Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3–6

3. lk


Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

- omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista itselleen tutussa viestintäympäristössä

- harjoitellaan vuorovaikutusta erilaisissa tilanteissa

- ilmaisuharjoituksia, esim. draaman keinoin

- harjoitellaan erilaisten esitysten pitämistä myös tietotekniikkaa hyödyntäen

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN (L1, L2, L7):
- toisten kuunteleminen, yhteistyö, ristiriitojen käsittely ja ratkaisujen etsiminen (L1, L2, L7)
- itsetuntemus (L1, L2, L7)


Välitön suullinen palaute opettajalta/omalta parilta/ryhmältä

kirjalliseen palautteeseen valmistautuminen/totuttautuminenS2 Tekstien tulkitseminen

- harjoitellaan erilaisten tekstien sujuvaa lukemista

- harjoitellaan lukemisen strategioita

-harjoitellaan erilaisten tekstilajien tunnistamista

- tutustutaan alustavasti kirjallisuuden käsitteisiin: aihe, kertoja ja teema

- opitaan käyttämään tekstin tulkitsemiseen liittyviä käsitteitä

- harjoitellaan käsitekartan ja muistiinpanojen tekemistä

- vahvistetaan aakkostamista

- harjoitellaan hakemiston ja hakusanan käyttöä

- harjoitellaan kuvalukemisen alkeita

- harjoitellaan lähteiden löytämistä

- innostetaan lukemaan monipuolisia tekstejä ja keskustelemaan niistä
Luetun ymmärtämisen testit, itsearviointi mukana


Itsearviointia prosessin eri vaiheissa ja lopputuloksesta


Kuullun ymmärtäminen, ohjeen mukaan toimiminenS3 Tekstin tuottaminen

- tuotetaan erilaisia tekstejä omasta elämästä ja kokemuksista

- harjoitellaan tekstin suunnittelua ja rakentamista (juonikaavio, otsikointi, kappalejako)

- harjoitellaan kirjoitetun ja puhutun kielen erottamista kiinnittämällä huomiota sanavalintoihin ja rakenteisiin

- harjoitellaan lähteiden merkitsemistä

- ohjataan palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen

- varmennetaan oikeinkirjoitusasioita

- sujuvoitetaan käsinkirjoittamista

- harjoitellaan tekstinkäsittelyohjelman hyödyntämistä oikeinkirjoituksessa

- harjoitellaan näppäintaitoja

- tutustutaan nettietikettiin


sanelut
tarinat

monipuolinen tekstin tuottaminen oikeakielisesti


S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

- tutustutaan kielen rakenteisin: sanaluokat, virke

- havainnoidaan kielen vaihteluita

- kannustetaan kirjaston aktiiviseen käyttöön

- harjoitellaan erilaisten tekstien lukemista ja kuuntelemista

- luetaan ikäkaudelle sopivia kokonaisteoksia

- pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä

- tutustutaan satuklassikoihin

- hyödynnetään media- ja kulttuuritarjontaa

- harjoitellaan kertomaan itseä kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjonnasta

- suunnitellaan ja harjoitellaan esityksiä


kielioppikokeet

"Pulpettikirjasta"/ "luokkalukemistosta" tehtävät tehtävät

lukudiplomit

4. lk


Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

- harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa

- toiminta vuorovaikutustilanteissa: äänenkäyttö, pyrkii ottamaan muiden näkökulman huomioon

- ilmaisuharjoituksia, esim. draaman keinoin

- harjoitellaan rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista


Välitön suullinen palaute opettajalta/omalta parilta/ryhmältä

kirjalliseen palautteeseen totuttautuminen

ilmaisullisuuden palautteen antaminen myös laaja-alaisesti lukuaineiden esitelmistä/esityksistä (esim. luonnontiedon esitelmä)S2 Tekstien tulkitseminen

- harjoitellaan erilaisten tekstien sujuvaa lukemista

- arvioidaan omaa lukutaitoa

- harjoitellaan edelleen lukemisen strategioita

- tutustutaan kirjallisuuden peruskäsitteisiin: aihe, kertoja ja teema

- opitaan käyttämään tekstin tulkitsemiseen liittyviä käsitteitä

- harjoitellaan käsitekarttojen ja muistiinpanojen tekemistä

- harjoitellaan erilaisten lähteiden käyttöä ja arviointia

- harjoitellaan kuvanlukemisen taitoja

- innostetaan lukemaan monipuolisia tekstejä ja keskustelemaan niistä

- tutustutaan monimediaiseen ympäristöönLuetun ymmärtämisen testit, itsearviointi mukana


Itsearviointia prosessin eri vaiheissa ja lopputuloksesta


Kuullun ymmärtäminen, ohjeen mukaan toimiminen
S3 Tekstien tuottaminen

- tuotetaan erilaisia tekstejä omasta elämästä ja kokemuksista

-tunnistetaan fakta ja fiktio

- harjoitellaan tekstin suunnittelua ja rakentamista (juonikaavio, otsikointi, kappalejako)

- harjoitellaan kirjoitetun ja puhutun kielen erottamista kiinnittämällä huomiota sanavalintoihin ja rakenteisiin

- harjoitellaan lähteiden merkitsemistä

- ohjataan palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen

- varmennetaan oikeinkirjoitusasioita

- sujuvoitetaan käsinkirjoittamista

- harjoitellaan tekstinkäsittelyohjelman käyttöä

- harjoitellaan näppäintaitoja

- vahvistetaan nettietikettiosaamista


sanelut
tarinat

monipuolinen tekstin tuottaminen oikeakielisesti
(uutiset, vuoropuhelut)

Oman tuotoksen prosessin ja lopputuloksen itsearviointi

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

- tutustutaan kielen rakenteisin: sanaluokat, virke sekä pää- ja sivulause

- havainnoidaan kielen vaihteluita ja harjoitellaan niiden käyttöä

- kannustetaan kirjaston aktiiviseen käyttöön

- harjoitellaan erilaisten tekstien lukemista ja kuuntelemista

- luetaan ikäkaudelle sopivia kokonaisteoksia

- pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä

- tutustutaan suomalaisiin kansansatuihin ja -runoihin

- hyödynnetään media- ja kulttuuritarjontaa

- harjoitellaan kertomaan itseä kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjonnasta

- suunnitellaan ja harjoitellaan esityksiä


kielioppikokeet

"Pulpettikirjasta"/ "luokkalukemistosta" tehtävät tehtävät

lukudiplomit

itsearviointi

5. lk


Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

- vuorovaikutustaitojen kehittäminen edelleen

- harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintätilanteissa ja ennalta valmistelluissa esityksissä

- toiminta vuorovaikutustilanteissa: äänenkäyttö, pyrkii ottamaan muiden näkökulman huomioon

- ilmaisuharjoituksia, esim. draaman keinoin

- harjoitellaan rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista


Välitön suullinen palaute opettajalta/omalta parilta/ryhmältä

kirjallinen palaute opettajalta/parilta/ryhmältä

ilmaisullisuuden palautteen antaminen myös laaja-alaisesti lukuaineiden esitelmistä/esityksistä (esim. luonnontiedon esitelmä)S2 Tekstien tulkitseminen

- harjoitellaan edelleen lukemisen strategioita

- opitaan käyttämään tekstin tulkitsemiseen liittyviä käsitteitä: aihe, kertoja ja teema

- harjoitellaan käsitekarttojen, muistiinpanojen ja tiivistelmien tekemistä

- lähdetiedon merkitseminen ja lähteiden arviointi

- innostetaan lukemaan monipuolisia tekstejä ja keskustelemaan niistä

- käytetään monimediaista viestintäympäristöä

Luetun ymmärtämisen testit, itsearviointi mukana


Itsearviointia prosessin eri vaiheissa ja lopputuloksesta


Kuullun ymmärtäminen, ohjeen mukaan toimiminen


S3 Tekstien tuottaminen

- tuotetaan erilaisia tekstejä

- harjoitellaan tekstin suunnittelua ja rakentamista (juonikaavio, otsikointi, kappalejako)

- harjoitellaan kirjoitetun ja puhutun kielen erottamista kiinnittämällä huomiota sanavalintoihin ja rakenteisiin

- harjoitellaan lähteiden merkitsemistä

- ohjataan palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen

- varmennetaan oikeinkirjoitusasioita

- sujuvoitetaan käsinkirjoittamista

- harjoitellaan tekstinkäsittelyohjelman käyttöä

- harjoitellaan näppäintaitoja

- vahvistetaan nettietikettiosaamista
sanelut
tarinat

monipuolinen tekstin tuottaminen oikeakielisesti
(mm. uutiset, vuoropuhelut)

oman tuotoksen prosessin ja lopputuloksen itsearviointi

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

- harjoitellaan kielen rakenteita: sanaluokat, virke sekä pää- ja sivulause

- opetellaan verbien aikamuodot sekä lauseen pääjäsenet

- havainnoidaan kielen vaihteluita ja harjoitellaan niiden käyttöä

- kannustetaan kirjaston aktiiviseen käyttöön

- harjoitellaan erilaisten tekstien lukemista ja kuuntelemista

- luetaan ikäkaudelle sopivia kokonaisteoksia

- pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä

- luetaan kotimaista ja ulkomaista lasten- ja nuortenkirjallisuutta

- hyödynnetään media- ja kulttuuritarjontaa

- harjoitellaan kertomaan itseä kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjonnasta

- suunnitellaan ja harjoitellaan esityksiä

kielioppikokeet

"Pulpettikirjasta"/ "luokkalukemistosta" tehtävät tehtävät

lukudiplomit

itsearviointi


6. lk


Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

- vuorovaikutustaitojen kehittäminen edelleen

- harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintätilanteissa ja ennalta valmistelluissa esityksissä

- harjoitellaan omien ajatusten esittämistä ja mielipiteiden perustelemista

- toiminta vuorovaikutustilanteissa: äänenkäyttö, pyrkii ottamaan muiden näkökulman huomioon

- ilmaisuharjoituksia, esim. draaman keinoin

- harjoitellaan rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamistaVälitön suullinen palaute opettajalta/omalta parilta/ryhmältä

kirjallinen palaute opettajalta/parilta/ryhmältä

ilmaisullisuuden palautteen antaminen myös laaja-alaisesti lukuaineiden esitelmistä/esityksistä (esim. luonnontiedon esitelmä)


S2 Tekstien tulkitseminen

- harjoitellaan edelleen lukemisen strategioita ja luetaan monimuotoisia tekstejä

- tutkitaan tekstien piirteitä kirjallisuuden peruskäsitteitä käyttäen: aihe, kertoja ja teema

- harjoitellaan käsitekarttojen, muistiinpanojen ja tiivistelmien tekemistä

- hankitaan tietoa suunnitelmallisesti

- harjoitellaan lähdekriittisyyttä

- innostetaan lukemaan monipuolisia tekstejä ja keskustelemaan niistä

- käytetään monimediaista viestintäympäristöä
Luetun ymmärtämisen testit, itsearviointi mukana


Itsearviointia prosessin eri vaiheissa ja lopputuloksesta


Kuullun ymmärtäminen, ohjeen mukaan toimiminen


Laaja-alaisten projektien kokonaisarvioinnissa äidinkieli vahvasti mukanaS3 Tekstien tuottaminen

- tuotetaan erilaisia tekstejä

- harjoitellaan tekstin suunnittelua ja rakentamista (juonikaavio, otsikointi, kappalejako)

- harjoitellaan kirjoitetun ja puhutun kielen erottamista kiinnittämällä huomiota sanavalintoihin ja rakenteisiin

- harjoitellaan lähteiden merkitsemistä

- ohjataan palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen

- varmennetaan oikeinkirjoitusasioita

- sujuvoitetaan käsinkirjoittamista

- harjoitellaan tekstinkäsittelyohjelman käyttöä

- harjoitellaan näppäintaitoja

- vahvistetaan nettietikettiosaamista


sanelut
tarinat

monipuolinen tekstin tuottaminen oikeakielisesti
(mm. uutiset, vuoropuhelut)

oman tuotoksen prosessin ja lopputuloksen itsearviointi


S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

- harjoitellaan kielen rakenteita: sanaluokat, virke sekä pää- ja sivulause

- opetellaan verbien aikamuodot sekä lauseen pääjäsenet ja tarkastellaan sanojen taipumista

- havainnoidaan kielen vaihteluita ja harjoitellaan niiden käyttöä

- kannustetaan kirjaston aktiiviseen käyttöön ja etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa

- tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista

- harjoitellaan erilaisten tekstien lukemista ja kuuntelemista

- luetaan kotimaista ja ulkomaista lasten- ja nuortenkirjallisuutta, myös kokonaisteoksia

- pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä

- hyödynnetään media- ja kulttuuritarjontaa

- harjoitellaan kertomaan itseä kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjonnasta

- suunnitellaan ja harjoitellaan esityksiä

kielioppikokeet

"pulpettikirjasta"/ "luokkalukemistosta" tehtävät tehtävät

lukudiplomit

itsearviointi