Erityinen tuki

Erityinen tuki

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus ja oppilaan saama muu tuki muodostavat järjestelmällisen kokonaisuuden. Käytettävissä ovat kaikki perusopetuslain mukaiset tukimuodot. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityistä tukea saava oppilas opiskelee joko oppiaineittain tai toiminta-alueittain. Mikäli oppilas opiskelee oppiaineittain, hän opiskelee eri oppiaineissa joko yleisen tai yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti.

Sellaiselle oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, annetaan erityisopetusta hänelle laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti. Erityisopetukseen sisältyvillä pedagogisilla ratkaisuilla pyritään ensisijaisesti turvaamaan oppilaan oppiminen. Pedagogiset ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi opetukseen ja työtapoihin tai valittaviin materiaaleihin ja välineisiin. Nämä vaihtelevat oppimisen tavoitteiden ja sisältöjen sekä oppilaan henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti. Oppilaalla on perusopetuslain mukaan oikeus saada oppimisensa tueksi tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta myös osana erityisopetusta.

Oppimista tukevien erityisopetuksen pedagogisten ratkaisujen lisäksi erityistä tukea saavalla oppilaalla on oikeus myös muuhun tukeen. Tällaista muuta tukea ovat esimerkiksi ohjaus, yksilökohtainen oppilashuolto, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet.

Erityisen tuen toteuttaminen paikallisesti

Jos tehostettu tuki arvioidaan riittämättömäksi, aloitetaan pedagogisen selvityksen valmistelu. Vanhempiin otetaan yhteys ja käsitellään asia oppilashuoltoryhmässä. Oppilashuoltoryhmän kokoukseen osallistuvat asiaa käsiteltäessä tarvittavat oppi-lasta opettavat opettajat, oppilashuollon toimijat ja huoltajat. Oppilashuoltoryhmä päättää asiantuntijalausunnon hankkimisesta (psykologin, lääkärin tai kuraattorin lausunto).
Pedagogisen selvityksen laativat opettajat (luokan/aineen/erityisopettaja) yhteistyössä oppilashuoltoryhmän kanssa. Huoltajat voivat olla mukana laadinnassa ja oppilas on mukana ikäkautensa ja edellytystensä mukaisesti.
Jos pedagogista selvitystä tehdessä arvioidaan, että oppilaalle ei voida hänen omassa koulussa tarjota riittävää tukea, selvityksen laatijat selvittävät, missä ja miten tuki voidaan järjestää. Jos mietitään siirtoa esim. Seminaarin koulun erityisluokalle, tulee ottaa yhteys Seminaarin kouluun ja varmistaa oppilaspaikka. Kun tarkoituksenmukaiset tukitoimet on suunniteltu ja esim. sopivampi luokka varmistettu, tehdään pedagoginen selvitys loppuun.

Erityisen tuen päätöksen tekeminen

Koulutusjohtaja tekee päätöksen erityiseen tukeen siirtymisestä, sen jälkeen kun hänelle on toimitettu huoltajan hakemus, oppimissuunnitelma, pedagoginen selvitys ja asiantuntijalausunto. Päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Erityisen tuen riittävyyttä arvioidaan HOJKS-päivitysten yhteydessä. HOJKS on tehtävä tuen tarpeen muuttuessa ja vähintään kerran vuodessa oppilaalle laaditaan uusi HOJKS.
Erityisen tuen päätös tarkistetaan aina 3. luokan syksyllä ja ennen 7. luokalle siirtymistä. Jos erityisen tuen päätökseen on muulloinkin tarpeen tehdä muutoksia, laaditaan oppilaalle uusi pedagoginen selvitys ja tehdään uusi päätös.
Kieku-luokan oppilaiden siirtyessä omaan lähikouluunsa yleisopetukseen, on sovittu erityisen tuen päätöksen tarkistamisesta 3. luokan keväällä. Tällöin tarkistetaan tukitoimien riittävyys. Tässä tilanteessa, jos erityisen tuen tarvetta ei enää ole, tehdään päätös yleisopetukseen siirtymisestä.