Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

3 lk


Käsityön opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Käsityön arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Ideointi

- tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana suunnittelua ja ideointia
Arvioidaan, miten oppilas itsenäisesti käyttää tvt-teknologiaa suunnitteluun ja ideointiin.

S2 Suunnittelu

- suunnitelmassa tuote kuvataan vähintään kahdesta eri suunnasta (kolmiulotteisuus)

- käytetään kuvallisia ja kirjallisia ohjeita


Laaja-alainen osaaminen:
 • Omalle työskentelylle asetetaan tavoitteet ja arvioidaan niiden toteutumista (L1)
 • Mittayksiköiden käytön harjoittelu (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologian käyttö ideoinnin ja suunnittelun apuvälineenä (L5)

Omat luonnokset ja suunnitelmat, materiaalien valinnat,
- ohjaava keskustelu,
- tavotteiden asettelu aikatauluineen.S3 Kokeilu

- ompelukoneen peruskäyttö

- lankatyöt

- kankaan kuviointi

- sahaaminen

- liitostekniikat

- poraaminen

- lastuava työstö

- metallien kylmätyöstö

- materiaalin viimeistely

- huomio siihen, miten huolimattomuus/ väärä työtapa heijastuu myöhempiin vaiheisiin

- työturvallisuuden ja ergonomian huomioiminen

- materiaalien ja työvälineiden ekologinen ja ekonominen käyttö, kierrätysmateriaalien käyttöön tutustuminenOhjaavaa arviointikeskustelua /yksilö /vertaisarviointi.

S4 Tekeminen

- hyödynnetään kyseisellä vuosiluokalla kokeiltuja työmateriaaleja ja valmistustapoja

- mittaaminen: matemaattisten käsitteiden havainnollistaminen monipuolisesti töissä, suorakulma ja kohtisuoruuden käsite, mittamuutokset, mm-cm-m

- kaavan käyttö: käytettävien osien leikkaaminen valmiiden mallien avulla

- oman suunnitelman ja kirjallisten työohjeiden mukaan työskentely ohjatusti


Ohjaavaa arvioitikeskustelua / yksilö / vertaisarviointi. Prosessin ja mahdollisen lopputuloksen arviointi.

S5 Soveltaminen


S6 Dokumentointi ja arviointi

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään arvioinnin ja dokumentoinnin tukena.

Arvioidaan omaa työskentelyä prosessin aikana.

Vertaisarviointi

Laaja-alainen osaaminen:

 • Tieto- ja viestintäteknologian käyttö dokumentoinnin tukena (prosessin ja tuotosten dokumentoinnin harjoittelu) (L5)

Ohjaavaa arvioitikeskustelua / yksilö / vertaisarviointi.

4 lk

Ohjaavaa arvioitikeskustelua / yksilö / vertaisarviointi. Prosessin ja mahdollisen lopputuloksen arviointi.
Käsityön opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Käsityön arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen

Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Ideointi

- tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana suunnittelua ja ideointia.
Arvioidaan miten oppilas käyttää tvt-teknologiaa ideointiin ja suunnitteluun.

S2 Suunnittelu

- suunnitelmassa tuote kuvataan vähintään kahdesta eri suunnasta

- käytetään kuvallisia ja kirjallisia ohjeita

- suunnitelman kokonaisprosessi toteutetaan vähintään kerran
lukuvuodessa

Laaja-alainen osaaminen:
 • Omalle työskentelyllye asetetaan tavoitteet ja arvioidaan niiden toteutumista (L1)
 • Mittayksiköiden käytön harjoittelu (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologian käyttö ideoinnin ja suunnittelun apuvälineenä (L5)


Omat luonnokset ja suunnitelmat, materiaalien valinnat,
- ohjaava keskustelu,
- tavotteiden asettelu aikatauluineen.


S3 Kokeilu

- ompelukoneen käyttö

- lankatyöt

- kankaan kuviointi

- sahaaminen

- liitostekniikat

- poraaminen

- lastuava työstö

- metallien kylmätyöstö

- materiaalin viimeistely

- huomio siihen, miten huolimattomuus/ väärä työtapa heijastuu myöhempiin vaiheisiin

- työtyrvallisuuden ja ergonomian huomioiminen

- materiaalien ja työvälineiden ekologinen ja ekonominen käyttö, kierrätysmateriaalien käyttöön tutustuminenOhjaavaa arvioitikeskustelua / yksilö / vertaisarviointi.

S4 Tekeminen

- hyödynnetään kyseisellä vuosiluokalla kokeiltuja työmateriaaleja ja valmistustapoja

- mittaaminen: matemaattisten käsitteiden havainnollistaminen monipuolisesti töissä, suorakulma ja kohtisuoruuden käsite, mittamuutokset, mm-cm-m

- kaavan käyttö: käytettävien osien leikkaaminen valmiiden mallien avulla

- oman suunnitelman ja kirjallisten työohjeiden mukaan työskentely ohjatusti


Laaja-alainen osaaminen:

 • Työskentely oppitunneilla on tutkivaa ja kokeilevaa (L1)
 • Omaa työtä avostetaan (L2)
 • Kulttuuriperinteen ja suomalaisen käsityön arvostaminen (L2)
 • Työturvallisuuden huomioiminen, arkea helpottavien työvälineiden kehittyvä käyttötaito (L3)Ohjaavaa arvioitikeskustelua / yksilö / vertaisarviointi. Prosessin ja mahdollisen lopputuloksen arviointi.

S5 Soveltaminen

S6 Dokumentointi ja arviointi

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään arvioinnin ja dokumentoinnin tukena.

Arvioidaan omaa työskentelyä prosessin aikana.

Vertaisarviointi

Laaja-alainen osaaminen:

 • Tieto- ja viestintäteknologian käyttö dokumentoinnin tukena (prosessin ja tuotosten dokumentoinnin harjoittelu) (L5)


Ohjaavaa arvioitikeskustelua / yksilö / vertaisarviointi.

5. lk


Käsityön opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Käsityön arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Ideointi:
- tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana suunnittelua ja ideointia.

Arvioidaan, miten oppilas itsenäisesti käyttää tvt-teknologiaa suunnitteluun ja ideointiin.

S2 Suunnittelu

- tietokoneavusteiseen suunnitteluun ja mallinnukseen tutustuminen

- teknisen piirtämisen harjoitteleminen

- tekstimuotoisen ohjeen ja käsityössä käytettävien yleisten merkkien ymmärtäminen, mittakaava

Laaja-alainen osaaminen:

 • Omalle työskentelylle asetetaan tavoitteet (L1)
 • Suunnitelmissa käytetään mittayksiköitä ja kansainvälisiä merkistöjä (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään lähdemateriaalina ja tiedonhaussa (L5)


Ohjaavaa arvioitikeskustelua / yksilö / vertaisarviointi.
S3 Kokeilu

- elektroniikkatyöt
- metallin kuumakäsittely

Ohjaavaa arvioitikeskustelua / yksilö / vertaisarviointi.
S4 Tekeminen

Oppilas oppii uusia taitoja ja osaa soveltaa jo aiemmin oppimaansa. Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja kestävän kehityksen huomioiden ja käyttää erilaisia valmistustekniikoita.

Ompelukoneen monipuolinen käyttö

Lankatyöt

Kankaan kuviointi

Liitostekniikat

Elektroniikkatyöt

Pintakäsittely

Pienois-/hahmomallit

Työvälineiden huoltoon tutustuminen

Ohjelmointiin ja robotiikkaan tutustuminen


Laaja-alainen osaaminen:

 • Työskentely oppitunneilla on tutkivaa ja kokeilevaa (L1)
 • Omaa työtä arvostetaan (L2)
 • Kulttuuriperinteen ja suomalaisen käsityön arvostaminen (L2)
 • Vastuun ottaminen omasta työskentelystä, työturvallisuus huomioiden (L3)
 • Arkea helpottavien työvälineiden kehittyvä käyttötaito (L3)
 • Kulutustottumusten arviointi (L3)
 • Huomion kiinnittäminen hukkamateriaalin hyötykäyttöön (L6)
 • Vastuullinen toiminta materiaalivalinnoissa, kierrätys, korjaaminen (L7)Ohjaavaa arvioitikeskustelua / yksilö / vertaisarviointi. Prosessin ja mahdollisen lopputuloksen arviointi.

Oppilaan itsearviointi
S5 Soveltaminen

- kaavoitus

- turvallinen, ikätasoon ja työturvamääräyksiin suhteutettu itsenäinen koneiden ja laitteiden käyttö

- tuotteen elinkaariOhjaavaa arvioitikeskustelua / yksilö / vertaisarviointi.
S6 Dokumentointi ja arviointi:
 • Dokumentointi käsityöprosessin eri vaiheista toimii arvioinnin välineenä
 • Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään dokumentoinnin osana
 • Oman kokonaisen käsityöprosessin arviointi, vertaispalautteen antaminen ryhmän jäsenille

Laaja-alainen osaaminen:
 • Itserviointi (L1)

 • Onnistumisen kokemusten saavuttaminen (L2)

 • Palautteen antaminen ryhmän jäsenille (L4)

 • Käsityöprosessin ja tuotosten dokumentointi tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen (L5)

 • Kehittyvät ryhmätyötaidot, toisten auttaminen (L6)


6. lk

Ohjaavaa arvioitikeskustelua / yksilö / vertaisarviointi. Prosessin ja mahdollisen lopputuloksen arviointi.

Oppilas arvioi omaa tekemistään arviointilomakkeella.
Käsityön opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Käsityön arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen

Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Ideointi

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana suunnittelua ja ideointia.

S2 Suunnittelu:

- tietokoneavusteiseen suunnitteluun ja mallinnukseen tutustuminen

- teknisen piirtämisen taitojen harjaannuttaminen

- tekstimuotoisen ohjeen ja käsityössä käytettävien yleisten merkkien ymmärtäminen, mittakaava

Laaja-alainen osaaminen:
 • Omalle työskentelylle asetetaan tavoitteet (L1)
 • Suunnitelmissa käytetään mittayksiköitä ja kansainvälisiä merkistöjä (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään lähdemateriaalina ja tiedonhaussa (L5)


Ohjaavaa arvioitikeskustelua / yksilö / vertaisarviointi.


S3 Kokeilu

- tutustutaan ohjelmointiin ja robotiikkaan

- tutustutaan sorvaamiseen, mahdollinen kokeileminen

Ohjaavaa arvioitikeskustelua / yksilö / vertaisarviointi.

S4 Tekeminen

- kaavoitus: valmiskaavan jäljentäminen ja käyttö, kaavamerkit

Uusien taitojen oppiminen ja jo opittujen taitojen soveltaminen. Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja ja valmistustekniikoita.

Ompelukoneen monipuolinen käyttö

Lankatyöt

Kankaan kuviointi

Liitosmenetelmät

Elektroniikkatyöt

Pintakäsittely

Sorvaaminen

Monimateriaalinen käsityö

Ohjelmointi ja robotiikka

Työvälineiden huolto

Metallin kuumakäsittely

Laaja-alainen osaaminen:

 • Työskentely oppitunneilla on tutkivaa ja kokeilevaa (L1)
 • Omaa työtä arvostetaan (L2)
 • Kulttuuriperinteen ja suomalaisen käsityön arvostaminen (L2)
 • Vastuun ottaminen omasta työskentelystä, työturvallisuus huomioiden (L3)
 • Arkea helpottavien työvälineiden kehittyvä käyttötaito (L3)
 • Kulutustottumusten arviointi (L3)
 • Huomion kiinnittäminen hukkamateriaalin hyötykäyttöön, kustannuslaskennan harjoittelu (L6)
 • Vastuullinen toiminta materiaalivalinnoissa, kierrätys, tuotteen elinkaari ja korjaaminen (L7)Ohjaavaa arvioitikeskustelua / yksilö / vertaisarviointi. Prosessin ja mahdollisen lopputuloksen arviointi.

Oppilaan itsearviointi.

S5 Soveltaminen

- turvallinen, ikätasoon ja työturvamääräyksiin suhteutettu itsenäinen koneiden ja laitteiden käyttöOhjaavaa arvioitikeskustelua / yksilö / vertaisarviointi.
S6 Dokumentointi ja arviointi:
 • Dokumentointi käsityöprosessin eri vaiheista toimii arvioinnin välineenä
 • Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään dokumentoinnin osana
 • Oman kokonaisen käsityöprosessin arviointi, vertaispalautteen antaminen ryhmän jäsenille

Laaja-alainen osaaminen:
 • Itserviointi (L1)
 • Onnistumisen kokemusten saavuttaminen (L2)
 • Palautteen antaminen ryhmän jäsenille (L4)
 • Käsityöprosessin ja tuotosten dokumentointi tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen (L5)
 • Kehittyvät ryhmätyötaidot, toisten auttaminen (L6)Ohjaavaa arvioitikeskustelua / yksilö / vertaisarviointi.