Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

3. lk


Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Ympäristöopin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Minä ihmisenä

- yhdessä toimiminen
- tunnetaidot
- sairauksien ehkäisy ja itsehoitotaidot
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

- erilaisissa yhteisöissä toimiminen
- erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitys hyvinvoinnille esim. pari/ryhmä/luokka/koulu
- yleisimmät koneet ja laitteet
- liikenne- ja paloturvallisuus, tapaturmat, kiusaamisen ehkäisy sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa
- säänmukainen pukeutuminen
- internetin turvallinen käyttö


Laaja-alainen osaaminen
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

- vesi ja rannat elinympäristönä
- eliöiden sopeutuminen talveen
- luonnonympäristö ja ihmisen toiminta Suomessa, jokamiehenoikeudet
- Suomi, alueet
- luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen
- erilaiset kartat
S4 Ympäristön tutkiminen

- elollinen ja eloton luonto
- tutkimuksen tekemisen eri vaiheet
- vesiympäristö
- yksinkertaisimmat sääilmiöt

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

- yhteyttäminen
- veden ominaisuudet, olomuodot ja kiertokulku
- tutustuminen Suomen yleisimpiin eläimiin ja kasveihinLaaja-alainen osaaminen
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

- luonnon monimuotoisuuden vaaliminen
- oman kulttuuriperinnön vaaliminen, vähemmistöt
- oman toiminnan vaikutuksia itseen, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan
- ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtiminen
- vesien suojelu
- tuotteen elinkaari, kierrätys


Laaja-alainen osaaminen
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
4. lk


Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Ympäristöopin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Minä ihmisenä

- oma keho ja tunteet
- erilaisuuden kunnioittaminen


S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

- erilaiset yhteisöt ja vuorovaikutustilanteet
- rahan käyttäminen
- yksinkertaisten laitteiden toimintaperiaatteet ja erilaiset rakenteet
- turvallisuus, liikenne, ensiapu

Laaja-alainen osaaminen
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

-Suomen lähivaltiot

-kartta
S4 Ympäristön tutkiminen

- tutkimuksen tekemisen eri vaiheet
- erilaiset elinympäristöt (esim. niitty, pelto, laidun)
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

- yhteyttäminen ja kasvien lisääntyminen
- aineen olomuodot ja ominaisuudet
- tutustuminen Suomen lähialueiden eläimiin ja kasveihin
- ravinnontuotanto ja ruoan reitit
Laaja-alainen osaaminen
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

- luonnon monimuotoisuuden vaaliminen
- luonnonvarojen kestävä käyttö (maatalous)
- oman toiminnan vaikutukset itseen ja ympäristöön
- ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtiminen
- Suomen lähivaltiot
- yhteinen vaikuttamisprojekti

Laaja-alainen osaaminen
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

5. lk


Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Ympäristöopin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Minä ihmisenä

- ihmisen rakenne ja keskeiset elintoiminnot sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheet
- arjen terveystottumukset, tunnetaidot, sairauksien ehkäisy ja itsehoitotaidot
- seksuaalisuus
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

- erilaiset yhteisöt ja vuorovaikutustilanteet
- myrkytykset ja päihteet
- fyysinen ja henkinen koskemattomuus


Laaja-alainen osaaminen
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

- Eurooppa
- luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen
- erilaiset kartat
- uutisten seuraaminen


S4 Ympäristön tutkiminen

- tutkimuksen tekemisen eri vaiheet
- monimutkaisempia sääilmiöitä
- kasvion keruu
- metsä ja suo
- jokamiehenoikeudet
- maa- ja kallioperä


S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

- lähiavaruus, vuodenajat, päivän ja yön vaihtelu sekä maapallon rakenne
- eläinten lisääntyminen
- tutustutaan metsien hyötykäyttöön
- kalastus ja metsästys
Laaja-alainen osaaminen
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

- luonnon monimuotoisuuden vaaliminen
- monikulttuurisessa maailmassa eläminen
- oman toiminnan vaikutuksia itseen ja ympäristöön
- ympäristövastuullinen toiminta omassa lähiympäristössä (lajittelu, kierrätys)
- Eurooppa
- yhteinen vaikuttamisprojekti

Laaja-alainen osaaminen
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
6. lk


Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Ympäristöopin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Minä ihmisenä

- omat valinnat, itsetuntemus
- nuoreksi kasvaminen
- seksuaalisuus
- päihteet
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

-palo- ja sähköturvallisuus

-myrkytykset ja päihteet

-fyysinen ja henkinen koskemattomuus

-vuorovaikutustilanteet


Laaja-alainen osaaminen
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

-maapallo ja maanosat

-kasvillisuusvyöhykkeet, ilmasto, eläimistö

-karttaS4 Ympäristön tutkiminen

- maapallon kasvit ja eläimet (lajituntemus, elintoiminnot)

- tutkimuksen tekeminenS5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

-ilmaston, kasvillisuuden, eläimistön ja ihmisen vuorovaikutus

-maapallon rakenne

-sähkö ja energiaLaaja-alainen osaaminen
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

-oman kulttuuriperinnön ja monikulttuurisuuden arvostaminen

-luonnonvarojen kestävä käyttö ja ilmastonmuutos

-ihmiskunnan globaali hyvinvointi

-yhteinen vaikuttamisprojekti
Laaja-alainen osaaminen
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)