7.6 Tuen paikallinen toteutus

Kolmiportaisen tuen järjestäminen Heinolassa

OPPIMISEN TUEN JÄRJESTÄMINEN ALAKOULUSSA

(HEINOLA)

YLEINEN TUKI

Kaikille peruskoulun oppilaille kuuluvaa yleistä tukea ovat mm.

- tukiopetus

- erityisopettajan seulat, testit ja tutkimukset

- tuki nivelvaiheissa

- oppilashuollon palvelut

1. Lisätuen tarpeen havaitseminen:

- luokanopettaja / erityisopettaja / huoltaja

2. Oppimisen seuranta ja tuen riittävyyden arviointi

VASTUU JA TOTEUTUS

- luokanopettaja, erityisopettaja, muut opettajat

- oppilashuoltoryhmä (OHR)

- luokanopettaja, erityisopettaja, koulunkäyntiavustaja yhteistyössä kodin kanssa toteuttavat tukitoimia

- arvioidaan tuen riittävyys (tukitoimien seurantalomake), jatkaako oppilas yleisen tuen piirissä vai tarvitseeko hän tehostettua tukea?

MUUTA

- luokanopettaja / erityisopettaja ilmoittaa tuen tarpeesta ja tukitoimista huoltajille

- sovitaan kodin tuesta oppilaalle ja / tai muista yhteisistä toimenpiteistä

oppilashuoltoryhmässä huolen puheeksi ottaminen

- tarpeen mukaan oppilaan ohjaaminen kuraattorille, psykologille, terveydenhoitajalla yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa

ENSISIJAISIA YLEISEN TUEN MUOTOJA OVAT ESIM. eriyttäminen, oppilaan kykyjen mukaiset tehtävät, lisäaika, tukiopetus, tietokoneohjelmat, tukitoimet oppimisympäristössä, myös alkuluokkatoiminta, kodin ja koulun välinen yhteistyö (esim. kotitehtävät, kotona toteutettavat tietokoneohjelmat, palautejärjestelmät), samanaikaisopetus, osa-aikainen erityisopetus, luokan kertaaminen


TEHOSTETTU TUKI

3. Pedagoginen arvio (salassa pidettävä, lomake)

4. OHR- palaveri (tehostettu tuki alkaa)

5. Oppimissuunnitelman laatiminen (salassa pidettävä, lomake)

6. Oppimissuunnitelman toteuttaminen = tehostetun tuen järjestäminen

7. Oppimissuunnitelman toteutumisen seuranta = oppimisen seuranta ja tuen riittävyyden arviointi

8. Oppilas palaa yleiseen tukeen, jatkaa tehostetussa tuessa tai tarvitsee erityistä tukea

VASTUU JA TOTEUTUS

- luokanopettaja / erityisopettaja / muut opettajat

- OHR (luokanopettaja, erityisopettaja ja huoltajat) päättää tehostetun tuen aloittamisen, mahdolliset muut asiantuntijat voidaan tarvittaessa kutsua mukaan palaveriin

- luokanopettaja / erityisopettaja ja oppilas sekä huoltajat laativat oppilaalle yksilöllisen oppimissuunnitelman, lähtökohtana yleinen opetussuunnitelma

- luokanopettaja/erityisopettaja / koulunkäyntiavustaja oppilas / huoltaja

- luokanopettaja / erityisopettaja/huoltajat/ koulunkäyntiavustaja

MUUTA

- yhteydenotto huoltajiin, ohr- palaverista sopiminen

- mahdollinen konsultointi / yhteydenotto asiantuntijoihin (esim. koulupsykologi, sosiaalitoimi)

- oppimissuunnitelman allekirjoittavat oppilas, huoltajat ja opettajat

- arvioidaan, onko tehostettu tuki riittävää, jatketaanko sitä, palataanko yleiseen tukeen vai tarvitaanko erityistä tukea

ENSISIJAISIA TEHOSTETUN TUEN MUOTOJA OVAT ESIM. tehostettu kodin ja koulun yhteistyö, tehostettu luokka koulun alkaessa, osa-aikainen eritysopetus, eriyttäminen, tukiopetus, suulliset kokeet, lyhennetty koealue, selkokielisiä kirjoja / äänikirjoja / tietokone-ohjelmia, pienryhmäopetusta / yksilöllistä opetusta, koulunkäyntiavustajan tukea, apuvälineitä, kuraattoripalveluja, muita asiantuntijoita, kuten Perttu-koulun konsultointiapu (Seminaarin koulu), toimintaterapeutin konsultaatio kouluilla jne.

ERITYINEN TUKI

9. Yhteydenotto huoltajiin ja OHR:n moniammatillinen kokoonpano

10. Pedagoginen selvitys (salassa pidettävä, lomake) pohjautuu oppimissuunnitelmaan

11. Hakeutuminen erityiseen tukeen

- huoltajan hakemus (lomake)

- oppimissuunnitelma (lomake)

- pedagoginen selvitys (lomake)

asiantuntijalausunto

12. Päätös erityisestä tuesta (MÄÄRÄAIKAINEN)

13. Oppilaalle laaditaan HOJKS (salassa pidettävä, lomake)

14. HOJKS:n toteuttaminen

15. HOJKS:n seuranta oppimisen seuranta ja tuen riittävyyden arviointi

16. Oppilas palaa määräajan jälkeen tehostettuun tukeen tai jatkaa erityisessä tuessa

VASTUU JA TOTEUTUS

- luokanopettaja / erityisopettaja/rehtori

- luokanopettaja ja erityisopettaja yhteistyössä OHR:n kanssa

- huoltajat yhteistyössä opetushenkilöstön sekä asiantuntijoiden kanssa

- koulutusjohtaja

- luokanopettaja / erityisopettaja / yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa

- luokanopettaja/erityisopettaja / erityisluokanopettaja/koulunkäynti-avustaja yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa

MUUTA

- huoltajat, opettajat, oppilas, rehtori ja mahdollisesti koulupsykologi, kuraattori, terveydenhoitaja miettivät erityistukitoimia

- psykologinen lausunto, jos oppiaine yksilöllistetään

- tarvittaessa lääketieteellinen ja/tai sosiaalinen selvitys

- pedagogisessa selvityksessä mietitään pedagogiset järjestelyt (esim. opetusryhmä, yleisopetusluokka vai erityisluokka?)

- hallinnollinen päätös, josta voi valittaa

- HOJKS on pedagoginen asiakirja jonka perusteella suunnitellaan oppilaan opetus ja muu toiminta

- HOJKS arvioidaan vähintään kerran vuodessa.

ENSISIJAISIA ERITYISEN TUEN MUOTOJA ESIM. koko- tai osa-aikainen erityisopetus yleisopetusluokassa tai erityisluokassa, pienryhmä/yksilöllinen opetus, erityisapuvälineet, terapiat, henkilökohtainen avustaja tai koulunkäyntiavustajan tuki, eriyttäminen / yksilöllistäminen

Kaikki mainitut lomakkeet ovat Heinolan kaupungin Intranetissa.

OPPIMISEN TUEN JÄRJESTÄMINEN YLÄKOULUSSA

(HEINOLA)

YLEINEN TUKI

1. Tuen tarpeen havaitseminen:

- aineenopettaja

- oppilas

- huoltaja

2. Oppimisen seuranta ja tuen riittävyyden arviointi

3. Oppilas ei tarvitse enää tukitoimia, jatkaa yleisen tuen piirissä tai tarvitsee tehostettua tukea

VASTUU JA TOTEUTUS

- aineenopettaja

- klinikka / erityisopettaja

- avustaja

- resurssiopettaja

- aineenopettaja kirjaa seurantalomakkeeseen (tukitoimien seuranta) käytetyt tukimuodot

- aineenopettaja, erityisopettaja, luokanvalvoja, opo

MUUTA

- aineenopettaja / luokanvalvoja ilmoittaa tuen tarpeesta ja tukitoimista huoltajille

- sovitaan kodin tuesta oppilaalle ja / tai muista yhteisistä toimenpiteistä

- oppilaan ohjaaminen opolle, kuraattorille, terveydenhoitajalle

- oppilaan näkemys

Jokaiselle oppilaalle suunnitellaan tukitoimet yksilöllisesti.

ENSISIJAISIA YLEISEN TUEN MUOTOJA OVAT ESIM.

  • tukiopetus
  • eriyttäminen
  • oppilaan kykyjen mukaiset tehtävät, lisäaika, muut tukitoimet luokassa
  • kodin ja koulun välinen yhteistyö (esim. kotitehtävät)
  • samanaikaisopetus
  • osa-aikainen erityisopetus
  • luokan kertaaminen
  • oppimissuunnitelma

TEHOSTETTU TUKI

4. Pedagoginen arvio (salassa pidettävä, LOMAKE)

5. llmoitus OHR:lle

6. Oppimissuunnitelman (LOMAKE) laatiminen (salassa pidettävä)

7. Oppimissuunnitelman toteuttaminen = tehostetun tuen järjestäminen

8. Oppimissuunnitelman toteutumisen seuranta = oppimisen seuranta ja tuen riittävyyden arviointi

9. Oppilas palaa yleiseen tukeen, jatkaa tehostetussa tuessa tai tarvitsee erityistä tukea

VASTUU JA TOTEUTUS

- aineenopettaja / luokanvalvoja / erityisopettaja /muut opettajat

- OHR päättää tehostetun tuen aloittamisen

- aineenopettaja / erityisopettaja / resurssiopettaja / oppilas ja huoltaja suunnittelevat tukea ja laativat oppimissuunnitelman lähtökohtana yleinen opetussuunnitelma

- erityisopettaja / resurssiopettaja / aineenopettaja

- oppilas / huoltaja

- aineenopettaja / erityisopettaja / resurssiopettaja

MUUTA

- yhteydenotto huoltajiin, palaverista sopiminen

- mahdollinen konsultointi / yhteydenotto asiantuntijoihin (esim. koulupsykologi, sosiaalitoimi)

- tehostettu tuki alkaa

- oppimissuunnitelman allekirjoittavat oppilas, huoltajat ja opettaja

- aineenopettaja / luokanvalvoja vastaa tehostetun tuen dokumentoinnista ja arvioinnista

- arvioidaan, onko tehostettu tuki riittävää, jatketaanko sitä, palataanko yleiseen tukeen vai tarvitaanko tehostettua tukea

Jokaiselle oppilaalle suunnitellaan tukitoimet yksilöllisesti.

ENSISIJAISIA TEHOSTETUN TUEN MUOTOJA OVAT ESIM.: osa-aikainen eritysopetus, eriyttäminen, tukiopetus, suulliset kokeet, tukikysymykset liittyen koeaiheeseen, lyhennetty koealue, selkokielisiä kirjoja / äänikirjoja / tietokone-ohjelmia, pienryhmäopetusta / yksilöllistä opetusta, kouluavustajan tukea, apuvälineitä, kuraattoripalveluja, muita asiantuntijoita

ERITYINEN TUKI

10. Yhteydenotto huoltajiin ja OHR:n

- moniammatillinen OHR

11. Pedagoginen selvitys (salassa pidettävä, LOMAKE)

- pohjautuu oppimissuunnitelmaan

12. Hakeutuminen erityiseen tukeen

- huoltajan hakemus (LOMAKE)

- oppimissuunnitelma (LOMAKE)

- pedagoginen selvitys (LOMAKE)

- asiantuntijalausunto

13. Päätös erityisestä tuesta (MÄÄRÄAIKAINEN)

14. Oppilaalle laaditaan HOJKS (salassa pidettävä,LOMAKE)

15. HOJKS:n toteuttaminen

16. HOJKS:n seuranta oppimisen seuranta ja tuen riittävyyden arviointi

17. Oppilas palaa tehostettuun tukeen tai jatkaa erityisessä tuessa

VASTUU JA TOTEUTUS

- aineenopettaja / luokanvalvoja / erityisopettaja

- aineenopettaja / luokanvalvoja tai erityisopettaja

- yhteistyössä OHR:n kanssa

- huoltajat

- koulutusjohtaja

- aineenopettaja / erityisopettaja / yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa

- erityisopettaja / resurssiopettaja / aineenopettaja

- aineenopettaja / luokanvalvoja

- oppilas / huoltaja

MUUTA

- huoltajat, opettajat, oppilas ja mahdollisesti koulupsykologi, kuraattori, terveydenhoitaja miettivät tukitoimia

- yhteydenotto huoltajiin, palaverista sopiminen

- psykologinen lausunto, jos oppiaine yksilöllistetään

- tarvittaessa lääketieteellinen ja/tai sosiaalinen selvitys

- pedagogisessa selvityksessä mietitään pedagogiset järjestelyt (esim. opetusryhmä)

- hallinnollinen päätös, josta voi valittaa

- HOJKS on pedagoginen asiakirja jonka perusteella suunnitellaan oppilaan opetus ja muu toiminta

- HOJKS arvioidaan vähintään kerran vuodessa,

Jokaiselle oppilaalle suunnitellaan tukitoimet yksilöllisesti.

ENSISIJAISIA ERITYISEN TUEN MUOTOJA ESIM.: koko- tai osa-aikainen erityisopetus, pienryhmä/yksilöllinen opetus, erityisapuvälineitä, terapiat, henkilökohtainen tai koulunkäyntiavustaja, eriyttäminen / yksilöllistäminen, muu tuki

Liitteet:

Ohje/ped. asiakirjat/Wilma