Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

3. lk


Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Matematiikan arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi arviota ”hyvä” / arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Ajattelun taidot

- Ongelmanratkaisua kokeilemalla

- Havainnoidaan yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia

- Ohjelmoinnin alkeet: opetellaan käskyjen laatiminen suullisesti

S2 Luvut ja laskutoimitukset

- Varmennetaan ymmärrystä kymmenjärjestelmästä.

- Laajennetaan lukualuetta tuhanteen.

- Harjoitellaan yhteen- ja vähennyslaskun algoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen.

- Opetellaan kertotaulut 6-9.

- Varmistetaan osaamista kertotauluissa 0-5 ja 10.

- Opetellaan kertolaskun algoritmia kokonaisluvuilla eli allekkain kertomista.

- Luodaan pohja laskutoimitusten ominaisuuksien ja niiden välisten yhteyksien ymmärtämiselle.

- Opetellaan arvioimaan tuloksen suuruusluokka.

S3 Algebra


- Lukujen järjestyksen ymmärtäminen vuosiluokan lukualueella

- Tuntemattoman –käsitteeseen tutustuminen

- Yhtälönratkaisua kokeilemalla

S4 Geometria ja mittaaminen

- Harjoitellaan peilauksia, suurennoksia sekä pienennöksiä

- Kerrataan peruskuvioita ja -kappaleita

- Tutustutaan pisteeseen, janaan, suoraan ja kulmaan

- Mittaustuloksen arviointi ja mittaustarkkuus

- Tutustuminen mittayksikköjärjestelmään

- Varmistetaan kellonaikojen osaaminen

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys

- Kerätään tietoja kiinnostavista aihepiireistä ja laaditaan taulukoita ja diagrammeja

- Taulukoiden ja diagrammien tutkiminen

Laaja-alainen osaaminen:
- (L1,2,6) Oppilaat keskustelevat ongelmanratkaisu vaihtoehdoista
- (L3) Itsestä huolehtiminen ja arjenhallinta: Harjoitellaan ajankäyttöä esim. ennakoidaan kotitehtävien tekemiseen käytettävää aikaa,
- (L5) Opetuksessa hyödynnetään tietototeknisiä laitteita ja ohjelmistoja/palveluja syventämään / kertaamaan opittua sisältöä. Esimerkiksi valmiit pelit/kertotaulut yms harjoitteet. Leikit, pelit, konkreettiset välineet ja konkreettiseten tilanteiden hyödyntäminen (suunnitellaan retki, jonne käydään ostamassa ruokatarvikkeet).
- (L1,4)Käytetään puhuttaessa matematiikan käsitteitä


- Oppilaan ja opettajan välinen arviointi/palautekeskustelu+ oppilaan Itsearviointi
- Kirjalliset kokeet
- Vanhempainvartti soveltuvin osin
- Käytännön kokeita (konkreettinen tilanne=kauppareissu)
- Jatkuva seuranta4. lk


Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Matematiikan arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi arviota ”hyvä” / arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Ajattelun taidot

- Ongelmanratkaisua kokeilemalla

- Ohjelmoinnin alkeet: käskyjen laatimisen ja toteutumisen yhteys

S2 Luvut ja laskutoimitukset


- Syvennetään ymmärrystä kymmenjärjestelmästä.

- Sisältö ja ositusjako sekä lukuyksiköittäin jakaminen opetellaan.

- Opetellaan jakolaskun algoritmia eli jakokulmalaskuja.

- Pyöristäminen lähimpään kymmeneen, sataan tai tuhanteen.

- Perehdytään murtolukujen käsitteeseen.

- Opetellaan arvioimaan tuloksen suuruusluokka.

S3 Algebra

- Lukujen järjestyksen ymmärtäminen vuosiluokan lukualueella

- Tuntemattoman ratkaisemisen harjoitteleminen

- Yhtälönratkaisua kokeilemalla

S4 Geometria ja mittaaminen

- Vahvistetaan peilauksia, suurennoksia sekä pienennöksiä

- Vahvistetaan peruskuvioiden ja -kappaleiden tunnistamista

- Kerrataan käsitteet piste, jana, suora ja kulma

- piiri

- Mittaustuloksen arviointi, mittaustarkkuus ja mittauksen tarkistaminen

- Jatketaan tutustumista mittayksikköjärjestelmään

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys

- Taulukoiden ja diagrammien tulkitsemisen ja muodostamisen harjoittelu
Laaja-alainen osaaminen:
- (L1,2,6) Oppilaat keskustelevat ongelmanratkaisu vaihtoehdoista
- (L3) Itsestä huolehtiminen ja arjenhallinta: Harjoitellaan ajankäyttöä esim. ennakoidaan kotitehtävien tekemiseen käytettävää aikaa,
- (L5) Opetuksessa hyödynnetään tietototeknisiä laitteita ja ohjelmistoja/palveluja syventämään / kertaamaan opittua sisältöä. Esimerkiksi valmiit pelit/kertotaulut yms harjoitteet. Leikit, pelit, konkreettiset välineet ja konkreettiseten tilanteiden hyödyntäminen (suunnitellaan retki, jonne käydään ostamassa ruokatarvikkeet).
- (L1,4)Käytetään puhuttaessa matematiikan käsitteitä

- Oppilaan ja opettajan välinen arviointi/palautekeskustelu+ oppilaan Itsearviointi
- Kirjalliset kokeet
- Vanhempainvartti soveltuvin osin
- Käytännön kokeita (konkreettinen tilanne=kauppareissu)
- Jatkuva seuranta


5. lk


Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Matematiikan arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi arviota ”hyvä” / arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Ajattelun taidot

- Ongelmanratkaisujen etsiminen suunnitelmallisesti

- Harjoitellaan koodausta valmiilla ohjelmilla

S2 Luvut ja laskutoimitukset


- Opitaan murtolukujen käsitteitä (murtoluku, sekaluku, supistaminen).

- Harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia.

- Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää.

- Harjoitellaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla.

- Perehdytään prosentin käsitteeseen.

S3 Algebra

- Lukujen järjestyksen ymmärtäminen vuosiluokan lukualueella

- Tuntemattoman ratkaiseminen yhtälöstä (=yhtäkuin –merkin käytön ymmärtäminen)

- Yhtälönratkaisua kokeilemalla ja päättelemällä

S4 Geometria ja mittaaminen

- Vahvistetaan suurennoksia sekä pienennöksiä, mittakaava

- Havaitaan kierto- ja siirtosymmetrioita

- Laajennetaan tutustumista kappaleisiin ja kuvioihin

- Harjoitellaan pisteen, janan, suoran ja kulman luokittelua sekä kulman piirtämistä ja mittaamista

- Pinta-ala

- Yksikkömuunnokset

- Käsitellään koordinaatiston ensimmäinen neljännes

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys

- Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla
Laaja-alainen osaaminen
- (L5) Harjoitellaan koodausta valmiiden sovellusten avulla (www.koodaustunti.fi) + (L1,2,6) Oppilaat keskustelevat ongelmanratkaisu vaihtoehdoista
- (L3) Itsestä huolehtiminen ja arjenhallinta: Harjoitellaan ajankäyttöä esim. ennakoidaan kotitehtävien tekemiseen käytettävää aikaa,
- (L5) Opetuksessa hyödynnetään tietototeknisiä laitteita ja ohjelmistoja/palveluja syventämään / kertaamaan opittua sisältöä. Esimerkiksi valmiit pelit/kertotaulut yms harjoitteet. Leikit, pelit, konkreettiset välineet ja konkreettiseten tilanteiden hyödyntäminen (suunnitellaan retki, jonne käydään ostamassa ruokatarvikkeet). Koordinaatiston harjoittelussa hyödynnetään esim laivanupotus -peliä.
- (L1,4)Käytetään puhuttaessa matematiikan käsitteitä
- (L4,5) Tehdään konkreettisista tapahtumista (viikon sademäärä, ohi kulkevat autot/automerkit) taulukoita/diagrammeja
- (L3,6) Mittakaavan opettaminen integroiden liikunnan suunnistusjaksoon, suurennus/pienennös soveltaen kuvataiteessa.
- Oppilaan ja opettajan välinen arviointi/palautekeskustelu+ oppilaan Itsearviointi
- Kirjalliset kokeet
- Vanhempainvartti soveltuvin osin
- Käytännön kokeita (konkreettinen tilanne=kauppareissu)
- Jatkuva seuranta

6. lk


Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Matematiikan arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi arviota ”hyvä” / arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Ajattelun taidot

- Ongelmanratkaisujen etsiminen suunnitelmallisesti

- Varmistetaan koodausta valmiilla ohjelmilla

S2 Luvut ja laskutoimitukset

- Opitaan murtolukujen käsitteitä (uutena laventaminen).

- Vahvistetaan murtolukujen peruslaskutoimituksia.

- Vahvistetaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla.

- Tutustutaan prosenttilaskuihin.

- Hyödynnetään murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.

S3 Algebra

- Lukujen järjestyksen ymmärtäminen vuosiluokan lukualueella

- Tuntemattoman ratkaiseminen yhtälöstä (=yhtäkuin –merkin käytön ymmärtäminen)

- Yhtälönratkaisua kokeilemalla ja päättelemällä

S4 Geometria ja mittaaminen

- Sovelletaan peilauksia, suurennoksia sekä pienennöksiä

- Havaitaan kierto- ja siirtosymmetrioita

- Perehdytään tarkemmin kappaleisiin kuten: kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään

- Vahvistetaan pisteen, janan, suoran ja kulman luokittelua sekä kulman piirtämistä ja mittaamista

- Tilavuus

- Yksikkömuunnokset

- Laajennetaan koordinaatiston opiskelu kaikkiin neljänneksiin

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys

- Käsitellään tilastollisista tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo

- Tutustutaan todennäköisyyslaskuihin

Laaja-alainen osaaminen
- (L5) Harjoitellaan koodausta valmiiden sovellusten avulla (www.koodaustunti.fi) + (L1,2,6) Oppilaat keskustelevat ongelmanratkaisu vaihtoehdoista
- (L3) Itsestä huolehtiminen ja arjenhallinta: Harjoitellaan ajankäyttöä esim. ennakoidaan kotitehtävien tekemiseen käytettävää aikaa,
- (L5) Opetuksessa hyödynnetään tietototeknisiä laitteita ja ohjelmistoja/palveluja syventämään / kertaamaan opittua sisältöä. Esimerkiksi valmiit pelit/kertotaulut yms harjoitteet. Leikit, pelit, konkreettiset välineet ja konkreettiseten tilanteiden hyödyntäminen (suunnitellaan retki, jonne käydään ostamassa ruokatarvikkeet). Koordinaatiston harjoittelussa hyödynnetään esim laivanupotus -peliä.
- (L1,4)Käytetään puhuttaessa matematiikan käsitteitä, hyödynnetään ns. Junnauskoe (Jyväskylän yliopisto)
- (L4,5) Tehdään konkreettisista tapahtumista (viikon sademäärä, ohi kulkevat autot/automerkit) taulukoita/diagrammeja
- (L3,6) Mittakaavan opettaminen integroiden liikunnan suunnistusjaksoon, suurennus/pienennös soveltaen kuvataiteessa.
- (L1,4) Tilastojen avaaminen hyödyntäen yhteiskunallisia asioita (mabi -ihmisen keskipituus, eliajan odote yms.)


- Oppilaan ja opettajan välinen arviointi/palautekeskustelu+ oppilaan Itsearviointi
- Kirjalliset kokeet
- Vanhempainvartti soveltuvin osin
- Käytännön kokeita (konkreettinen tilanne=kauppareissu)
- Jatkuva seuranta
- Varmistetaan, että oppilaat ovat sisäistäneet edellisten luokkien peruslaskutoimitukset ja oppisisällöt esim valtakunnallisia kokeita hyödyntäen.