Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen

Yhteistyö esi- ja alkuopetuksen kesken

Lapsen siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen edellyttää suunnitelmallista yhteistyötä esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstön kesken. Tarvitaan oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien asiakirjojen molemminpuolista tuntemista. Yhteistyö huoltajien kanssa ja keskinäisen luottamuksen rakentaminen on tärkeätä. Jokaisen lapsen tilanne, oppimisvalmiudet ja tarpeet otetaan huomioon. Lasten mahdollisesti tarvitsema oppimisen ja koulunkäynnin tuki turvataan koulun aloitusvaiheessa ja tarkistetaan aamu- ja iltapäivätoimintaan tai kerhotoimintaan osallistumisen tarpeet ja mahdollisuudet. Lapsia kannustetaan olemaan ylpeitä esiopetuksen aikana opituista taidoista. Heitä rohkaistaan liittymään uuteen ryhmään ja toimimaan uudessa ympäristössä kohtaamiensa aikuisten kanssa.

Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen

  • Esiopetusvuoden aikana arvioidaan vanhempien ja esiopettajien kanssa kirjatut tavoitteet esiopetuksen oppimissuunnitelmasta. Tarvittaessa mukana on varhaiskasvatuksen erityisopettajat. Samalla arvioidaan lapsen tuentarpeita kouluun siirryttäessä.
  • Alkuvuodesta järjestetään tapaaminen varhaiskasvatuksen erityisopettajien, terveyskeskuspsykologin ja koulun pienluokkien edustajien kesken, jossa kartoitetaan tehostetun- ja erityisen tuen oppilaat, joilla on pienluokan tuen tarve
  • Kevään aikana tehostetun- ja erityisen tuen oppilaiden tuen tarve päivitetään yhdessä huoltajien ja esiopetuksen ja koulun erityisopettajien kanssa
  • Maalis-huhtikuussa järjestetään nivelpalaverit esiopetuksen ja alakoulujen edustajien kanssa, jolloin käsitellään koulutulokkaat ja mahdollinen oppilaiden tuen tarve
  • Kouluilla järjestetään oppilaille tutustumispäivä sekä koulunsa aloittavien oppilaiden vanhempainilta huhti-toukokuussa  

 Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa koulun tarjoamasta kieliohjelmasta. Jo ennen kielen A1-oppimäärän opetuksen alkamista lapsia voidaan tutustuttaa alustavasti opetuksen järjestäjän tarjoamiin kieliin järjestämällä esimerkiksi kielisuihkuja esiopetuksessa tai syksyllä ensimmäisellä vuosiluokalla, jos opetus alkaa kevätlukukaudella. Kielisuihkuissa kieleen tai kieliin voidaan tutustua esimerkiksi laulaen, leikkien, pelaten ja liikkuen. Aiheet valitaan lapsia kiinnostavista asioista yhdessä lasten kanssa. Kielisuihkut voidaan toteuttaa muun toiminnan yhteydessä tai niille voidaan varata omia opetustuikioita.