Ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

6. lk


Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Ruotsin kielen B1-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota /arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

- vertaillaan ruotsia oppilaiden jo osaamiin englantiin ja suomeen sekä mahdollisiin muihin äidinkieliin

- tutustutetaan oppilaita suomenruotsalaisuuteen esimerkiksi ajankohtaisten julkisuuden henkilöiden ja kulttuurin kautta

- konkreettisilla keinoilla tuodaan ruotsi Suomessa näkyväksi oppilaille (esim. maitopurkki, lehdet, mainokset, mediat)Laaja-alainen osaaminen:

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

 • Oppilas on aktiivisena toimijana suunnittelemassa oppimistaan ja myös päättelemässä kielelle ominaisia piirteitä.
 • Oppilas ymmärtää kielitaidon ja kielen opiskelutaitojen merkityksen opintoihin ja työhön liittyvissä mahdollisuuksissa.
 • Taiteet, esimerkiksi musiikki ja kuvamateriaali, elävöittävät kielen ja kulttuurin oppimista.

L2 Kulttuurin osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

 • Ruotsin kielen opinnoissa ovat läsnä suomalainen arvopohja, pohjoismainen kulttuuriperintö sekä muiden ihmisryhmien ja kansojen kunnioittaminen. Oppitunneilla oppilas harjoittelee hyvien tapojen noudattamista sekä toisten huomioonottamista.

L4 Monilukutaito

 • Opetuksessa käytetään erilaisia tekstilajeja kuten dialogeja, blogitekstejä, reseptejä, mainoksia, videoklippejä ja uutisia.
 • Oppilas harjoittelee kuvamateriaalin käyttöä, tuottamista ja tulkintaa.S2 Kielenopiskelutaidot

- ohjataan oppilasta opiskelemaan vierasta kieltä ja löytämään oma opiskelutyylinsä ja tapa oppia parhaiten

- autetaan oppilasta huomaamaan ruotsin kielen käyttömahdollisuuksia omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa

- oppilas tutustuu sähköisiin oppimateriaaleihin ja harjoittelee niiden käyttämistä

- kannustetaan oppilasta käyttämään rajattuakin kielitaitoa rohkeasti sekä suullisesti että kirjallisestiLaaja-alainen osaaminen:

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

 • Oppilas harjoittelee vieraan kielen opiskelutaitoja.
 • Oppilas harjoittelee vuorovaikutustaitoja ja toisten huomioonottamista.
 • Oppilas on aktiivisena toimijana suunnittelemassa oppimistaan ja myös päättelemässä kielelle ominaisia piirteitä.
 • Taiteet, esimerkiksi musiikki ja kuvamateriaali, elävöittävät kielen ja kulttuurin oppimista.
 • Oppilas ymmärtää kielitaidon ja kielen opiskelutaitojen merkityksen opintoihin ja työhön liittyvissä mahdollisuuksissa.

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

 • Aihepiirit ovat lähellä oppilaan arkea: minä itse, perhe, harrastukset, ystävyys, rakkaus, tulevaisuudensuunnitelmat.
 • Oppilas harjoittelee arjen vuorovaikutustaitoja kuten ostosten tekemistä ruotsin kielellä.

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

 • Oppilas saa ohjausta lähdekriittisyyteen.
 • Oppilas saa ohjausta teknologian ja muiden apuvälineiden hyödyntämiseen, esimerkiksi käyttämällä sähköisiä oppimateriaaleja ja harjoittelemalla tiedonhakua ruotsinkielisistä lähteistä.


Itsearviointi

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

- runsas toisto ja ääntämisen harjoittelu

- toiminnallisuus, pelit, leikit, musiikki, draama

- suullistaminen

- toisten huomioon ottaminen ja taito toimia vuorovaikutuksessa

- vastuun ottaminen sekä omasta että pari- tai ryhmätyöskentelystä

Laaja-alainen osaaminen:

L4 Monilukutaito

 • Opetuksessa käytetään erilaisia tekstilajeja kuten dialogeja, blogitekstejä, reseptejä, mainoksia, videoklippejä ja uutisia.
 • Oppilas harjoittelee kuvamateriaalin käyttöä, tuottamista ja tulkintaa.
Kirjalliset kokeet
Tuntityöskentely
Kotitehtävät
Vuorovaikutustaitojen havainnointi
Itsearviointi ja vertaisarviointi