Oppilaanohjauksen paikallisia toteutusesimerkkejä

Oppilaanohjaus vuosiluokilla 3-6

Kasvua ja kehitystä tukevia toimintatapoja perusopetuksen aikana ovat esimerkiksi:

- oppilaan tutustumishaastattelut, tiedonsiirto oppilaiden kanssa toimivilta aikuisilta toiselle, oppilaan ja huoltajan kanssa keskustelut, vanhempainvartit

- ryhmäytymisen tukeminen, joustava oppilaiden ja tiedon siirtyminen opiskeluryhmien ja luokkien välillä

- kummi-, tukioppilas- ja oppilaskuntatoiminta

- oppilaan tukeminen koulunkäyntitaitojen harjoittelussa ja tiedonhankinnassa, omien vahvuuksien löytämisessä

- oppilashuollon tuki, yhteistyö mm. nuorisotoimen ja seurakunnan kanssa

- kerhotoiminta

- Lions Quest, KiVakoulu, VERSO, Vastuunportaat, Skidikantti ja muut vastaavat ohjelmat

- oppiainerajat ylittävät yhteistoiminnalliset kokonaisuudetOppimisen ja opiskelun ohjauksen toimintatapoja ovat esimerkiksi:

- oppimistyylien tunnistaminen

- tiedonhankintataitojen kehittäminen

- opiskelutekniikoiden harjaannuttaminen eri oppiaineissa

- monipuolisten opetusmenetelmien käyttäminen

- oppimisvaikeuksien tunnistaminen: tarpeen mukaan mitoitetut yleisen, tehostetun ja erityisen tuen toimet

- henkilökohtaiset keskustelut, yhteistyö kodin kanssa

- opiskelun etenemisen seuranta

- oppilaan kannustaminen vastuunottoon omasta opiskelusta ja itsenäisestä työskentelystä

- yhteistyö erilaisten oppilasryhmien ja opettajien kanssa

- oppiainerajat ylittävät yhteistoiminnalliset kokonaisuudet


Ura- ja elämänsuunnittelun ohjauksen osa-alueita ovat esimerkiksi:

- yhteistyö vanhempien, koulun ulkopuolisten yhteisöjen sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

- opinnoista ja koulutusjärjestelmästä tiedottaminen

- omien vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden tunnistaminen

- ammatteihin ja työelämään tutustuminen: vierailut ja vierailijat, yhteistyö elinkeinoelämän kanssa, työelämän sääntöihin tutustuminen

- työelämätaitojen harjaannuttaminen

- koulun ja vanhempien ammatteihin tutustuminen

- ohjataan oppilaita vastuutehtäviin koulussa

- oppiainerajat ylittävät yhteistoiminnalliset kokonaisuudet