Ohjaus, eriyttäminen ja tuki englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6

Rohkeus, viestintä ja eriyttäminen

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai englannin kieltä entuudestaan osaaville oppilaille.

Kannustetaan oppilasta puhumaan rohkeasti virheistä välittämättä. Runsailla suullisilla harjoitteilla pyritään rohkaisemaan oppilasta aktiiviseen kielenkäyttöön. Oppilaalle järjestetään tarvittaessa tukiopetusta ja erityisopetusta. Oppitunnin aikana voidaan eriyttää opetusta esimerkiksi tarjoamalla eritasoisia tehtäviä oppilaan taitotason mukaan.