituksen peruskäsitteet:

 • alkukirjaimet
 • virke

Esimerkiksi:

Trageton (kirjoittamalla lukemaan oppiminen)

 • Ekapeli
 • ergonomia
 • kirjainmuotojen harjoittelu eri menetelmin
 • säännöllinen harjoittelu
 • opetusohjelmat
 • oppimispelit

T6:

Esimerkiksi

 • havainnointi
 • edistymisen seuranta eri menetelmin
 • keskustelu
 • itsearviointi
 • ohjaava ja kannustava palaute
 • vertaispalaute sekä ohjaajan palauteT7:

Esimerkiksi:

 • havainnointi
 • edistymisen seuranta eri menetelmin
 • opetusohjelmien välitön palaute
 • itsearviointi
 • ohjaava ja kannustava palaute
 • vertaispalaute sekä ohjaajan palaute
 • testit

Laaja-alainen osaaminen
 • erilaiset teemat ja projektit ja niiden tuotokset
 • esim. sadutus

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T9 Pohditaan kielen ja kulttuurin merkitystä erilaisissa koulun vuorovaikutustilanteissa ja monenlaisissa kuulluissa ja luetuissa teksteissä ja havainnoidaan eri kieliä ja puhetapoja koulussa, medioissa ja vapaa-ajan tilanteissa. Opiskellaan keskustelussa tarvittavia kielitiedon käsitteitä.

Harjoitellaan havaintojen tekemistä erilaisista teksteistä


Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa.

Kirjastoon tutustuminen

Tutustutaan eri kulttuurien kertomuksiin, leikkeihin ja juhliin.

T9:

Esimerkiksi:

 • vertaispalaute
 • opettajan ja muiden koulun aikuisten antama palaute


T10:

Esimerkiksi:

 • esittelyt
 • vinkkaukset
 • kuullun ja luetun tekstin perusteella syntyneet erilaiset tuotokset
 • osallistuminenS5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

Hyödynnetään oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena.

Tarjotaan erilaisia malleja kouluun ja oppimiseen liittyvistä kielenkäyttötilanteista ja tutustutaan eri oppiaineiden teksteihin.

Tehdään yksinkertaisia eri oppiaineisiin liittyviä tiedonhankintatehtäviä itsenäisesti ja ryhmässä tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja tekstejä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille

Esimerkiksi:

 • oppiainekohtaiset sanalistat
 • käydään tehtävänantojen avainsanat, kysymyssanat
 • kuva- ja sanakortit

Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa. Hyödynnetään oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena.

 • palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • oppimispelit ja oppimisalustat

Keskeistä on myönteisen ja realistisen viestijäkuvan rakentaminen ja suomen kieli oppimisen välineenä.
 • kirjalliset ja suulliset tuotokset
 • vertaispalaute
 • havainnointi
 • opettajan antama palaute • itsearviointi
 • opettajan antama palaute

Vuosiluokan päättyessä pääpaino on oppimisen edistymisen arvioinissa.
Laaja-alainen oppiminen

 • suomalaiset juhlat ja perinteet
 • Eri kulttuureihin tutustuminen

Hyvän osaamisen kriteerit

Kuullun ymmärtäminen:
* Pystyy ymmärtämään yksinkertaista puhetta tai seuraamaan keskustelua aiheista, jotka ovat hänelle välittömän tärkeitä.
* Pystyy ymmärtämään lyhyiden, yksinkertaisten, itseään kiinnostavien keskustelujen ja viestien (ohjeet, kuulutukset) ydinsisällön sekä ha- vaitsemaan aihepiirin vaih- dokset tv-uutisissa.
* Yksinkertaisenkin viestin ymmärtäminen edellyttää normaalilla nopeudella ja selkeästi puhuttua yleiskielistä puhetta, joka usein täytyy lisäksi toistaa.

Puhuminen: Selviytyy yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja tavallisimmista palvelu- tilanteista. Osaa aloittaa ja lopettaa lyhyen vuoropuhelun, mutta kyke- nee harvoin ylläpitämään pitempää keskustelua.