Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 2

2. lk


Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Englannin A-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

- pohditaan oman kielen ja englannin kielen eroja

- tutustutaan englanninkieliseen kulttuuriin ja pohditaan, miten se eroaa omasta kulttuurista

Laaja-alainen osaaminen:
(L2) Oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan itseään vähäiselläkin kielitaidolla.

S2 Kielenopiskelutaidot

- autetaan oppilasta luomaan itsestään myönteinen kuva englannin oppijana

- ohjataan oppilasta asettumaan toisen asemaan ja olemaan kannustava

Laaja-alainen osaaminen:
(L1) Vertaisoppiminen ja erilaiset vuorovaikutukselliset harjoitteet korostuvat englannin opiskelussa. Oppitunneilla tehdään pari- ja ryhmäharjoituksia. Harjoitellaan erilaisia opiskelustrategioita, omaa tapaa oppia esimerkiksi sanaston harjoittelussa. Sanaston kartuttamisessa korostuu säännöllinen omatoiminen harjoittelu.

- itsearviointi

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

- painotetaan suullista kielitaitoa, rohkaistaan oppilasta kielen suulliseen tuottamiseen

- tuodaan kielen opiskelu lähelle oppilaan omaa elämää ja mielenkiinnon kohteita

- ohjataan oppilasta löytämään keinoja ymmärtää pääasiat kuulemastaan

- tutustutaan englannin kieleen leikkien ja toiminnallisuuden kautta

Laaja-alainen osaaminen:
(L4) Opastetaan oppilasta havainnoimaan englannin kieltä erilaisista tietolähteistä kuten internet, TV, musiikki, kirjallisuus, sarjakuvat.

(L5) Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään monipuolisesti englannin opetuksessa: internet-sanakirjat, internetissä olevat opetusohjelmat, englanninkieliset lehdet, videot jne. Tietotekniikkaa käytetään hyväksi oppilaiden omissa tuotoksissa.

- itsearviointi
- jatkuva havainnointi ja palaute

Aihepiirit, rakenteet ja menetelmät

Aihepiirejä:

 • koti, koulu ja lähiympäristö
 • itsestä, perheestä, ystävistä ja lemmikeistä kertominen
 • tervehtiminen, kohteliaisuudet
 • harrastukset
 • kehonosia, värejä
 • äänteiden harjoittelua
 • juhlapyhien vietto eri kulttuureissa

Menetelmiä:

 • loruja
 • lauluja
 • leikkejä
 • parityötä
 • pelejä
 • toistoharjoituksia
 • kuunteluharjoituksia