Ohjaus, eriyttäminen ja tuki matematiikassa vuosiluokilla 3-6

Kertaaminen, ennakoiva tukiopetus, systemaattisuus ja seuranta

Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus saada opetusta myös aiempien vuosiluokkien keskeisimmistä sisällöistä, jos hän ei hallitse niitä riittävästi. Lisäksi annetaan ennakoivaa tukea uusien sisältöjen oppimiseksi. Matematiikan oppimiselle on varattava riittävästi aikaa ja tuen on oltava systemaattista. Oppilaiden matematiikan osaamista ja taitojen kehittymistä seurataan jatkuvasti. Tarjottava tuki antaa oppilaille mahdollisuuden kehittää taitojaan niin, että myönteinen asenne ja kyvykkyyden tunne vahvistuvat. Oppilaille tarjotaan sopivia välineitä oppimisen tueksi ja heille tarjotaan mahdollisuuksia oivaltaa ja ymmärtää itse. Jokaiselle oppilaalle turvataan mahdollisuus riittävään harjoitteluun.

Eriyttäminen

Taitavia oppilaita tuetaan tarjoamalla heille vaihtoehtoisia työskentelymuotoja ja rikastuttamalla käsiteltäviä sisältöjä. Sisältöalueita voivat olla esimerkiksi lukujen ominaisuudet, erilaiset lukujonot, geometria, luova ongelmanratkaisu ja matematiikan sovellukset.

Kysymyksiä ja ehdotuksia (paikallinen tarkennus)

  • Eriyttämistä sekä ylös- että alaspäin yli vuosiluokkarajojen (esim. kuudennen luokan oppilaalla jos puutteita kertolaskujen hallinnassa -> annettava tukea kertolaskuissa)
  • Korostetaan ajattelun ja ymmärtämisen tukea, ei pelkästään mekaanisen laskutaidon tukea.
  • Drillauksen apuna mm. tietotekniikka
  • painotetaan prosessin tärkeyttä ja ohjataan oppilasta käyttämään mm. piirtämistä apuna ratkaistaessa tehtäviä