Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2

1. lk


Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Kasvu ja kehitys

Näkökulmana minä:
- minä ja muut
- kehon osat, miten ihminen toimii, liikkeet
- tunnetaidot, mielen hyvinvointi
Arviointivihko 1-6 luokka jatkumona samaan vihkoon/kansioon

Lomake yhteinen runko, jota opettaja voi täydentää (wilmassa, kaikilla kouluilla sama)

Itsearviointeja, "hymynaamoilla" ja sanallisesti
Vertaisarviointi
Ryhmäarviointi

Projekteissa tavoitteen asettelu jo etukäteen oppilaiden kanssa myös laaja-alaisen osaamisen alueista voidaan nostaa tavoitteita

Vanhempien kanssa arviointikeskusteluja
Ei väliarviointia
Lukuvuosiarviointi

S2 Kotona ja koulussa toimiminen

Näkökulmana minä:
- turvallisuus
- lähiympäristössä ja liikenteessä toimiminen, turvallinen koulutie
- säänmukainen pukeutuminen
- yhteistyötaidot ja ryhmissä toimiminen
- käyttäytyminen koulussa
- kiusaaminen ja sen ehkäisy
- arjen teknologiaan tutustuminen - tutut kodin laitteet
- koulun pihaan ja sen lähiympäristöön tutustuminen
Laaja-alainen osaaminen:
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)


S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi

Näkökulmana minä:
- pihan yleisimpien eliölajien tunnistaminen
- värien havainnointi
- vuodenaikojen ominaispiirteiden havainnointi
- lähiympäristö, luonto ja rakennettu ympäristö
- kartta
S4 Tutkiminen ja kokeileminen

Näkökulmana minä:

-kehoni, oman kehon liikuttaminen

-lähiympäristö, liikenne

-vuodenajan mukaiset ilmiöt, esimerkiksi sään ja kasvillisuuden vaihtelut
- harjoitellaan tutkimuksen tekemistä käyttäen lähtökohtana yksinkertaisia arjen asioita sekä sisällä että ulkona
- arjen pulmiin kokeillaan ja keksitään erilaisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja
- kasvien kasvattaminen

S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen

Näkökulma minä:
- kehoni
- muut ihmiset
- lähiympäristö
- elämän perusedellytyksiin tutustuminen (ravinto, vesi, ilma, lämpö, huolenpito)
- maatalous
- vuodenaikojen mukaan toimiminen
- arjen terveystottumuksiin perehtyminen ja niihin liittyvien taitojen harjoittelu
- pohditaan, mikä tuottaa hyvää mieltä ja iloaLaaja-alainen osaaminen:
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän kehityksen rakentaminen (L7)
S6 Kestavän elämäntavan harjoitteleminen

Näkökulma minä:
- omista ja yhteisistä tavaroista huolehtiminen
- kierrätykseen ja lajitteluun tutustuminen
- kotiseutuun tutustuminen, koulun lähiympäristö
- pohditaan omien tekojen merkitystä itselle, muille ihmisille sekä omalle lähiympäristölle
Laaja-alainen osaaminen:
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän kehityksen rakentaminen (L7)

2. lk


Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Kasvu ja kehitys

- kehon osat, miten ihminen kehittyy
- elinkaari (syntyminen, vauva, leikki-ikäinen, kouluikäinen, aikuinen, vanhus, kuolema)
- ravintoon arjen terveystottumuksiin perehtyminen ja niihin liittyvien taitojen harjoittelu
- tunnetaidot, mielen hyvinvointi
- turvallisuus
- yhteistyötaidot ja ryhmissä toimiminen

Laaja-alainen osaaminen:
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
S2 Kotona ja koulussa toiminen

- turvallisuus, kiusaaminen ja sen ehkäisy, avun hakeminen
- arjen itsehoitotaitojaLaaja-alainen osaaminen:
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi

- koulun pihan ja sen lähiympäristön tutkiminen
- pihan yleisimpien eliölajien ja niiden elinympäristöjen tunnistaminen
- elämän perusedellytyksiin tutustuminen (ravinto, vesi, ilma, lämpö, huolenpito)
- tutustutaan ravinnontuotantoon ja juomaveden alkuperään (viljelykasvit ja tuotantoeläimet)
- vuodenaikojen ominaispiirteiden havainnointi
- sulaminen, jäätyminen ja höyrystyminen
- luokka- ja pihakartan laatiminen, kartan idean ymmärtäminen
- lämpötila
- yleisimpiin sääilmiöihin tutustuminen esim. sääseuranta
- elinkaari
- pohditaan, mikä tuottaa hyvää mieltä ja iloa
S4 Tutkiminen ja kokeileminen

- harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita käyttäen lähtökohtana yksinkertaisia arjen asioita sekä sisällä että ulkona
- arjen teknologiaan tutustuminen
- arjen pulmiin kokeillaan ja keksitään erilaisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja
- kasvien kasvattaminen ja havaintojen teko
- havainnoidaan liikettä ja pohditaan syitä liikkeen muutoksiinLaaja-alainen osaaminen:
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Monilukutaito (L4)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän kehityksen rakentaminen (L7)
S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen

-ravinto

-eläimet, tuotantoeläimet

-kasvit, viljelykasvit

- aika, päivärytmi

- aineen olomuodot
- puun, metallin , lasin ja muovin sekä muiden materiaalien ominaisuuksien tutkiminen
- aineiden kyky heijastaa valoa/valon läpäiseminen
- havaintojen valokuvaaminen
- havaintojen tallentaminen medioihin
Laaja-alainen osaaminen:
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen

- omista ja yhteisistä tavaroista huolehtiminen
- kierrätykseen ja lajitteluun tutustuminen
- ravinto
- jätteiden vähentäminen oman toiminnan avulla
- kotiseutuun tutustuminen
- pohditaan omien tekojen merkitystä itselle, muille ihmisille sekä omalle lähiympäristölle
Laaja-alainen osaaminen:
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän kehityksen rakentaminen (L7)