Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3–6

Nimetön #2a76
3.-4. lk


Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi arviota ”hyvä” / arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Esimerkiksi:

- Kertominen: kuvasta, lyhyen tarinan, juonen, omasta elämästä kertominen

- Mielipiteen ilmaisu: Mielipiteiden ilmaisemista ja perustelua oman arjen asioista

- Kuvailu: henkilöiden ja paikkojen, tunnetilojen, kuvailtavien asioiden vertailu

- Ajan ilmaiseminen: aikasanat, mennyt aika, nykyaika, tuleva aika

- Fraasit eri tilanteissa kohteliaisuus, asiointi

- Puhuminen: Ääntäminen (äng-äänne, äänteiden kesto)

- Kuunteleminen: mallintaminen kysyminen ja tarkentaminen, keskittyvä kuuntelu

- Sanallinen ilmaiseminen yhteisöllisesti: keskustelukäyttäytyminen

- Ei-sanallinen ilmaiseminen yhteisöllisesti: ilmeet, eleet ja liikkeet osana viestintää

- ohjeen mukaan toimiminen, oman puheen nauhoittaminen ja kuuntelu, kuullunymmärtämisharjoitukset ja keskittymisharjoitukset

Arvioinnissa tulee ottaa huomioon kielitaidon kaikki osa-alueet: puhuminen, kuullun ymmärtäminen, kirjoittaminen ja luetun ymmärtäminen.
T1 - T3
Keskeistä on arvioida, miten oppilas pystyy käyttämän kieltä ja toimimaan kielellä.

 • välitön, kannustava suullinen ja /tai kirjallinen palaute
 • itsearviointi
 • vertaisarviointi
 • tuotosten arviointi
 • yhdessä työskentelyn taitojen arviointi
 • aktiivinen osallisuminen
 • erilaiset esiintymistila nteet
Laaja-alainen osaaminen (L1, L2,L3)
 • koulun arkipuhetilanteissa selviäminen
 • luokan ja koko koulun juhlat ja esitykset
 • ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä
 • oppilaan oman kulttuurin juhlat

S2 Tekstien tulkitseminen

Esimerkiksi:

- Lukeminen: oppilaan ikä- ja taitotason mukaiset tekstit

- Harjoitellaan luku- ja ymmärtämisstrategioita

- Tekstilajit: tietotekstit esim. oppikirjoista, kaunokirjalliset tekstit, myös runot, mediatekstit, kuvan lukeminen

- Kirjallisuuden peruskäsitteet: syvennetään aikaisemmin opittuja käsitteitä, lisäksi miljöö (tapahtumapaikka ja -aika), tutustutaan runon käsitteistä ainakin säkeistöön ja säkeeseen

- Sanaluokat (verbit, substantiivit ja adjektiivit)

- Sijamuodot: perusmuoto, tutustutaan partitiivin käyttöön, käyttö omistamisen ja paikan ilmaisemisessa

- Verbien taipuminen, verbien taivuttaminen kieltomuodossa, persoonamuodot , aikamuotojen käyttö menneisyyden ja nykyisyyden ilmaisemisessa

- Sana- ja käsitevaranto
-kirjaston käyttö


T4 - T6

Arvioidaan lukutaidon kehittymistä monipuolisin tehtävin

Suullinen ja/tai kirjallinen palaute

Esim.
 • luetun ymmärtämisen tehtävät ja testit
 • sanakokeet
 • tekstien tulkintatehtävät
 • teknistä lukutaitoa mittaavat tehtävät

S3 Tekstien tuottaminen


Esimerkiksi:

- Monimuotoiset tekstit

- Kuvan ja tekstin yhdistäminen

- Tuottaa selkeää ja luettavaa tekstiä myös käsinkirjoitettuna
T7 - T9

Arvioidaan käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumisen kehittymistä


Suullinen ja /tai kirjallinen palaute tuotoksista, erityisesti niiden sisällöstä

Arvioidaan, miten oppilas osaa käytää uusia rakenteita ja sanoja omissa tuotoksissaan.

Oikeinkirjoituksen arviointi

- itsearviointi
- vertaisarviointi
Laaja-alainen osaaminen (L1, L2, L4, L5)

 • tarkastellaan ja avataan eri oppiaineiden sanastoa ja keskeisiä käsitteitä
 • tuotetaan erilaisia tekstejä sekä koneella että käsin

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminenEsimerkiksi:
- Kielen rekisterit (havainnoimalla myös koulun ulkopuolella)

Esim. tilannekohtainen vaihtelu, koululaisslangi, harrastusryhmien kieli, uutiskieli, opetusohjelmien kieli, puhekieli alueella

- Oikeinkirjoitus: yhdyssanat; yhdysmerkin käyttö

- Sanaluokat (verbit, substantiivit ja adjektiivit)

- Sijamuodot: perusmuoto, tutustutaan partitiivin käyttöön, käyttö omistamisen ja paikan ilmaisemisessa

- Verbien taipuminen: verbien taivuttaminen kieltomuodossa, persoonamuodot, aikamuotojen käyttö menneisyyden ja nykyisyyden ilmaisemisessa

Vierailut: kirjasto, luokkakirjasto, kirjailija, kirjavinkkaukset (myös oman äidinkielisistä kirjoista), elokuvat ja näytelmät, mediatekstit, e-kirjat, netin käyttö hakupalveluihin

- Pelit, leikit, lorut, sadut, laulut myös omasta kulttuurista, juhlat ja niihin liittyvät perinteet, koulun juhlat
T10 - T12

Arvioidaan eri rekisterien tunnistamista esim. kuuntelutehtävien avulla

 • kielitiedon kokeet


Monipuoliset kirjallisuustehtävät luetuista kaunokirjallisista ja tietoteksteistä.


Osaa vertailla omaa kuluttuuriaan suomalaiseen kulttuuriin.

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena


Esimerkikisi:

- Lukeminen: Tekstin pilkkominen osiin: kuvat lukemisen apuna ja omalla äidinkielellä lukeminen

- Kirjoittaminen: Kuvat kirjoittamisen apuna (esim. storycubes, juonikortit), parityöskentely (esim. Trageton), tarinan kirjoittaminen yhdessä ja vuorotellen, Kysymyskortit: millainen, kuka/mikä, mitä tekee, missä, milloin, miten, miksi

- Kuunteleminen: Kuva+teksti+ääni esim. Papunetin sadut, parityöskentely: välikysymysten tekeminen ja vastaaminen, oppimisohjelmat: kuunteluharjoitukset, oman puheen äänitys ja kuuntelu

- Puhuminen: mallin mukaan toistaminen (esim. opettaja, oppimisohjelmat), kuvat kertomisen apuna (esim. storycubes, juonikortit), parityöskentely, esim. piirrosohjeet, malla äidinkielellä luettujen tekstien ”suomentaminen, selittäminen”, vertaaminen suomen kieleen
Lukuvuoden alussa yhdessä (oppilas, opettaja, huoltaja) yksilöllisten tavoitteiden asettelu ja lukuvuoden lopussa niiden arviointi:

 • itsearviointi
 • havainnointi
 • vertaisarviointi
 • suullinen ja kirjallinen palaute
 • äänitteiden hyödyntäminen
Laaja-alalainen osaaminen:
Esim.

 • tehdään erilaisia projekteja

5. -6. lk


Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi arviota ”hyvä” / arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Vuorovaoikutustilanteissa toimiminen

- Kertominen: kuvasta kertominen, tarinan ja juonen kertominen, omasta elämästä kertominen

- Mielipiteen ilmaisu:mielipiteiden ilmaisemista ja perustelua oman arjen asioista, mielipiteiden ilmaisemista ja perustelua luetuista ja kuulluista teksteistä

- Kuvailu: henkilöiden ja paikkojen kuvailu, tunnetilojen kuvailu, kuvailtavien asioiden vertailu

- Ajan ilmaiseminen:aikasanat, mennyt aika, nykyaika, tuleva aika

- Fraasit eri tilanteissa: kohteliaisuus, asiointi

- Pyyntöjen ja käskyjen sävyerot eri vuorovaikutustilanteissa

- Kokonaisilmaisu: puutteellisen kielitaidon paikkaaminen kokonaisilmaisun avulla

- Miten? (esim.)pantomiimi – ”siansaksa” – suomen kieli, lyhyen pantomiimiesityksen toistaminen, kerrontatuokiot, kuvakortit, draama, roolileikit, pelit, KiVa-koulumateriaali, mielipidegallupit, erilaisten opetusohjelmien hyödyntäminen

- Puhuminen: ääntäminen (äng-äänne, äänteiden kesto), intonaatio

- Kuunteleminen: mallintaminen, kysyminen ja tarkentaminen, keskittyvä kuuntelu ja kuunnellun referointi suullisesti, puhumisen tehokeinot ymmärtämisen tukena (esim. toisto, painotukset, hidastukset, tauotukset, äänen voimakkuus)

- Miten? (esim.) ohjeen mukaan toimiminen, oman puheen nauhoittaminen ja kuuntelu, ääneen lukeminen, kuullunymmärtämisharjoitukset

Sanallinen ilmaiseminen yhteisöllisesti: keskustelukäyttäytyminen, vuorovaikutustilanteen huomioiminen omassa ilmaisussa (rekisterit)

- Ei-sanallinen ilmaiseminen yhteisöllisesti: ilmeet, eleet ja liikkeet osana viestintää, vuorovaikutustilanteen huomioiminen omassa ilmaisussa (rekisterit)

- Miten? (esim.) vuoropuhelut, roolileikit, pantomiimi, draama


Laaja-alainen osaaminen:

Osallistuminen kulttuuritoimintaan: luokan ja koko koulun juhlat ja esitykset, oppilaan oman kulttuurin juhlat

Arvioinnissa tulee ottaa huomioon kielitaidon kaikki osa-alueet: puhuminen, kuullun ymmärtäminen, kirjoittaminen ja luetun ymmärtäminen.

Keskeistä on arvioida, miten oppilas pystyy käyttämän kieltä ja toimimaan kielellä.

Arvioinnin keinoja T1 – T3:

 • jatkuva havainnointi
 • vertaisarviointi esim. keskusteluun osallistumisesta ja työskentelystä esim. arviointilomakkeiden avulla
 • itsearviointi
 • opettajan suullinen ja mahdollisesti kirjallinen arviointi


S2 Tekstien tulkitseminen

- Luku- ja ymmärtämisstrategiat: pystyy vastaamaan kysymyksiin, joihin löytyy suora vastaus tekstistä, opitaan löytämään epäsuorasti kerrottu tieto (kiertoilmaukset, synonyymit, toisin sanoin kertominen), harjoitellaan päättelevää lukutaitoa

- Mielipiteen paljastavat sanat ja arvottavat ilmaukset teksteissä

- Lukutekniikan ja lukunopeuden harjoittelu

- Lähdekritiikki

- Tekstilajit: tietotekstit esim. oppi- ja tietokirjoista sekä internetistä, kaunokirjalliset tekstit, myös runot, mediatekstit ja kuvan lukeminen

- Kirjallisuuden peruskäsitteet:syvennetään aikaisemmin opittuja käsitteitä (juoni, päähenkilö, sivuhenkilö, taustahenkilö, miljöö analysoidaan henkilökuvia), , opiskellaan eri kertojatyypit ja opitaan tunnistamaan niitä teksteistä, syvennetään aiemmin opittuja runouden käsitteitä, lisäksi tutustutaan alkusointuun ja puhujaan

- Esim. omalle tasolle sopiva kirjallisuus, erilaiset oppimateriaalit, lehdet, verkkojulkaisut, opetusohjelmat, oppimispelit, e-kirjat

- Kerrataan sanaluokat

- Lauseen pääjäsenet

- Sijamuodot harjoitellaan sijamuotojen käyttöä

- Verbien taipuminen: syvennetään käyttötaitoja, persoonamuodot , preesens ja imperfekti myönteisenä ja kielteisenä , perfekti ja pluskvamperfekti käsitteenä ja niiden käytön harjoittelua, harjoitellaan kielteisen perfektin ja pluskvamperfektin käyttöä, pohditaan, mihin eri aikamuotoja käytetään

- Sana- ja käsitevaranto: oppiaineiden käsitteet ja sanat, synonyymit ja vastakohdat, harjoitellaan käsitehierarkioita

- Sanavaraston puutteiden paikkaaminen päättelemällä (tutut sanat sekä lause- ja tekstiyhteys).Laaja-alainen osaaminen:

Monilukutaito

Arviointikeinoja:

 • keskustelut tekstinen pohjalta
 • tekstitaitotehtävät
 • sekä tieto- että kaunokirjallisista teksteistä teknisen lukutaidon tehtävät


Arvioinnin keinoja:

 • luetunymmärtämiskokeet kirjallisesti ja suullisesti
 • teknisen lukutaidon arviointi

Arvioinnin keinoja:
Mietitään vileä näitä!!!!

 • sanakokeet
 • luetun ymmärtämisen kokeet
 • kokeet kielen rakenteista ja niiden tuomista merkityksistä teksteissä
S3 Tekstien tuottaminen

 • Monimuotoiset tekstit, kuvan ja tekstin yhdistäminen, tekstin muodon muokkaaminen (lisää/poista/siirrä/kuvan lisääminen),
 • tekstin sisällön muokkaaminen palautteen perusteella, tekstin muokkaaminen omin sanoin (referointi ja tiivistäminen).
 • tekijänoikeudet ja lähdekritiikki, tuottaa selkeää ja luettavaa tekstiä myös käsinkirjoitettuna

- Esim. esitelmät, posterit, esitysgrafiikan alkeet
Laaja-alainen osaaminen:


Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle, kuvaamiselle ja yksinkertaiselle kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä. Oppilas osaa kirjoittaa suomea käsin ja hän on omaksunut tarvittavia näppäintaitoja.

Arvioinnin keinoja:

 • erilaiset tekstit käsin ja koneella kirjoitettunaOppilas tuottaa kokonaisia tekstejä ja osoittaa niissä oikeinkirjoituksen tuntemusta. Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, ymmärtää kappalejaon merkityksen ja kiinnittää huomiota sananvalintoihin.Erilaiset tuotokset

 • arvioidaan edistymistä, rakenteiden, sanston ja oikeinkirjoituksen hallintaa
 • ohjaava palaute
Oppilas osaa arvioida tuottamiaan tekstejä, tunnistaa omia vahvuuksiaan tekstin tuottajana sekä osaa antaa ja vastaanottaa palautetta.

Arvioinnin keinoja:
 • itsearviointi
 • opettajan antama palaute
 • vertaisarviointi
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

- Kielen rekisterit (havainnoimalla myös koulun ulkopuolella)

Esim. tilannekohtainen vaihtelu, koululaisslangi, harrastusryhmien kieli, uutiskieli, opetusohjelmien kieli, puhekieli alueella, somekieli

- Oikeinkirjoitus: virke, lause, päälause ja sivulause, pilkku pää- ja sivulauseen välissä, suoran esityksen välimerkit

- Sanaluokat

- Sijamuodot: harjoitellaan sijamuotojen käyttöä

- Verbien taipuminen: syvennetään käyttötaitoja persoonamuodot preesens ja imperfekti myönteisenä ja kielteisenä, perfekti ja pluskvamperfekti käsitteenä ja niiden käytön harjoittelua, harjoitellaan kielteisen ja pluskvamperfektin käyttöä, pohditaan, mihin eri aikamuotoja käytetään

- Lauseen pääjäsenet

- Sanojen johtaminen: tutustutaan suomen kielen yleisimpiin johtimiin

-

-Laaja-alainen osaaminen:
Esimerkiksi kirjastovierailut, luokkakirjasto, kirjailijavierailut, kirjavinkkaukset (myös oman äidinkielisistä kirjoista), elokuvat ja näytelmät, mediatekstit, e-kirjat

-netin käyttö hakupalveluihin, kirjaston hakupalvelut

-Pelit, leikit, lorut, sadut, laulut myös omasta kulttuurista, juhlat ja niihin liittyvät perinteet ja koulun juhlat


Oppilas tunnistaa kielen rakenteen säännönmukaisuuksia ja kykenee kuvaamaan tavallisimpia peruskäsitteitä käyttäen, miten kielenkäyttö vaihtelee eri tilanteissa. Oppilas osaa antaa esimerkkejä ympäristönsä kielistä.

Arvioinnin keinoja:

 • kielioppi- ja kielitietokokeet


Oppilas lukee lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja pystyy kertomaan ajatuksiaan lukemastaan ja muusta lasten- ja nuortenkulttuurista. Arvioinnin keinoja:
 • kirjakuulustelut
 • kirjallisuustehtävät
 • kirjallisia ja suullisia tuotoksia nähdyn, kuullun ja luetun perusteellaOppilas osaa kuvailla omaa ja elinympäristönsä monikielisyyttä sekä kulttuurista monimuotoisuutta.
Arvioinnin keinoja:

 • suulliset ja kirjalliset kuvailutehtävät
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

- Lukeminen:, Tekstin pilkkominen osiin: kuvat lukemisen apuna, sanojen ja käsitteiden ryhmittely, esim. miellekartat, omalla äidinkielellä lukeminen

- Kirjoittaminen: Kuvat kirjoittamisen apuna (esim. storycubes, juonikortit) Parityöskentely (esim. Trageton), tarinan kirjoittaminen yhdessä ja vuorotellen, Kysymyskortit: millainen, kuka/mikä, mitä tekee, missä, milloin, miten, miksi, prosessikirjoittaminen, ryhmitellyt sana- ja käsitelistat, esim. miellekartat

- Kuunteleminen: Kuva+teksti+ääni esim. Papunetin sadut, parityöskentely: välikysymysten tekeminen ja vastaaminen, oppimisohjelma: kuunteluharjoitukset, oman puheen äänitys ja kuuntelu

- Puhuminen: mallin mukaan toistaminen (esim. opettaja, oppimisohjelmat), kuvat kertomisen apuna (esim. storycubes, juonikortit)

parityöskentely, esim. piirrosohjeet, omalla äidinkielellä luettujen tekstien ”suomentaminen, selittäminen”, vertaaminen suomen kieleen

- Esim. sanalistat aihealueiden peruskäsitteistä suomi - oma äidinkieli, tekstien avaaminen mm. korostamalla tai alleviivaamalla, yhtäläisyyksiä omasta äidinkielessä ja suomen kielessä

- Jokainen opettaja on omassa oppiaineessaan myös kielenopettaja.

- Esim. Sanakirjojen käyttö; myös netin sanakirjat, sanalistat aihealueiden peruskäsitteistä suomi - oma äidinkieli

- Nettietiketti

- Yksityisyyden suoja

- TekijänoikeudetLaaja-alainen osaaminen:T13 - T15

Oppilas osaa ohjatusti asettaa itselleen oppimistavoitteita. Lukuvuoden alussa yhdessä (oppilas, opettaja, huoltaja) yksilöllisten tavoitteiden asettelu ja lukuvuoden lopussa niiden arviointi:

 • itsearviointi
 • havainnointi
 • vertaisarviointi
 • suullinen ja kirjallinen palaute
 • äänitteiden hyödyntäminen


Oppilas lukee tuetusti eri oppiaineiden tekstejä tai niiden osia ja osaa kuvailla, millaisista osista tekstit rakentuvat.
Oppilas osaa tuottaa sovitusta aihepiiristä hankkimansa tiedon pohjalta jäsennellyn suullisen tai kirjallisen tekstin itsenäisesti tai ryhmässä. Oppilas osaa ohjatusti valita tilanteeseen ja aiheeseen sopivan tavan hankkia tietoa.6. lk


Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi arviota ”hyvä” / arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Esimerkkejä arviointimenetelmistä tavoitteiden näkökulmasta

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

- Kertominen:kuvasta kertominen, tarinan ja juonen kertominen, omasta elämästä kertominen, luetusta, nähdystä ja kuullusta kertominen

- Mielipiteen ilmaisu: mielipiteiden ilmaisemista ja perustelua oman arjen ja ympäröivän yhteisön asioista, mielipiteiden ilmaisemista ja perustelua luetuista ja kuulluista teksteistä, rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen

- Kuvailu: henkilöiden ja paikkojen kuvailu, tunnetilojen kuvailu, kuvailtavien asioiden vertailu, abstraktien asioiden kuvailu

- Ajan ilmaiseminen: aikasanat, mennyt aika, nykyaika, tuleva aika

- Fraasit eri tilanteissa kohteliaisuus. asiointi

- Pyyntöjen ja käskyjen sävyerot eri vuorovaikutustilanteissa

- Kokonaisilmaisu: puutteellisen kielitaidon paikkaaminen kokonaisilmaisun avulla

- Epäsuora esitys ja toisen puheeseen viittaaminen: suoran ja epäsuoran esityksen ero ja niiden käyttö eri kielenkäyttötilanteissa

- Esim. pantomiimi – ”siansaksa” – suomen kieli. lyhyen pantomiimiesityksen toistaminen, kerrontatuokiot, kuvakortit, draama, roolileikit, pelit, KiVa-koulumateriaali, mielipidegallupit, erilaisten opetusohjelmien hyödyntäminen

- Puhuminen: ääntäminen (äng-äänne, äänteiden kesto), intonaatio, oikean äänteen ja sen keston vaikutus sanan ja lauseen merkitykseen

- Kuunteleminen: mallintaminen, kysyminen ja tarkentaminen, keskittyvä kuuntelu ja kuunnellun referointi suullisesti, puhumisen tehokeinot ymmärtämisen tukena (esim. toisto, painotukset, hidastukset, tauotukset, äänen voimakkuus)

- Esim. ohjeen mukaan toimiminen, oman puheen nauhoittaminen ja kuuntelu, ääneen lukeminen, kuullunymmärtämisharjoitukset, keskittymisharjoitukset

- Sanallinen ilmaiseminen yhteisöllisesti: keskustelukäyttäytyminen, vuorovaikutustilanteen huomioiminen omassa ilmaisussa (rekisterit)

- Ei-sanallinen ilmaiseminen yhteisöllisesti: ilmeet, eleet ja liikkeet osana viestintää, vuorovaikutustilanteen huomioiminen omassa ilmaisussa (rekisterit)

- Esim. vuoropuhelut, roolileikit, pantomiimi, draama

- Osallistuminen kulttuuritoimintaan: luokan ja koko koulun juhlat ja esitykset, oppilaan oman kulttuurin juhlat


Laaja-alainen osaaminen:

Opetuksessa vahvistetaan taitoa asettaa kysymyksiä ja hakea niihin vastauksia itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa havaintoja tehden sekä erilaisia tietolähteitä ja apuvälineitä hyödyntäen. (L1) Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. (L1) Ajattelun taitoja harjoitellaan ongelmanratkaisu- ja päättelytehtävin sekä uteliaisuutta, mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja toiminnallisuutta hyödyntävin ja edistävin työskentelytavoin. (L1) Vuorovaikutusta, yhteistyötä ja hyvää käytöstä harjoitellaan monipuolisesti. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Koulutyössä luodaan innostavia tilaisuuksia harjaannuttaa sosiaalisia taitoja, kekseliäisyyttä, suunnittelu- ja ilmaisutaitoja sekä käden taitoja. (L2) Oppilaita kannustetaan arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoa ja käyttämään sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. (L2) Fiktion, faktan ja mielipiteen tarkastelua ja erottamista harjoitellaan. (L4) Kertominen, kuvaaminen, vertailu ja selostaminen sekä erilaiset mediaesitykset ovat ominaisia tiedon esittämisen tapoja. (L4) Vertaisoppimista eli parin ja ryhmän kanssa työskentelyä ja oppimiseen tähtäävää vuorovaikutusta käytetään monipuolisesti ja vahvistetaan yhdessä työskentelyn taitoja. (L1)Laaja-alainen osaaminen:

Oppilaita ohjataan vertailemaan ja arvioimaan hakemansa tiedon soveltuvuutta. (L4) Oppilaita ohjataan havainnoimaan ja tulkitsemaan ympäristöään ja huomaamaan, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja että tavoitteet vaikuttavat siihen, millaisia keinoja teksteissä käytetään. (L4) Vertaisoppimista eli parin ja ryhmän kanssa työskentelyä ja oppimiseen tähtäävää vuorovaikutusta käytetään monipuolisesti ja vahvistetaan yhdessä työskentelyn taitoja. (L1) Oppilaita kannustetaan kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja ja nauttimaan tekemisen ja ilmaisun ilosta. (L2) Oppilasta rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. (L2)


Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita kannustetaan kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja ja nauttimaan tekemisen ja ilmaisun ilosta. (L2) Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. Vuorovaikutusta, yhteistyötä ja hyvää käytöstä harjoitellaan monipuolisesti. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Koulutyössä luodaan innostavia tilaisuuksia harjaannuttaa sosiaalisia taitoja, kekseliäisyyttä, suunnittelu- ja ilmaisutaitoja sekä käden taitoja. Oppilaita kannustetaan arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoa ja käyttämään sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. (L2)

Arvioinnissa tulee ottaa huomioon kielitaidon kaikki osa-alueet: puhuminen, kuullun ymmärtäminen, kirjoittaminen ja luetun ymmärtäminen.

Keskeistä on arvioida, miten oppilas pystyy käyttämän kieltä ja toimimaan kielellä.T1 - T3

Oppilas osallistuu keskusteluihin ja ryhmätöihin eri aiheista puhekumppanin tukemana.

Oppilas osallistuu erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin käyttäen ilmaisuvarantoaan sekä keskustelee ja työskentelee erilaisten aihepiirien ja tekstien pohjalta.

Arvioinnin keinoja:

 • havainnointi
 • vertaisarviointi
 • itsearviointi
 • tallenteiden arviointi

Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja muuta kuulemaansa. Oppilas osaa toimia kasvokkaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Kuuntelemisen arviointi:

 • kuullunymmärtämisen kokeet
 • havainnointi
 • itsearviointi

Oppilas ilmaisee itseään erilaisia ilmaisun keinoja käyttäen ja osaa ottaa huomioon puhekumppaninsa.


Osallistuu aktiivisesti

Ääntämisen arviointi:

 • sanelut
 • kokeet, jotka mittaavat äänteen keston vaikutusta sanan merkitykseen


Arvioinnin keinoja T1 – T3:

 • vertaisarviointi esim. keskusteluun osallistumisesta ja työskentelystä esim. arviointilomakkeiden avulla
 • itsearviointi
 • opettajan suullinen ja mahdollisesti kirjallinen arviointi
 • arviointikeskustelu
S2 Tekstien tulkitseminen

- Lukeminen: oppilaan ikä- ja taitotason mukaiset tekstit, jatketaan lukustrategioiden harjoittelua, eläytyvä lukeminen ymmärtämisen tukena

- Tekstilajit: tietotekstit esim. oppi- ja tietokirjoista sekä internetistä, kaunokirjalliset tekstit, myös runot ja draama, mediatekstit, kuvan lukeminen

- Kirjallisuuden peruskäsitteet: syvennetään aikaisemmin opittuja käsitteitä (juoni, päähenkilö, sivuhenkilö, taustahenkilö, miljöö, analysoidaan henkilökuvia) , kerrataan eri kertojatyypit ja tunnistetaan niitä teksteistä, opitaan kaunokirjallisuuden päälajit, syvennetään aiemmin opittuja runouden käsitteitä

- Tutustutaan kirjallisuuden lajityyppeihin: fantasiakirjallisuus, jännityskirjallisuus, tieteiskirjallisuus

- Tutustutaan tietokirjallisuuteen.

- Kerronta selostus, kuvaus, dialogi

- Kielen kuvallisuus: vertailu, kuvailevat sanat, esim. sananlaskujen ja aforismien avulla

- Esim. omalle tasolle sopiva kauno- ja tietokirjallisuus, erilaiset oppimateriaalit, lehdet, verkkojulkaisut, opetusohjelmat, oppimispelit, e-kirjat

- Luku- ja ymmärtämisstrategiat: pystyy vastaamaan kysymyksiin, joihin löytyy suora vastaus tekstistä, opitaan löytämään epäsuorasti kerrottu tieto (kiertoilmaukset, synonyymit, toisin sanoin kertominen), harjoitellaan päättelevää lukutaitoa, opitaan tunnistamaan vaikuttamaan pyrkivän tekstin piirteitä

- Mielipiteen paljastavat sanat ja arvottavat ilmaukset teksteissä

- Lukutekniikan ja lukunopeuden harjoittelu

- Lähdekritiikki

- Kerrataan sanaluokat

- Lauseke ja lauseen pääjäsenet

- Sijamuodot : harjoitellaan sijamuotojen käyttöä

- Verbien taipuminen: syvennetään käyttötaitoja, persoonamuodot , preesens ja imperfekti myönteisenä ja kielteisenä , perfekti ja pluskvamperfekti käsitteenä ja niiden käytön harjoittelua, harjoitellaan kielteisen ja pluskvamperfektin käyttöä, pohditaan, mihin eri aikamuotoja käytetään

- Lauseenvastikkeet: harjoitellaan tunnistamaan lauseenvastikkeita tekstistä, ja opitaan, miksi ja mihin niitä käytetään

- Sana- ja käsitevaranto: oppiaineiden käsitteet ja sanat, synonyymit ja vastakohdat, harjoitellaan käsitehierarkioita

- Sanavaraston puutteiden paikkaaminen päättelemällä (tutut sanat sekä lause- ja tekstiyhteys).

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. (L4) Erilaisten tekstien aktiivinen lukeminen ja tuottaminen koulutyössä ja vapaa-aikana sekä teksteistä nauttiminen - niin tulkitsijan kuin tuottajan roolissa – edistää monilukutaidon kehittymistä. (L4) Oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa opiskelutilanteissa. Oppilaita ohjataan tunnistamaan itselle luontevimmat tavat oppia ja kiinnittämään huomiota omiin opiskelutapoihin. (L1)

Laaja-alainen osaaminen oppiaineessa:
Oppilas harjoittelee tietotekstien avaamista, pääasioiden löytämistä ja hyödyntää näitä taitoja eri aineiden oppikirjatekstien ymmärtämisessä ja omaksumisessa.


T5:

kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja ymmärtämisstrategioita käyttäen.

Luku- ja ymmärtämisstrategiat puhutussa ja kirjoitetussa tekstissä:

 • syvennetään taitoa löytäää epäsuorasti kerrottu tieto (kiertoilmaukset, synonyymit, toisin sanoin kertominen)
 • harjoitellaan päättelevää lukutaitoa
 • tunnistetaan vaikuttamaan pyrkivän tekstin piirteitä
 • mielipiteen paljastavat sanat ja arvottavat ilmaukset teksteissä
 • lukutekniikan ja lukunopeuden harjoittelu

Lähdekritiikki

 • lähteen ja tekstin luotettavuuden arviointi


Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. (L2) Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. (L4) Monilukutaitoa vahvistetaan tarkastelemalla erilaisia tekstejä tekijän, katsojan sekä käyttöyhteyksien ja -tilanteiden näkökulmista. (L4)


Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita ohjataan huomaamaan asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä yhteyksiä. (L1) Ajattelun taitoja harjoitellaan ongelmanratkaisu- ja päättelytehtävin sekä uteliaisuutta, mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja toiminnallisuutta hyödyntävin ja edistävin työskentelytavoin. (L1) Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. (L2) Monilukutaitoa vahvistetaan tarkastelemalla erilaisia tekstejä tekijän, katsojan sekä käyttöyhteyksien ja -tilanteiden näkökulmista. (L4)
Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia tekstejä. Oppilas tunnistaa kertomuksen, tietotekstin ja arvioivan tekstin ja harjoittelee käyttämään tietoa tekstilajipiirteistä tekstien tulkinnassa ja arvioinnissa.


Arviointikeinoja:

 • tekstitaidon kokeet sekä tieto- että kaunokirjallisista teksteistä
 • teknisen lukutaidon tehtävät
 • pienimuotoinen kirjallisuusanalyysi


Oppilas osallistuu erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin ja osaa tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Arvioinnin keinoja:

 • luetunymmärtämiskokeet kirjallisesti ja suullisesti
 • kuullunymärtämiskokeet
 • aktiivinen osallistuminen
 • havainnointi


Oppilas hallitsee kohtuullisen sana- ja käsitevarannon sekä tunnistaa tekstistä merkityksiä, jotka vaativat päättelyä.


Arvioinnin keinoja:

 • sanakokeet
 • tekstin ymmärtämisen kokeet
 • kokeet kielen rakenteista teksteissä

S3 Tekstien tuottaminen

- Monimuotoiset tekstit: kuvan ja tekstin yhdistäminen, tekstin muodon muokkaaminen: alleviivauksen, kursivoinnin ja lihavoinnin tarkoituksenmukainen käyttö, tekstin sisällön muokkaaminen palautteen perusteella , tekstin muokkaaminen omin sanoin (referointi ja tiivistäminen)

- Tekijänoikeudet ja lähdekritiikki

- Tuottaa selkeää ja luettavaa tekstiä eri keinoin

- Oppii tuottamaan monimuotoisia tekstejä ja valitsemaan tekstin tarkoitukseen sopivan rekisterin

- Hyödynnetään oppilaille läheisiä, arjesta tuttuja tekstejä (tekstiviesti, sähköposti, some)

- Esim.esitelmät, posterit, esitysgrafiikan käytön harjoittelua, omat animaatiot, kuunnelmat ja videot

- Prosessikirjoittaminen tvt:n avulla

- Rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaat oppivat käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärtämään niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa. He harjaantuvat sujuvaan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja oppivat myös kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä. Oppilaita kannustetaan toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa. (L5) Oppilaita ohjataan hyödyntämään lähteitä oman tiedon tuottamisessa ja harjoittelemaan tiedon kriittistä arviointia. (L5) Oppilaita ohjataan tvt:n vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön, hyviin käytöstapoihin sekä tekijäoikeuksien perusperiaatteiden tuntemiseen. (L5)

Oppilaita ohjataan käyttämään tvt:tä tuotosten dokumentoinnissa. (L5) Oppilaita opastetaan huomaamaan säännöllisesti suoritettujen tehtävien vaikutus edistymiseen sekä tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. (L1) Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. (L4)


Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. (L4) Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. (L2) Oppilaita rohkaistaan käyttämään kuvittelukykyään luoviin ratkaisuihin ja olemassa olevien rajojen ylittämiseen. (L1)

Oppilaita kannustetaan kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja ja nauttimaan tekemisen ja ilmaisun ilosta. (L2) Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. (L2)


Laaja-alainen osaaminen:
Työn suunnittelua, tavoitteiden asettamista sekä työskentelyn ja edistymisen arviointia harjoitellaan edelleen. (L1) Oppilaita opastetaan huomaamaan säännöllisesti suoritettujen tehtävien vaikutus edistymiseen sekä tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. (L1) Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. (L2) Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. (L2) Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. (L4)

Laaja-alainen osaaminen oppiaineessa:
Oppilas arvioi omaa tekstiään kyseisen tekstilajin edustajana.


Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle, kuvaamiselle ja yksinkertaiselle kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä. Oppilas osaa kirjoittaa suomea käsin ja hän on omaksunut tarvittavia näppäintaitoja.

Arvioinnin keinoja:

 • erilaiset tekstit käsin ja koneella kirjoitettuna


Oppilas tuottaa kokonaisia tekstejä ja osoittaa niissä oikeinkirjoituksen tuntemusta. Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota sananvalintoihin.


Oppilaiden tuotosten lopputuloksen ja prosessin arviointi


Oppilas osaa arvioida tuottamiaan tekstejä, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana sekä osaa antaa ja vastaanottaa palautetta.


Arvioinnin keinoja:

 • itsearviointi
 • opettajan antama palaute
 • vertaisarviointi

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

- Kielen rekisterit (havainnoimalla myös koulun ulkopuolella)

Esim. tilannekohtainen vaihtelu, koululaisslangi, harrastusryhmien kieli, uutiskieli, opetusohjelmien kieli, tutustaan eri murteisiin, puhekieli alueella, some-kieli

- Oikeinkirjoitus: virke, lause, päälause ja sivulause, pilkku pää- ja sivulauseen välissä, suoran esityksen välimerkit

- Sanaluokat

- Sijamuodot: harjoitellaan sijamuotojen käyttöä

- Verbien taipuminen: syvennetään käyttötaitoja, persoonamuodot, preesens ja imperfekti myönteisenä ja kielteisenä, perfekti ja pluskvamperfekti käsitteenä ja niiden käytön harjoittelua, harjoitellaan kielteisen ja pluskvamperfektin käyttöä, pohditaan, mihin eri aikamuotoja käytetään

- Lauseen pääjäsenet

- Sanojen johtaminen: Tutustutaan suomen kielen yleisimpiin johtimiin

- Esimerkiksi kirjastovierailut, luokkakirjasto, kirjailijavierailut, kirjavinkkaukset (myös oman äidinkielisistä kirjoista), elokuvat ja näytelmät, mediatekstit, e-kirjat

netin käyttö hakupalveluihin, kirjaston hakupalvelut

- Pelit, leikit, lorut, sadut, laulut myös omasta kulttuurista, juhlat ja niihin liittyvät perinteet ja koulun juhlat

Laaja-alainen osaaminen:
Monilukutaitoa vahvistetaan tarkastelemalla erilaisia tekstejä tekijän, katsojan sekä käyttöyhteyksien ja -tilanteiden näkökulmista. (L4) Oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan sekä pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. (L2)

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita kannustetaan monipuolisille tiedon lähteille kuten suullisten, audiovisuaalisten, painettujen ja sähköisten lähteiden sekä haku- ja kirjastopalveluiden käyttöön (L2)


Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan sekä pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. Koulutyössä tutustutaan kouluyhteisön ja kotiseudun kulttuuriin ennen ja nyt sekä kulttuuriympäristöön ja sen muutokseen ja moninaisuuteen. Oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan kulttuuriperintöä ja osallistumaan uuden kulttuurin luomiseen. Heille avataan mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta ja kulttuuria.(L2) Kriittistä lukutaitoa kehitetään oppilaille merkityksellisissä kulttuurisissa yhteyksissä. (L4)


Oppilas tunnistaa kielen rakenteen säännönmukaisuuksia ja kykenee kuvaamaan tavallisimpia peruskäsitteitä käyttäen, miten kielenkäyttö vaihtelee eri tilanteissa. Oppilas osaa antaa esimerkkejä ympäristönsä kielistä ja murteista.


Arvioinnin keinoja:

 • kielioppi- ja kielitietokokeet

Oppilas lukee lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja pystyy kertomaan ajatuksiaan lukemastaan ja muusta lasten- ja nuortenkulttuurista.


Arvioinnin keinoja:

 • kirjakuulustelut
 • kirjallisuustehtävät
 • kirjallisia ja suullisia tuotoksia nähdyn, kuullun ja luetun perusteella


Oppilas osaa kuvailla omaa ja elinympäristönsä monikielisyyttä sekä kulttuurista monimuotoisuutta.

Arvioinnin keinoja: suulliset ja kirjalliset kuvailutehtävätS5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

- Lukeminen:, Tekstin pilkkominen osiin: kuvat lukemisen apuna, sanojen ja käsitteiden ryhmittely, esim. miellekartat, omalla äidinkielellä lukeminen

- Kirjoittaminen: Kuvat kirjoittamisen apuna (esim. storycubes, juonikortit) Parityöskentely (esim. Trageton), tarinan kirjoittaminen yhdessä ja vuorotellen, Kysymyskortit: millainen, kuka/mikä, mitä tekee, missä, milloin, miten, miksi, prosessikirjoittaminen, ryhmitellyt sana- ja käsitelistat, esim. miellekartat

- Kuunteleminen: Kuva+teksti+ääni esim. Papunetin sadut, parityöskentely: välikysymysten tekeminen ja vastaaminen, oppimisohjelma: kuunteluharjoitukset, oman puheen äänitys ja kuuntelu

- Puhuminen: mallin mukaan toistaminen (esim. opettaja, oppimisohjelmat), kuvat kertomisen apuna (esim. storycubes, juonikortit)

parityöskentely, esim. piirrosohjeet, omalla äidinkielellä luettujen tekstien ”suomentaminen, selittäminen”, vertaaminen suomen kieleen

- Esim. sanalistat aihealueiden peruskäsitteistä suomi - oma äidinkieli, tekstien avaaminen mm. korostamalla tai alleviivaamalla, yhtäläisyyksiä omasta äidinkielessä ja suomen kielessä

- Jokainen opettaja on omassa oppiaineessaan myös kielenopettaja.

- Esim. Sanakirjojen käyttö; myös netin sanakirjat, sanalistat aihealueiden peruskäsitteistä suomi - oma äidinkieli

- Nettietiketti

- Yksityisyyden suoja

- Tekijänoikeudet

Laaja-alainen osaaminen:
Oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa opiskelutilanteissa. Oppilaita ohjataan tunnistamaan itselle luontevimmat tavat oppia ja kiinnittämään huomiota omiin opiskelutapoihin. Työn suunnittelua, tavoitteiden asettamista sekä työskentelyn ja edistymisen arviointia harjoitellaan edelleen. Oppilaita opastetaan huomaamaan säännöllisesti suoritettujen tehtävien vaikutus edistymiseen sekä tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. Heitä autetaan hahmottamaan opintoihinsa liittyviä tavoitteita ja valintoja ja kannustetaan keskustelemaan niistä huoltajiensa kanssa. (L1) Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. (L2) Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. (L2) Oppilaita ohjataan näkemään median vaikutus yhteiskunnassa ja harjoittelemaan median käyttöä vaikuttamisen välineenä. (L7)


Laaja-alainen osaaminen:
Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. (L2) Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. (L2) Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. (L4) Oppilaita ohjataan havainnoimaan ja tulkitsemaan ympäristöään ja huomaamaan, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja että tavoitteet vaikuttavat siihen, millaisia keinoja teksteissä käytetään. (L4) Oppilaita kanssa tutkitaan kestävään kehitykseen, rauhaan, tasa-arvoon ja demokratiaan sekä ihmisoikeuksiin, erityisesti lasten oikeuksiin, liittyviä kysymyksiä ja tilanteita. (L7)

Laaja-alainen osaaminen:
Oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa opiskelutilanteissa. Oppilaita ohjataan tunnistamaan itselle luontevimmat tavat oppia ja kiinnittämään huomiota omiin opiskelutapoihin. Työn suunnittelua, tavoitteiden asettamista sekä työskentelyn ja edistymisen arviointia harjoitellaan edelleen. Oppilaita opastetaan huomaamaan säännöllisesti suoritettujen tehtävien vaikutus edistymiseen sekä tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. Heitä autetaan hahmottamaan opintoihinsa liittyviä tavoitteita ja valintoja ja kannustetaan keskustelemaan niistä huoltajiensa kanssa. (L1) Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuun saattamisessa ja työn tulosten arvostamiseen. (L6) Oppilaita rohkaistaan tuomaan vapaa-ajalla oppimiaan taitoja koulutyöhön ja opettamaan niitä toisille oppilaille. (L6) Oppilaita innostetaan oppilaskuntatoimintaan, kerhotoimintaan ja esimerkiksi ympäristötoimintaan tai muihin koulun ja lähiyhteisön tarjoamiin toimintamuotoihin, joissa voi oppia osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja ja kasvaa vähitellen vastuun kantamiseen. (L7)


Oppilas osaa ohjatusti asettaa itselleen oppimistavoitteita. Lukuvuoden alussa yhdessä (oppilas, opettaja, huoltaja) yksilöllisten tavoitteiden asettelu ja lukuvuoden lopussa niiden arviointi:

 • itsearviointi
 • havainnointi
 • vertaisarviointi
 • suullinen ja kirjallinen palaute
 • äänitteiden hyödyntäminen

Oppilas lukee tuetusti eri oppiaineiden tekstejä tai niiden osia ja osaa kuvailla, millaisista osista tekstit rakentuvat. Lukuvuoden alussa yhdessä (oppilas, opettaja, huoltaja) yksilöllisten tavoitteiden asettelu ja lukuvuoden lopussa niiden arviointi:

 • itsearviointi
 • havainnointi
 • vertaisarviointi
 • suullinen ja kirjallinen palaute
 • äänitteiden hyödyntäminen

Oppilas osaa tuottaa sovitusta aihepiiristä hankkimansa tiedon pohjalta jäsennellyn suullisen tai kirjallisen tekstin itsenäisesti tai ryhmässä. Oppilas osaa ohjatusti valita tilanteeseen ja aiheeseen sopivan tavan hankkia tietoa.

Lukuvuoden alussa yhdessä (oppilas, opettaja, huoltaja) yksilöllisten tavoitteiden asettelu ja lukuvuoden lopussa niiden arviointi:

 • itsearviointi
 • havainnointi
 • vertaisarviointi
 • suullinen ja kirjallinen palaute
 • äänitteiden hyödyntäminen

Kysymyksiä ja ehdotuksia (paikallinen tarkennus)