Liikunnan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

3. lk


Liikunnan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Oppiaineen arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

”Liikutaan yhdessä toimien ja taitoja harjoitellen”

S1 Fyysinen toimintakyky (T1 – T7)

Opetukseen sisällytetään runsaasti fyysisesti aktiivista ja turvallista toimintaa. Harjaannutetaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja eri liikuntatilanteissa sekä nopeutta, kestävyyttä, voimaa ja liikkuvuutta.

Havaintomotorisia taitoja, jotka ovat motoristen perustaitojen edellytys, harjaannutetaan monipuolisesti. Havaintomotoriset taidot ovat taitoja, joilla oppilas hahmottaa omaa kehoaan ja sen eri osia suhteessa ympäröivään tilaan, käytettävään aikaan ja voimaan.

Motorisia perustaitoja vahvistetaan ja sovelletaan.

 1. Tasapainotaidot:
  - Pystyasennot, pää alaspäin asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen, väistäminen, koukistaminen, ojentaminen, kieriminen
 2. Liikkumistaidot:
  - Käveleminen, juokseminen, hyppeleminen, hyppiminen rytmissä, loikkaaminen, laukkaaminen, liukuminen ja kinkkaaminen
  - Kieriminen, ryömiminen, konttaaminen, kiipeäminen
  - Uiminen
 3. Välineenkäsittelytaidot:
  - Heittäminen, kiinniottaminen, vieritys, työntö, pomputtaminen, potkaiseminen ja kämmenellä tai mailalla lyöminen
Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen

Nopeutta harjaannuttavia liikuntatehtäviä ovat esimerkiksi:
- juoksupyrähdykset
- hypyt, heitot, loikat
- erilaiset kisailut

Kestävyyttä harjaannuttavia liikuntatehtäviä ovat esimerkiksi:
- pallopelit
- uinti
- maastossa liikkuminen

Voimaa harjaannuttavia liikuntatehtäviä ovat esimerkiksi:
- kuntopiiritehtävät
- hypyt, heitot
- kamppailut
- mäenlasku ja -nousu

Liikkuvuutta harjaannuttavia liikuntatehtäviä ovat esimerkiksi:
- voimistelu ja venyttely

Tasapainotaitoja edistetään esimerkiksi:
- telineillä voimistellen
- kamppaillen
- luistellen ja hiihtäen
- pallopeleillä
- musiikki- ja tanssiliikunnan avulla

Liikkumistaitoja voidaan vahvistaa esimerkiksi:
- telineradoilla
- perusliikunnalla (mm. juoksut, hypyt, loikat, heitot)
- luistellen ja hiihtäen
- suunnistaen ja retkeillen luonnossa

Tasapaino- ja liikkumistaidot vahvistuvat erilaisissa ympäristöissä turvallisesti liikkuen (luonto, sali, lumi, jää). Opetukseen kuuluu myös uinnin ja vesiliikunnan opetusta sisältäen esimerkiksi perusuintitekniikoiden sekä sukeltamisen ja veteen hyppäämisen harjoittelua.

Välineenkäsittelytaitoja vahvistetaan esimerkiksi:
- pomputtamalla erilaisia palloja
- käsillä ja jaloilla tehtävillä kuljetusharjoitteilla
- heitto- ja kiinniottoharjoitteilla
- lyönti- ja laukaisuharjoitteilla

KPP-kuntotestit vähintään kerran lukuvuodessa.


- KPP-kuntotestit

- uimataidon mittaaminen (25m) yhteistyössä kaupungin uimaopettajan kanssa

- itsearviointi

- vertaisarviointi oppituntien aikana

- teknologian hyödyntäminen

S2 Sosiaalinen toimintakyky (T8 – T9)

Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä. Opitaan ottamaan toiset huomioon, kannustamaan ja auttamaan muita sekä kantamaan vastuu omasta toiminnastaan.

Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen

Harjoitellaan kaikkien kanssa toimimista sekä reilun pelin -periaatteita. Oppilasta ohjataan huolehtimaan omista ja yhteisistä liikuntavarusteista. Sosiaalisen toimintakyvyn kehittymistä tukevat esimerkiksi:
- ystävällinen käytös kaikkia kohtaan
- rehellisyys
- työrauhan antaminen muille

- vertaisohjaaminen (pienryhminä toteutetut liikuntatuokiot ja niiden itse- ja vertaisarviointi)S3 Psyykkinen toimintakyky (T10 – T11)

Oppilaita kannustetaan ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi. Liikuntatuntien tulee tukea oppilaiden myönteisen minäkäsityksen kehittymistä pätevyyden kokemusten, ilon ja virkistyksen kautta.

Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen

Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa oppilas joutuu työskentelemään pitkäjännitteisesti tavoitteiden saavuttamiseksi.
Psyykkistä toimintakykyä tukevat esimerkiksi:
- oppilaan mahdollisuus vaikuttaa tuntien sisältöihin
- mahdollisuus esteettisiin kokemuksiin
- mahdollisuus ilmaista itseään kehollisesti
- turvallisuuden tunne oikeudenmukaisesta kohtelusta


- havainnointi

- itsearviointi
Laaja-alainen osaaminen

Itsearvioinnin harjoitteleminen (L1)

Itsenäisen ajattelun kehittyminen (L1)

Yhdessä työskentelyn taitojen vahvistaminen erilaisissa pari- ja ryhmätehtävissä (L2)

Kehon käyttäminen ilmaisun välineenä (L2)

Tunne- ja sosiaalisten taitojen harjoitteleminen (L3)

Turvallisen liikkumisen harjoitteleminen lähiympäristössä (L3)

Ikäkaudelle sopivista vastuutehtävistä huolehtiminen (L3)

Opitaan ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitys (L3)

Oppiminen perustuu moniaistisuudelle (kinesteettinen, sanallinen, kuvallinen, auditiivinen, numeerinen) (L4)

Oppilaille luodaan runsaasti tilaisuuksia kysyä ja ihmetellä sekä esittää näkemyksiä ja jakaa kokemuksia (L4)

Liikuntateknologiaan tutustuminen mahdollisuuksien mukaan (esim. mobiilisovellukset) (L5)

Opitaan työskentelemään yksin ja yhdessä toisten kanssa (L6)

Opitaan kantamaan vastuuta omista ja yhteisistä asioista (L6)

Kannustetaan oppilaita aloitteellisuuteen ja yritteliäisyyteen (L6)

Pyritään turvalliseen ja yhteisölliseen oppimisympäristöön (L7)

4. lk


Liikunnan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Oppiaineen arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

”Liikutaan yhdessä toimien ja taitoja harjoitellen”

S1 Fyysinen toimintakyky (T1 – T7)

Opetukseen sisällytetään runsaasti fyysisesti aktiivista ja turvallista toimintaa. Harjaannutetaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja eri liikuntatilanteissa sekä nopeutta, kestävyyttä, voimaa ja liikkuvuutta.

Havaintomotorisia taitoja, jotka ovat motoristen perustaitojen edellytys, harjaannutetaan monipuolisesti. Havaintomotoriset taidot ovat taitoja, joilla oppilas hahmottaa omaa kehoaan ja sen eri osia suhteessa ympäröivään tilaan, käytettävään aikaan ja voimaan.

Motorisia perustaitoja vahvistetaan ja sovelletaan.

 1. Tasapainotaidot:
  - Pystyasennot, pää alaspäin asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen, väistäminen, koukistaminen, ojentaminen, kieriminen
 2. Liikkumistaidot:
  - Käveleminen, juokseminen, hyppeleminen, hyppiminen rytmissä, loikkaaminen, laukkaaminen, liukuminen ja kinkkaaminen
  - Kieriminen, ryömiminen, konttaaminen, kiipeäminen
  - Uiminen
 3. Välineenkäsittelytaidot:
  - Heittäminen, kiinniottaminen, vieritys, työntö, pomputtaminen, potkaiseminen ja kämmenellä tai mailalla lyöminen
Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen

Nopeutta harjaannuttavia liikuntatehtäviä ovat esimerkiksi:
- juoksupyrähdykset
- hypyt, heitot, loikat
- erilaiset kisailut

Kestävyyttä harjaannuttavia liikuntatehtäviä ovat esimerkiksi:
- pallopelit
- uinti
- maastossa liikkuminen

Voimaa harjaannuttavia liikuntatehtäviä ovat esimerkiksi:
- kuntopiiritehtävät
- hypyt, heitot
- kamppailut
- mäenlasku ja -nousu

Liikkuvuutta harjaannuttavia liikuntatehtäviä ovat esimerkiksi:
- voimistelu ja venyttely

Tasapainotaitoja edistetään esimerkiksi:
- telineillä voimistellen
- kamppaillen
- luistellen ja hiihtäen
- pallopeleillä
- musiikki- ja tanssiliikunnan avulla

Liikkumistaitoja voidaan vahvistaa esimerkiksi:
- telineradoilla
- perusliikunnalla (mm. juoksut, hypyt, loikat, heitot)
- luistellen ja hiihtäen
- suunnistaen ja retkeillen luonnossa

Tasapaino- ja liikkumistaidot vahvistuvat erilaisissa ympäristöissä turvallisesti liikkuen (luonto, sali, lumi, jää). Opetukseen kuuluu myös uinnin ja vesiliikunnan opetusta sisältäen esimerkiksi perusuintitekniikoiden sekä sukeltamisen ja veteen hyppäämisen harjoittelua.

Välineenkäsittelytaitoja vahvistetaan esimerkiksi:
- pomputtamalla erilaisia palloja
- käsillä ja jaloilla tehtävillä kuljetusharjoitteilla
- heitto- ja kiinniottoharjoitteilla
- lyönti- ja laukaisuharjoitteilla

- KPP-kuntotestit

- uimataidon (50 metriä kahta uintitapaa käyttäen ja 5 metrin sukellus pinnan alla) mittaaminen yhteistyössä kaupungin uimaopettajan kanssa

- itsearviointi

- vertaisarviointi oppituntien aikana

- teknologian hyödyntäminen


S2 Sosiaalinen toimintakyky (T8 – T9)

Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä. Opitaan ottamaan toiset huomioon, kannustamaan ja auttamaan muita sekä kantamaan vastuu omasta toiminnastaan.

Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen

Harjoitellaan kaikkien kanssa toimimista sekä reilun pelin -periaatteita. Oppilasta ohjataan huolehtimaan omista ja yhteisistä liikuntavarusteista. Sosiaalisen toimintakyvyn kehittymistä tukevat esimerkiksi:
- ystävällinen käytös kaikkia kohtaan
- rehellisyys
- työrauhan antaminen muille


- vertaisohjaaminen (pienryhminä toteutetut liikuntatuokiot ja niiden itse- ja vertaisarviointi)

S3 Psyykkinen toimintakyky (T10 – T11)

Oppilaita kannustetaan ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi. Liikuntatuntien tulee tukea oppilaiden myönteisen minäkäsityksen kehittymistä pätevyyden kokemusten, ilon ja virkistyksen kautta.

Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen

Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa oppilas joutuu työskentelemään pitkäjännitteisesti tavoitteiden saavuttamiseksi.
Psyykkistä toimintakykyä tukevat esimerkiksi:
- oppilaan mahdollisuus vaikuttaa tuntien sisältöihin
- mahdollisuus esteettisiin kokemuksiin
- mahdollisuus ilmaista itseään kehollisesti
- turvallisuuden tunne oikeudenmukaisesta kohtelusta


- havainnointi

- itsearviointi
Laaja-alainen osaaminen

Itsearvioinnin harjoitteleminen (L1)

Itsenäisen ajattelun kehittyminen (L1)

Yhdessä työskentelyn taitojen vahvistaminen erilaisissa pari- ja ryhmätehtävissä (L2)

Kehon käyttäminen ilmaisun välineenä (L2)

Tunne- ja sosiaalisten taitojen harjoitteleminen (L3)

Turvallisen liikkumisen harjoitteleminen lähiympäristössä (L3)

Ikäkaudelle sopivista vastuutehtävistä huolehtiminen (L3)

Opitaan ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitys (L3)

Oppiminen perustuu moniaistisuudelle (kinesteettinen, sanallinen, kuvallinen, auditiivinen, numeerinen) (L4)

Oppilaille luodaan runsaasti tilaisuuksia kysyä ja ihmetellä sekä esittää näkemyksiä ja jakaa kokemuksia (L4)

Liikuntateknologiaan tutustuminen mahdollisuuksien mukaan (esim. mobiilisovellukset) (L5)

Opitaan työskentelemään yksin ja yhdessä toisten kanssa (L6)

Opitaan kantamaan vastuuta omista ja yhteisistä asioista (L6)

Kannustetaan oppilaita aloitteellisuuteen ja yritteliäisyyteen (L6)

Pyritään turvalliseen ja yhteisölliseen oppimisympäristöön (L7)

5. lk


Liikunnan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Oppiaineen arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
”Liikutaan yhdessä toimien ja taitoja harjoitellen”

S1 Fyysinen toimintakyky (T1-T7)

Opetukseen sisällytetään runsaasti fyysisesti aktiivista ja turvallista toimintaa. Harjaannutetaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja eri liikuntatilanteissa sekä nopeutta, kestävyyttä, voimaa ja liikkuvuutta.

Havaintomotorisia taitoja, jotka ovat motoristen perustaitojen edellytys, harjaannutetaan monipuolisesti. Havaintomotoriset taidot ovat taitoja, joilla oppilas hahmottaa omaa kehoaan ja sen eri osia suhteessa ympäröivään tilaan, käytettävään aikaan ja voimaan.

Motorisia perustaitoja vahvistetaan ja sovelletaan.

 1. Tasapainotaidot:
  - Pystyasennot, pää alaspäin asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen, väistäminen, koukistaminen, ojentaminen, kieriminen
 2. Liikkumistaidot:
  - Käveleminen, juokseminen, hyppeleminen, hyppiminen rytmissä, loikkaaminen, laukkaaminen, liukuminen ja kinkkaaminen
  - Kieriminen, ryömiminen, konttaaminen, kiipeäminen
  - Uiminen (mm. perusuintitekniikat, sukeltaminen ja veteen hyppääminen sekä vesipelastus.)
 3. Välineenkäsittelytaidot:
  - Heittäminen, kiinniottaminen, vieritys, työntö, pomputtaminen, potkaiseminen ja kämmenellä tai mailalla lyöminen
Move!-mittaukset tulee tehdä viidennen luokan syyskuun loppuun mennessä, jotta ne tukevat 5. luokan laajoja terveystarkastuksia.

Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen

Nopeutta harjaannuttavia liikuntatehtäviä ovat esimerkiksi:
- juoksupyrähdykset
- hypyt, heitot, loikat
- erilaiset kisailut

Kestävyyttä harjaannuttavia liikuntatehtäviä ovat esimerkiksi:
- pallopelit
- uinti
- maastossa liikkuminen

Voimaa harjaannuttavia liikuntatehtäviä ovat esimerkiksi:
- kuntopiiritehtävät
- hypyt, heitot
- kamppailut
- mäenlasku ja –nousu

Liikkuvuutta harjaannuttavia liikuntatehtäviä ovat esimerkiksi:
- voimistelu ja venyttely

Tasapainotaitoja vahvistetaan ja sovelletaan esimerkiksi:
- telineillä voimistellen
- kamppaillen
- luistellen ja hiihtäen
- pallopeleillä
- musiikki- ja tanssiliikunnan avulla

Liikkumistaitoja voidaan vahvistaa ja soveltaa esimerkiksi:
- telineradoilla
- perusliikunnalla (mm. juoksut, hypyt, loikat, heitot)
- luistellen ja hiihtäen
- suunnistaen ja retkeillen luonnossa

Tasapaino- ja liikkumistaidot vahvistuvat erilaisissa ympäristöissä turvallisesti liikkuen (luonto, sali, lumi, jää). Opetukseen kuuluu uinnin ja vesiliikunnan opetusta sisältäen ainakin kahden perusuintitekniikan syventämistä, vedestä pelastautumista sekä sukeltamista ja veteen hyppäämistä.

Välineenkäsittelytaitoja vahvistetaan ja sovelletaan esimerkiksi:
- erilaisia palloja pomputtaen
- käsillä ja jaloilla tehtävillä kuljetusharjoitteilla
- heitto- ja kiinniottoharjoitteilla
- lyönti- ja laukaisuharjoitteilla

- Move!-kuntotestit

- uimataidon mittaaminen yhteistyössä kaupungin uimaopettajan kanssa

- itsearviointi

- vertaisarviointi oppituntien aikana

- teknologian hyödyntäminen

S2 Sosiaalinen toimintakyky (T8 – T9)

Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä. Opitaan ottamaan toiset huomioon, kannustamaan ja auttamaan muita sekä kantamaan vastuu omasta toiminnastaan.

Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen

Harjoitellaan kaikkien kanssa toimimista sekä toimitaan reilun pelin -periaatteita noudattaen. Oppilaan tulee itsenäisesti huolehtia omista ja yhteisistä liikuntavarusteista. Sosiaalisen toimintakyvyn kehittymistä tukevat esimerkiksi:
- ystävällinen käytös kaikkia kohtaan
- rehellisyys
- työrauhan antaminen muille


- vertaisohjaaminen (pienryhminä toteutetut liikuntatuokiot ja niiden itse- ja vertaisarviointi)

S3 Psyykkinen toimintakyky (T10 – T11)

Oppilaita kannustetaan ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi. Liikuntatuntien tulee tukea oppilaiden myönteisen minäkäsityksen kehittymistä pätevyyden kokemusten, ilon ja virkistyksen kautta.

Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen

Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa oppilas joutuu yhdessä muiden kanssa työskentelemään pitkäjännitteisesti tavoitteiden saavuttamiseksi.
Psyykkistä toimintakykyä tukevat esimerkiksi:
- oppilaan mahdollisuus vaikuttaa tuntien sisältöihin
- mahdollisuus esteettisiin kokemuksiin
- mahdollisuus ilmaista itseään kehollisesti
- turvallisuuden tunne oikeudenmukaisesta kohtelusta

- havainnointi


- itsearviointi

Laaja-alainen osaaminen

Itsearvioinnin harjoitteleminen (L1)

Itsenäisen ajattelun kehittyminen (L1)

Erilaisuuden hyväksyminen (L2)

Oman kehon arvostaminen (L2)

Kehon käyttäminen ilmaisun välineenä (L2)

Tunne- ja sosiaalisten taitojen kehittäminen (L3)

Turvallisen liikkumisen harjoitteleminen lähiympäristössä (L3)

Ikäkaudelle sopivista vastuutehtävistä huolehtiminen (L3)

Opitaan ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitys (L3)

Pohditaan omien valintojen vaikutusta tulevaisuuden kannalta (L3)

Oppiminen perustuu moniaistisuudelle (kinesteettinen, sanallinen, kuvallinen, auditiivinen, numeerinen) (L4)

Oppilaille luodaan runsaasti tilaisuuksia kysyä ja ihmetellä sekä esittää näkemyksiä ja jakaa kokemuksia (L4)

Liikuntateknologiaan tutustuminen ja sen hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan (esim. mobiilisovellukset) (L5)

Opitaan työskentelemään yksin ja yhdessä toisten kanssa (L6)

Opitaan kantamaan vastuuta omista ja yhteisistä asioista (L6)

Kannustetaan oppilaita aloitteellisuuteen ja yritteliäisyyteen (L6)

Ohjataan oppilaita ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys itselle (L7)

6. lk


Liikunnan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Oppiaineen arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
”Liikutaan yhdessä toimien ja taitoja harjoitellen”

S1 Fyysinen toimintakyky (T1-T7)

Opetukseen sisällytetään runsaasti fyysisesti aktiivista ja turvallista toimintaa. Harjaannutetaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja eri liikuntatilanteissa sekä nopeutta, kestävyyttä, voimaa ja liikkuvuutta.

Havaintomotorisia taitoja, jotka ovat motoristen perustaitojen edellytys, harjaannutetaan monipuolisesti. Havaintomotoriset taidot ovat taitoja, joilla oppilas hahmottaa omaa kehoaan ja sen eri osia suhteessa ympäröivään tilaan, käytettävään aikaan ja voimaan.

Motorisia perustaitoja vahvistetaan ja sovelletaan.

 1. Tasapainotaidot:
  - Pystyasennot, pää alaspäin asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen, väistäminen, koukistaminen, ojentaminen, kieriminen
 2. Liikkumistaidot:
  - Käveleminen, juokseminen, hyppeleminen, hyppiminen rytmissä, loikkaaminen, laukkaaminen, liukuminen ja kinkkaaminen
  - Kieriminen, ryömiminen, konttaaminen, kiipeäminen
  - Uiminen (mm. perusuintitekniikat, sukeltaminen ja veteen hyppääminen sekä vesipelastustaidot.)
 3. Välineenkäsittelytaidot:
  - Heittäminen, kiinniottaminen, vieritys, työntö, pomputtaminen, potkaiseminen ja kämmenellä tai mailalla lyöminen


Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen

Nopeutta harjaannuttavia liikuntatehtäviä ovat esimerkiksi:
- juoksupyrähdykset
- hypyt, heitot, loikat
- erilaiset kisailut

Kestävyyttä harjaannuttavia liikuntatehtäviä ovat esimerkiksi:
- pallopelit
- uinti
- maastossa liikkuminen

Voimaa harjaannuttavia liikuntatehtäviä ovat esimerkiksi:
- kuntopiiritehtävät
- hypyt, heitot
- kamppailut
- mäenlasku ja –nousu

Liikkuvuutta harjaannuttavia liikuntatehtäviä ovat esimerkiksi:
- voimistelu ja venyttely

Tasapainotaitoja vahvistetaan ja sovelletaan esimerkiksi:
- telineillä voimistellen
- kamppaillen
- luistellen ja hiihtäen
- pallopeleillä
- musiikki- ja tanssiliikunnan avulla

Liikkumistaitoja voidaan vahvistaa ja soveltaa esimerkiksi:
- telineradoilla
- perusliikunnalla (mm. juoksut, hypyt, loikat, heitot)
- luistellen ja hiihtäen
- suunnistaen ja retkeillen luonnossa

Tasapaino- ja liikkumistaidot vahvistuvat erilaisissa ympäristöissä turvallisesti liikkuen (luonto, sali, lumi, jää). Opetukseen kuuluu uinnin ja vesiliikunnan opetusta sisältäen ainakin kahden perusuintitekniikan syventämistä, vedestä pelastautumista sekä sukeltamista ja veteen hyppäämistä.

Välineenkäsittelytaitoja vahvistetaan ja sovelletaan esimerkiksi:
- erilaisia palloja pomputtaen
- käsillä ja jaloilla tehtävillä kuljetusharjoitteilla
- heitto- ja kiinniottoharjoitteilla
- lyönti- ja laukaisuharjoitteilla


- Move!-kuntotestit

- uimataidon mittaaminen: hypätään uintisyvyiseen veteen ja pinnallepäästyä uidaan yhtäjaksoisesti 200 m, josta 50 m selkäuintia.

- itsearviointi

- vertaisarviointi oppituntien aikana

- teknologian hyödyntäminen

S2 Sosiaalinen toimintakyky (T8 – T9)

Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä. Opitaan ottamaan toiset huomioon, kannustamaan ja auttamaan muita sekä kantamaan vastuu omasta toiminnastaan.

Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen

Harjoitellaan kaikkien kanssa toimimista sekä reilun pelin -periaatteita. Oppilasta ohjataan huolehtimaan omista ja yhteisistä liikuntavarusteista. Sosiaalisen toimintakyvyn kehittymistä tukevat esimerkiksi:
- ystävällinen käytös kaikkia kohtaan
- rehellisyys
- työrauhan antaminen muille


- vertaisohjaaminen (pienryhminä toteutetut liikuntatuokiot ja niiden itse- ja vertaisarviointi)

S3 Psyykkinen toimintakyky (T10 – T11)

Oppilaita kannustetaan ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi. Liikuntatuntien tulee tukea oppilaiden myönteisen minäkäsityksen kehittymistä pätevyyden kokemusten, ilon ja virkistyksen kautta.

Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen

Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa oppilas joutuu yhdessä muiden kanssa työskentelemään pitkäjännitteisesti tavoitteiden saavuttamiseksi.
Psyykkistä toimintakykyä tukevat esimerkiksi:
- oppilaan mahdollisuus vaikuttaa tuntien sisältöihin
- mahdollisuus esteettisiin kokemuksiin
- mahdollisuus ilmaista itseään kehollisesti
- turvallisuuden tunne oikeudenmukaisesta kohtelusta


- havainnointi

- itsearviointi
Laaja-alainen osaaminen

Itsearvioinnin harjoitteleminen (L1)

Itsenäisen ajattelun kehittyminen (L1)

Erilaisuuden hyväksyminen (L2)

Oman kehon arvostaminen (L2)

Kehon käyttäminen ilmaisun välineenä (L2)

Tunne- ja sosiaalisten taitojen kehittäminen (L3)

Turvallisen liikkumisen harjoitteleminen lähiympäristössä (L3)

Ikäkaudelle sopivista vastuutehtävistä huolehtiminen (L3)

Opitaan ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitys (L3)

Pohditaan omien valintojen vaikutusta tulevaisuuden kannalta (L3)

Oppiminen perustuu moniaistisuudelle (kinesteettinen, sanallinen, kuvallinen, auditiivinen, numeerinen) (L4)

Oppilaille luodaan runsaasti tilaisuuksia kysyä ja ihmetellä sekä esittää näkemyksiä ja jakaa kokemuksia (L4)

Liikuntateknologiaan tutustuminen ja sen hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan (esim. mobiilisovellukset) (L5)

Opitaan työskentelemään yksin ja yhdessä toisten kanssa (L6)

Opitaan kantamaan vastuuta omista ja yhteisistä asioista (L6)

Kannustetaan oppilaita aloitteellisuuteen ja yritteliäisyyteen (L6)

Ohjataan oppilaita ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys itselle (L7)

Oppilaita kannustetaan osallistumaan sisältöjen suunnitteluun ja toteutukseen (L7)