6.7 Paikallinen toteutus

Paikallinen toteutus

Seudullisen linjauksen mukaan numeroarviointi aloitetaan viidenneltä luokalta kaikissa oppiaineissa. Vuosiluokilla 1-4 arviointi on sanallista.

Lukuvuositodistukseen annetaan yksi arvosana/arviointi, joka ei muodostu pelkästään kurssien keskiarvosta. Sen tulee olla kokonaisarvio oppilaan koko lukuvuoden edistymisestä ja suoriutumisesta. Laaditaan kuntakohtaisesti yksi yhteinen todistuspohja jokaiselle vuosiluokalle.

Kunnassa käytetään yhdenmukaista todistuspohjaa, jossa annetaan arviointi kaikista oppiaineista.

Väliarviointi suoritetaan oppimiskeskusteluna, johon osallistuvat opettaja, oppilas ja huoltaja(t). Arvioinnissa painotetaan vahvasti ydintaitoja.

Arviointikulttuurin kehittämisen painopistealueet Heinolassa ovat: 1) itsearvioinnin kehittäminen 2) vertaisarvioinnin kehittäminen 3) arviointikeskustelut oppilaan ja huoltajien kanssa.
Koulut määrittävät lukuvuosisuunnitelmassaan painopistealueiden kehittämisen toteutustavan ja ajankohdan.

 • opintojen aikaisen formatiivisen arvioinnin ja palautteen antamisen periaatteet, kokonaisuus ja pedagoginen tehtävä oppimisen edistämisessä
  • jokaista oppilasta arvioidaan
  • arvioinnin tulee olla oikeudenmukaista, rehellistä, kannustavaa ja ohjaavaa
  • arviointi on vuorovaikutteista ja oppilasta osallistavaa
 • lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi
  • 1.-4.-luokka, oppiaineissa sanallinen arviointi, käyttäytymisen arviointi erillisellä liitteellä sanallisesti
  • 5.-6.-luokka, oppiaineissa numeroarviointi , käyttäytymisen arviointi erillisellä liitteellä sanallisesti
  • 7.-9.-luokka, oppiaineissa ja käyttäymisessä numeerinen arviointi
 • itsearvioinnin edellytysten tukeminen; itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin periaatteet
  • oppilasta tulee ohjata jatkuvaan itsearviointiin (oppiaineet, käytös, työskentelytaidot)
  • itsearviointi on osa oppilasarviointia
  • itsearviointia ja vertaisarviointia pitää opettaa
  • oppilas tekee vähintään kerran lukukaudessa itsearvioinnin oppiaineista ja käytöksestä
  • koululla tulee olla hyviä käytänteitä, joissa itse- ja vertaisarviointia tapahtuu
 • opinnoissa etenemisen, luokalta siirtymisen ja luokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt
  • Mikäli oppilas on saamassa oppiaineessa numeron 5 tai 4, opettajan on tiedotettava asiasta oppilaalle ja hänen huoltajalleen. Tiedottamisen jälkeen oppilaalla on halutessaan oltava aikaa tehdä korjausliike.
 • toisen ja kolmannen vuosiluokan sekä kuudennen ja seitsemännen vuosiluokan nivelvaiheisiin liittyvät arvioinnin ja palautteen antamisen käytännöt
  • oppilas, opettaja ja huoltaja arvioivat oppilaan edistymistä työskentelytaidoissa, oppimisen taidoissa, laaja-alaisessa oppimisessa ja käyttäytymisessä
  • koulut määrittävät lukuvuosisuunnitelmassaan, miten arviointi toteutetaan ja dokumentoidaan
 • käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet ja arviointiperusteet
  • oppilaan tulee tietää, mitä häneltä odotetaan
  • käyttäytyminen arvioidaan vuosiluokilla 1-6 sanallisesti ja vuosiluokilla 7-9 numeerisesti asteikolla 4-10.