Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

3 lk


Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Englannin A-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

- pohditaan oman kielen ja englannin kielen eroja

- tutustutaan englanninkieliseen kulttuuriin ja pohditaan, miten se eroaa omasta kulttuurista

- tutustutaan englanninkieliseen aineistoon monipuolisten materiaalien avulla

Laaja-alainen osaaminen:
(L2) Pyritään järjestämään mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön esim. kirjeenvaihto, vierailut ja projektit. Oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan itseään vähäiselläkin kielitaidolla.

S2 Kielenopiskelutaidot

- autetaan oppilasta luomaan itsestään myönteinen kuva englannin oppijana

- kehitetään oppilaan itsearviointitaitoja

- ohjataan oppilasta asettumaan toisen asemaan ja olemaan kannustava

- harjoitellaan omaa tapaa oppia


Laaja-alainen osaaminen:
(L1) Vertaisoppiminen ja erilaiset vuorovaikutukselliset harjoitteet korostuvat englannin opiskelussa. Oppitunneilla tehdään pari- ja ryhmäharjoituksia. Harjoitellaan erilaisia opiskelustrategioita, omaa tapaa oppia esimerkiksi sanaston harjoittelussa. Sanaston kartuttamisessa korostuu säännöllinen omatoiminen harjoittelu.

- omien tavoitteiden asettaminen
- itsearviointi
- vertaisarviointi

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

- painotetaan suullista kielitaitoa, rohkaistaan oppilasta kielen suulliseen tuottamiseen

- tuodaan kielen opiskelu lähelle oppilaan omaa elämää ja mielenkiinnon kohteita

- ohjataan oppilasta löytämään keinoja ymmärtää pääasiat kuulemastaan ja lukemastaan tekstistä

- tutustutaan englannin kielen perusrakenteisiin leikkien ja toiminnallisuuden kautta

- harjoitellaan kirjallista tuottamista


Laaja-alainen osaaminen:
(L4) Opastetaan oppilasta havainnoimaan englannin kieltä erilaisista tietolähteistä kuten internet, TV, musiikki, kirjallisuus, sarjakuvat.

(L5) Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään monipuolisesti englannin opetuksessa: internet-sanakirjat, internetissä olevat opetusohjelmat, englanninkieliset lehdet, videot jne. Tietotekniikkaa käytetään hyväksi oppilaiden omissa tuotoksissa.

- itsearviointi
- vertaisarviointi
- suulliset kokeet
- kirjalliset kokeet
- kirjalliset tuotokset
- jatkuva havainnointi ja palaute

Aihepiirit, rakenteet ja menetelmät

Aihepiirejä:

 • koti, koulu ja lähiympäristö
 • itsestä, perheestä, ystävistä ja lemmikeistä kertominen
 • tervehtiminen, kohteliaisuudet
 • harrastukset
 • kehonosia, värejä
 • äänteiden harjoittelua
 • juhlapyhien vietto eri kulttuureissa

Rakenteita:

 • substantiivien yksikkö ja monikko
 • be, have ja can –verbit
 • kysymyksen muodostaminen ja intonaatio
 • käskyt ja kiellot
 • lukusanat 1-100
 • persoonapronominit
 • paikan prepositiot
 • foneettisiin merkkeihin tutustuminen

Menetelmiä:

 • loruja
 • lauluja
 • leikkejä
 • parityötä
 • pelejä
 • toistoharjoituksia
 • kuunteluharjoituksia

Voidaan lisäksi tarjota vaativampia aihepiireihin liittyviä tekstejä.

4 lk


Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Englannin A-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

- pohditaan oman kielen ja englannin kielen eroja

- tutustutaan englanninkieliseen kulttuuriin ja pohditaan, miten se eroaa omasta kulttuurista

- tutustutaan englanninkieliseen aineistoon monipuolisten materiaalien avulla


Laaja-alainen osaaminen:
(L2) Pyritään järjestämään mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön esim. kirjeenvaihto, vierailut ja projektit. Oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan itseään vähäiselläkin kielitaidolla.

S2 Kielenopiskelutaidot

- autetaan oppilasta luomaan itsestään myönteinen kuva englannin oppijana

- kehitetään oppilaan itsearviointitaitoja

- oppilasta ohjataan asettumaan toisen asemaan ja olemaan kannustava

- harjoitellaan omaa tapaa oppia


Laaja-alainen osaaminen:
(L1) Vertaisoppiminen ja erilaiset vuorovaikutukselliset harjoitteet korostuvat englannin opiskelussa. Oppitunneilla tehdään pari- ja ryhmäharjoituksia. Harjoitellaan erilaisia opiskelustrategioita, omaa tapaa oppia esimerkiksi sanaston harjoittelussa. Sanaston kartuttamisessa korostuu säännöllinen omatoiminen harjoittelu.

- omien tavoitteiden asettaminen
- itsearviointi
- vertaisarviointi

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

- painotetaan suullista kielitaitoa, rohkaistaan oppilasta kielen suulliseen tuottamiseen

- tuodaan kielen opiskelu lähelle oppilaan omaa elämää ja mielenkiinnon kohteita

- ohjataan oppilasta löytämään keinoja ymmärtää pääasiat kuulemastaan ja lukemastaan tekstistä

- tutustutaan englannin kielen perusrakenteisiin leikkien ja toiminnallisuuden kautta

- harjoitellaan kirjallista tuottamista

Laaja-alainen osaaminen:
(L4) Opastetaan oppilasta havainnoimaan englannin kieltä erilaisista tietolähteistä kuten internet, TV, musiikki, kirjallisuus, sarjakuvat.

(L5) Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään monipuolisesti englannin opetuksessa: intenet-sanakirjat, internetissä olevat opetusohjelmat, englanninkieliset sanomalehdet, videot jne. Tietotekniikkaa käytetään hyväksi oppilaiden omissa tuotoksissa.

- itsearviointi
- vertaisarviointi
- suulliset kokeet
- kirjalliset kokeet
- kirjalliset tuotokset
- jatkuva havainnointi ja palaute


Aihepiirit, rakenteet ja menetelmät

Aihepiirejä:

 • kolmannen luokan aihepiirien laajempaa käsittelyä
 • äänilmauksia
 • luonto
 • ammatteja
 • vaatesanastoa
 • Euroopan maita, kieliä ja kansallisuuksia
 • mielipiteen ilmaiseminen
 • aakkoset
 • ruokailusanastoa
 • tietotekniikan perussanastoa

Rakenteita:

 • be, have ja can –verbien kertaus
 • yleis- ja kestopreesens
 • kellonajat
 • omistusmuodot
 • epäsäännöllinen monikko
 • ajan ja paikan prepositioita
 • lyhyiden adjektiivien vertailu

Menetelmiä:

edellisten lisäksi:

 • sähköisiä aineistoja
5 lk


Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Englannin A-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

- laajennetaan tietoa englannin kielen levinneisyydestä

- ohjataan oppilasta kohtaamaan erilaisista kulttuuri- ja kielitaustoista tulevia ihmisiä ennakkoluulottomasti

- opitaan tiedostamaan, että englantia puhutaan eri tavalla eri puolilla maailmaa

- harjoitellaan erilaisia viestinnällisiä tilanteita ja niissä selviytymistä

- hyödynnetään erilaisia materiaaleja tutustuttaessa kielten ja kulttuurien moninaisuuteen ja levinneisyyteenLaaja-alainen osaaminen:
(L2) Pyritään järjestämään mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön esim. kirjeenvaihto, vierailut ja projektit. Oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan itseään vähäiselläkin kielitaidolla.

S2 Kielenopiskelutaidot

- vahvistetaan oppilaan itsestään luomaa myönteistä kuvaa englannin oppijana

- kehitetään oppilaan itsearviointitaitoja

- oppilasta ohjataan asettumaan toisen asemaan ja olemaan kannustava

- harjoitellaan omaa tapaa oppia

- lisätään opiskelijan vastuuta opiskelun suunnittelussa ja toteutuksessa


Laaja-alainen osaaminen:
(L1) Vertaisoppiminen ja erilaiset vuorovaikutukselliset harjoitteet korostuvat englannin opiskelussa. Oppitunneilla tehdään pari- ja ryhmäharjoituksia. Harjoitellaan erilaisia opiskelustrategioita, omaa tapaa oppia esimerkiksi sanaston harjoittelussa. Sanaston kartuttamisessa korostuu säännöllinen omatoiminen harjoittelu.

- omien tavoitteiden asettaminen
- itsearviointi
- vertaisarviointi

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

- vahvistetaan oppilaan suullista kielitaitoa, lisätään kirjallisen tuottamisen osuutta ja rohkaistaan ko. taitojen kehittämiseen

- tuodaan kielen opiskelu lähelle oppilaan omaa elämää ja mielenkiinnon kohteita

- tutustutaan erilaisiin kulttuureihin

- vahvistetaan luetun- ja kuullunymmärtämistaitoja

- hyödynnetään TVT:aa etsittäessä materiaalia ja tuotettaessa tekstejäLaaja-alainen osaaminen:
(L4) Opastetaan oppilasta havainnoimaan englannin kieltä erilaisista tietolähteistä kuten internet, TV, musiikki, kirjallisuus, sarjakuvat.

(L5) Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään monipuolisesti englannin opetuksessa: intenet-sanakirjat, internetissä olevat opetusohjelmat, englanninkieliset sanomalehdet, videot jne. Tietotekniikkaa käytetään hyväksi oppilaiden omissa tuotoksissa.

- itsearviointi
- vertaisarviointi
- suulliset kokeet
- kirjalliset kokeet
- kirjalliset tuotokset
- jatkuva havainnointi ja palaute

Aihepiirit, rakenteet ja menetelmät

Aihepiirejä:
 • neljännen luokan aihepiirien laajentamista
 • ravintolassa asioiminen
 • matkustaminen ja eri maiden tapakulttuuri
 • ostoksilla käyminen
 • koulu ja opiskelu
 • Brittein saaret
 • tien neuvominen

Rakenteita:

 • imperfekti
 • yleis- ja kestopreesensin kertaus
 • kysymys- ja kieltolauseet
 • järjestysluvut ja päivämäärät
 • persoonapronominien objekti- ja omistusmuodot
 • adjektiivien vertailu

Menetelmiä:

edellisten lisäksi

 • keskusteluja
 • haastatteluja
 • tarinoita
6 lk


Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Englannin A-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

- laajennetaan tietoa englannin kielen levinneisyydestä

- ohjataan oppilasta kohtaamaan erilaisista kulttuuri- ja kielitaustoista tulevia ihmisiä ennakkoluulottomasti

- opitaan tiedostamaan, että englantia puhutaan eri tavalla eri puolilla maailmaa

- harjoitellaan erilaisia viestinnällisiä tilanteita ja niissä selviytymistä

- hyödynnetään erilaisia materiaaleja tutustuttaessa kielten ja kulttuurien moninaisuuteen ja levinneisyyteen

- ohjataan oppilasta kriittiseen tiedonhakuun


Laaja-alainen osaaminen:
(L2) Pyritään järjestämään mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön esim. kirjeenvaihto, vierailut ja projektit. Oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan itseään vähäiselläkin kielitaidolla.

S2 Kielenopiskelutaidot

- vahvistetaan oppilaan itsestään luomaa myönteistä kuvaa englannin oppijana

- oppilasta ohjataan asettumaan toisen asemaan ja olemaan kannustava
- vahvistetaan oppilaan itsearviointitaitoja

- kehitetään oppilaan omaa tapaa oppia

- lisätään opiskelijan vastuuta opiskelun suunnittelussa ja toteutuksessa

Laaja-alainen osaaminen:
(L1) Vertaisoppiminen ja erilaiset vuorovaikutukselliset harjoitteet korostuvat englannin opiskelussa. Oppitunneilla tehdään pari- ja ryhmäharjoituksia. Harjoitellaan erilaisia opiskelustrategioita, omaa tapaa oppia esimerkiksi sanaston harjoittelussa. Sanaston kartuttamisessa korostuu säännöllinen omatoiminen harjoittelu.

- omien tavoitteiden asettaminen
- itsearviointi
- vertaisarviointi
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

- vahvistetaan oppilaan suullista tuottamista ja vuorovaikutustaitoja, lisätään kirjallisen tuottamisen osuutta

- tuodaan kielen opiskelu lähelle oppilaan omaa elämää ja mielenkiinnon kohteita

- tutustutaan erilaisiin kulttuureihin

- vahvistetaan luetun- ja kuullunymmärtämistaitoja

- hyödynnetään TVT:aa etsittäessä materiaalia ja tuotettaessa tekstejä


Laaja-alainen osaaminen:
(L4) Opastetaan oppilasta havainnoimaan englannin kieltä erilaisista tietolähteistä kuten internet, TV, musiikki, kirjallisuus, sarjakuvat.

(L5) Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään monipuolisesti englannin opetuksessa: intenet-sanakirjat, internetissä olevat opetusohjelmat, englanninkieliset sanomalehdet, videot jne. Tietotekniikkaa käytetään hyväksi oppilaiden omissa tuotoksissa.

- itsearviointi
- vertaisarviointi
- suulliset kokeet
- kirjalliset kokeet
- kirjalliset tuotokset
- jatkuva havainnointi ja palaute

Aihepiirit, rakenteet ja menetelmät

Aihepiirejä:
 • viidennen luokan aihepiirien laajentamista
 • lasten ja nuorten elämä eri puolilla maailmaa
 • viestien kirjoittaminen
 • juhlia ja tapoja eri kulttuureissa
 • englanti maailman kielenä

Rakenteita:

 • viidennen luokan rakenteiden vahvistamista
 • there is, there are
 • tavan adverbit
 • artikkelin käyttöä
 • be going to
 • apuverbejä

Menetelmiä:

edellisten lisäksi

 • näytelmiä
 • monipuolisia havaintomateriaaleja
 • projekteja eri aihepiireistä
 • itsetuotettuja kuva-ja videomateriaaleja

Sisältöjen käsittelyyn pyritään käyttämään monipuolisia menetelmiä, esim.

 • loruja
 • lauluja
 • leikkejä
 • tarinoita
 • näytelmiä
 • haastatteluja
 • parityötä
 • pelejä
 • monipuolisia havaintomateriaaleja
 • sähköisiä aineistoja
 • itsetuotettuja kuva- ja videomateriaaleja
 • projekteja eri aihepiireistä
 • toistoharjoituksia
 • kuunteluharjoituksia
 • keskusteluja
Kysymyksiä ja ehdotuksia (paikallinen tarkennus)