Käyttäytyminen arvioinnin kohteena

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena

Käyttäytymisen ohjaus sekä käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettaminen ovat osa koulun kasvatustehtävää. Oppilaita ohjataan ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristö sekä noudattamaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. Heille opetetaan koulun erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiallista, tilannetietoista käyttäytymistä ja hyviä tapoja.

Käyttäytymistä arvioidaan ja oppilaille annetaan käyttäytymisestä ohjaavaa palautetta suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin. Käyttäytymien tavoitteet perustuvat koulun kasvatustavoitteisiin, yhteisön toimintakulttuuria määrittäviin linjauksiin ja järjestyssääntöihin. Oppilailla ja huoltajilla tulee olla mahdollisuus osallistua koulun kasvatustavoitteita ja käyttäytymiselle asetettavia tavoitteita koskevaan keskusteluun ja tavoitteiden määrittelyyn.

Käyttäytymisen arvioinnissa erityisen tärkeä on huolehtia, että arviointi ei kohdistu oppilaan persoonaan, temperamenttiin eikä muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä se vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. Päättö- ja erotodistukseen käyttäytymisen arviota ei merkitä.

1-4 - luokkien käyttäytymisen paikalliset arviointikriteerit

1-4-luokilla yhteiset kriteerit

 • neliportainen arviointiasteikko (onnistuu kiitettävästi-onnistuu-onnistuu useimmiten-onnistumisessa on haasteita)

HYVÄT TAVAT

 • kiittäminen
 • tervehtiminen
 • kohtelias ja asiallinen kielenkäyttö
 • hyvät ruokailutavat

MUIDEN IHMISTEN JA YMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN

 • anteeksi pyytäminen/antaminen
 • itsesäätely
 • vastuun kantaminen
 • oman ja muiden työn arvostaminen
 • toisten mielipiteiden huomioiminen
 • rohkeus oman mielipiteen ilmaisuun
 • työrauhasta huolehtiminen

KOULUN SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN

5-6 - luokkien käyttäytymisen paikalliset arviointikriteerit

Onnistuu kiitettävästi

Oppilas

 • käyttäytyy ystävällisesti muita kohtaan
 • on rehellinen
 • on vastuuntuntoinen
 • noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja
 • huolehtii ympäristöstä ja välineistä tunnollisesti ja yleensä oma-aloitteisesti
 • huolehtii omalta osaltaan työrauhasta
 • ymmärtää oman toimintansa merkityksen yhteisöllisyyden rakentajana

Onnistuu

Oppilas
 • tulee yleensä toimeen muiden kanssa
 • on rehellinen
 • noudattaa yleensä sääntöjä ja hyviä tapoja
 • huolehtii omalta osaltaan työrauhasta
 • huolehtii yleensä ympäristöstä ja välineistä

Onnistuu useimmiten

Oppilas

 • ymmärtää käytöksessään olevan puutteita ja pyrkii korjaamaan niitä
 • on ajoittain vaikeuksissa muiden kanssa
 • huolehtii vaihtelevasti ympäristöstä ja välineistä
 • noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja vaihtelevasti
 • huolehtii vaihtelevasti työrauhasta

Onnistumisessa on haasteita

Oppilas

 • on usein vaikeuksissa muiden kanssa
 • suhtautuu välinpitämättömästi sääntöihin ja hyviin tapoihin
 • suhtautuu välinpitämättömästi ympäristöön ja välineisiin
 • on saanut käyttäytymisestä useita huomautuksia
 • käy koulua epäsäännöllisesti
 • on saanut rangaistuksia

7-9 - luokkien käyttäytymisen paikalliset arviointikriteerit

Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön, arvostaa työtä ja noudattaa sääntöjä. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Opetussuunnitelmassa asetetaan tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle. Käyttäytymisen arvioinnissa otetaan huomioon koulun arvopohja, kasvatukselle asetetut tavoitteet ja järjestyssäännöt.

Käyttäytymisen arvioinnin pohjana käytetään seuraavia kriteerejä:

 • Oppilaalle ei voi antaa 6 tai huonompaa numeroa ilman, että kotiin on oltu yhteydessä

  ERINOMAINEN 10
 • Kiitettävän käyttäytymisen lisäksi oppilas osoittaa erityistä kykyä toimia työyhteisön yhteishengen ja ilmapiirin kohentajana. Oppilas ottaa esimerkillisesti huomioon toiset ja ympäristön.

  KIITETTÄVÄ 9
 • Oppilas on kohtelias ja myönteisesti asennoitunut sekä ystävällinen ja auttavainen. Oppilas ei myöhästele ja tekee tehtävänsä vastuuntuntoisesti ja oma-aloitteisesti. Hänellä ei ole laiminlyöntejä tai rikkomuksia. Oppilas ottaa yleensä huomioon toiset ja ympäristön.

  HYVÄ 8
 • Oppilas käyttäytyy enimmäkseen moitteettomaksi, mutta vaatii joskus huomauttamista. Suullinen ojennus tehoaa. Oppilas myöhästelee jonkin verran ja tehtävät ovat joskus tekemättä. Oppilaan asenne kouluun on kuitenkin enimmäkseen myönteinen. Oppilas ottaa yleensä huomioon toiset ja ympäristön.

  TYYDYTTÄVÄ 7
 • Oppilaalla on ajoittain vastahankainen ja torjuva asenne kouluun ja työyhteisöön. Hän myöhästelee, laiminlyö tehtäviään eivätkä opiskeluvälineetkään aina ole mukana. Oppilas ottaa huomioon toiset ja ympäristön vaihtelevasti.

  KOHTALAINEN 6
 • Oppilaan käyttäytymisessä on usein huomauttamista ja häntä on jouduttu toistuvasti rankaisemaan. Hänen asenteensa on kielteinen ja välinpitämätön. Oppilas ottaa huomioon toiset ja ympäristön harvoin.


  VÄLTTÄVÄ 5
 • Oppilaan käyttäytyminen on huonoa ja jatkuvasti häiritsevää. Hänellä on lukuisia rangaistuksia, luvattomia poissaoloja ja kotitehtävien laiminlyöntejä. Oppilas ei ota huomioon toisia eikä ympäristöä.

  HYLÄTTY 4
 • Oppilas on syrjäytynyt kouluyhteisöstä täysin. Hänen käyttäytymisessään on erittäin vakavia häiriöitä.


  Erinomainen käyttäytyjä on sosiaalisesti taitava ja sitoutunut koulun sääntöihin. Hän vaikuttaa rakentavasti ja myönteisesti päivittäisen koulunkäynnin sujuvuuteen. Arvosanaa annettaessa huomioidaan erityisesti seuraavia asioita: kohteliaisuus, rehellisyys, toisen huomioonottaminen, vastuullisuus ja oma-aloitteisuus. Oppilaan kokonaispersoonallisuus otetaan huomioon.

  Epäsuotava ja haittaava toiminta (esim. kiusaaminen, lintsaus, tupakointi, tunnin häirintä, valehtelu, kiroilu ja passiivisuus) vähentää arvosanaa asteittain.