Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe

Siirtymisen edellytykset

Siirtyminen kuudennelta seitsemännelle luokalle edellyttää koulun tai koulujen henkilöstön suunnitelmallista yhteistyötä, opetuksen kannalta tarpeellisen tiedon siirtämistä sekä oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien asiakirjojen tuntemista. Kodin ja koulun välisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu siirtymävaiheessa. Siirtymä tarkoittaa oppilaille usein uuteen ryhmään sopeutumista, uusiin opettajiin ja ympäristöön tutustumista sekä uusien työskentelytapojen ja arviointikäytäntöjen kohtaamista. Tällöin on tärkeää, että kotona ja koulussa huolehditaan oppilaiden mahdollisuudesta tuntea olonsa turvalliseksi samalla kun heitä rohkaistaan uusien asioiden kohtaamiseen. Vastuu omasta opiskelusta lisääntyy ja monet tulevaisuuteen vaikuttavat valinnat tulevat ajankohtaisiksi. Oppilaiden kuunteleminen ja arvostaminen sekä heidän osallisuutensa omista asioista ja valinnoista päättämiseen on tärkeää.

Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen seitsemännelle luokalle siirtymistä.

Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe

Toimintatavat siirtymävaiheessa ja tarvittava yhteistyö, työnjako ja vastuut alakoulusta yläkouluun
  • 6. luokan opettajat yhdessä laaja-alaisten erityisopettajien kanssa keräävät tarvittavat siirtotiedot sekä valmistelevat erityisen tuen oppilaiden siirtymisen yläkouluun yhteistyössä huoltajien kanssa
  • ala- ja yläkoulujen rehtorit yhdessä opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa huolehtivat tarvittavasta yhteistyöstä, jotta siirtyminen sujuu joustavasti
  • yläkoulun opppilaanohjaajat ja opettajat vierailevat jokaisella alakoululla kertomassa opiskelusta yläkoulussa ja kertomassa LUMA- ja kieliluokasta
  • huoltajia tiedotetaan siirtymävaiheesta ja järjestetään kouluun tutustumismahdollisuuksia
  • syyslukukauden alkaessa luokanvalvoja opastaa kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä asioissa sekä oppilasta että huoltajia
  • ryhmäytymistä järjestetään mukavan tekemisen parissa
  • tukioppilaat opastavat ja ohjaavat uusia 7. luokkalaisia
  • koko henkilöstö tukee koulunkäynnin alkua