Tehostettu tuki

Tehostettu tuki

Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämistä. Esimerkiksi osa-aikaisen erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen ohjauksen ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu tehostetun tuen aikana. Myös oppilashuollon osuutta oppilaan hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan.

Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Tehostetun tuen aikana annettava tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu. Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä tulee seurata ja arvioida säännöllisesti tehostetun tuen aikana. Mikäli arvioinnin perusteella todetaan tuen tarpeen muuttuneen tai annettu tuki ei hyödytä oppilasta, päivitetään oppimissuunnitelma vastaamaan uutta tilannetta.

Paikallinen toteutus

Pedagogisen arvion tekeminen

Tarvittavat oppilasta opettavat opettajat ja tarvittavat oppilashuollon asiantuntijat laativat pedagogisen arvion. Oppilas osallistuu pedagogisen arvion laadintaan ikäkautensa ja edellytystensä mukaan opettajan tarkoituksenmukaiseksi katsomalla tavalla. Pedagoginen arvio annetaan huoltajalle tiedoksi ja huoltajalla on mahdollisuus kommentoida arviota. Huoltaja voi myös osallistua pedagogisen arvion tekemiseen, jos se katsotaan tarpeelliseksi.

Tehostetun tuen alkaminen

Kun pedagoginen arvio on laadittu, se käsitellään oppilashuoltoryhmässä tarvittaessa monialaisesti. Oppilashuoltoryhmän kokoonpano voi tässä olla esim. rehtori, luokan/aineenopettaja, erityisopettaja ja vanhemmat. Rehtorin ei välttämättä tarvitse olla oppilashuoltoryhmän kokouksessa, mutta hänelle tulee esitellä oppilashuoltoryhmän muistio ja pedagoginen arvio, minkä jälkeen lapsi siirtyy tehostettuun tukeen. Tehostetun tuen alkaminen kirjataan oppilashuoltoryhmän muistioon ja koulun hallinto-ohjelmaan. Jos vanhemmat eivät ole mukana pedagogisen arvion käsittelyssä, heille on ilmoitettava tehostetun tuen aloittamisesta.

Oppimissuunnitelman laatiminen

Kun päätös tehostetun tuen aloittamisesta on tehty, oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma, joka perustuu pedagogiseen arvioon. Oppimissuunnitelmaa voidaan suunnitella jo oppilashuoltoryhmän kokouksessa, jossa päätetään tehostetusta tuesta. Oppimissuunnitelman laatimisessa ovat mukana tarvittavat opettajat, oppilas itse ja huoltajat. Jos vanhemmat ja oppilas eivät ole mukana, heille tiedotetaan asiasta ja he myös allekirjoittavat oppimissuunnitelman. Allekirjoituksellaan he sitoutuvat oppimissuunnitelmaan kirjattuihin toimiin.

Tehostetun tuen riittävyyden seuranta

Tehostetun tuen riittävyys arvioidaan viimeistään vuoden päästä oppilaan oppimissuunnitelmaa päivitettäessä. Jos oppilas ei enää tarvitse tehostetun tuen muotoja, oppilas siirtyy yleisen tuen piiriin ja se kirjataan oppilashuollon pöytäkirjaan ja koulun hallinto-ohjelmaan. Vanhemmat ovat mukana oppilashuollon kokouksessa tai heille tiedotetaan asiasta.
Jos tehostettu tuki tarkistuksen yhteydessä edelleen katsotaan tarpeelliseksi, jatkaa oppilas tehostetussa tuessa. Jos todetaan, että tehostettu tuki on riittämätöntä, aloitetaan pedagogisen selvityksen valmistelu erityisen tuen päätöstä varten. Tällöin tarvitaan oppilashuollon monialaisuutta. Erityisen tuen päätöstä varten tarvitaan joko lääketieteellinen, sosiaalinen tai psykologin lausunto.
Erityisen tuen päätös tarvitaan ainakin silloin, jos oppilas siirretään erityisluokalle tai yksikin hänen oppiaineistaan yksilöllistetään. Jokainen uusi yksilöllistetty oppiaine vaatii oman erityisen tuen päätöksen.