9.5. Paikallinen toteutus

Paikallinen toteutus

Saamelaiset ja saamenkieliset
Saamen kielen opetusta voidaan järjestää myös perusopetusta täydentävänä oman äidinkielen
opetuksena, koulutuksen järjestäjän päättämän laajuuden mukaan. Opetus arvioidaan erillisellä todistuksella ja arviointi on sanallista koko perusopetuksen ajan.
Romanit
Heinolan kaupungissa romanioppilaiden kouluvalmiudet ja erityisen tuen tarve pyritään kartoittamaan jo esiopetuksen aikana. Koulussa erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että kodin ja koulun välinen yhteistyö muodostuu luontevaksi jo ennen mahdollisten ongelmien syntymistä. Yhteistyömuotoina käytetään paljon henkilökohtaista keskustelua vanhempien kanssa.

Viittomakieliset
Viittomakielisten opetuksessa erityisenä tavoitteena on vahvistaa oppilaiden viittomakielistä identiteettiä ja tietoisuutta omasta kulttuuristaan ja viittomakielisestä yhteisöstä. Opetuksessa hyödynnetään viittomakielistä yhteisöä ja mediaa. Viittomakieltä käyttävät oppilaat voivat olla kuuroja, huonokuuloisia tai kuulevia.
Perusopetuslain mukaan kuulovammaisille tulee tarvittaessa antaa opetusta myös viittomakielellä.

Lain perusteluiden mukaan ainakin viittomakieltä ensimmäisenä kielenä oppineille kuuroille opetus tulee antaa viittomakielellä.
Viittomakielinen perusopetus voidaan toteuttaa joko viittomakielisessä ryhmässä tai ryhmässä, joka koostuu viittomakielisistä ja puhuttua kieltä käyttävistä oppilaista. Viittomakielisen perusopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaiden viittomakielen taitoa ja lisätä valmiuksia toimia erilaisissa ympäristöissä.

Maahanmuuttajat
Valtioneuvoston asetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen tai ruotsin kieltä erityisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti.

Oppilas opiskelee suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita yhdellä tai usealla kielitaidon osa-alueella, jolloin hänen osaamisensa ei ole riittävää yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäsenenä toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja koulutyöskentelyssä tai oppilaan suomen kielen taito on muutoin riittämätön suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun (katso myös Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus).
Oppilaan oman äidinkielen ja suomen tai ruotsin kielen opetuksen ohella oppilaille annetaan tarvittaessa tukea myös muilla oppimisen osa-alueilla tasavertaisten oppimisvalmiuksien saavuttamiseksi.
Maahanmuuttajaoppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma, joka voi olla osa oppilaan kotoutumissuunnitelmaa.


Valtioneuvoston asetus (422/2012) 8 § 2 mom.
Perusopetuslaki 10 § 2 mom.
Hallituksen esitys eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi 86/1997
Perusopetuslaki 10 § 2 mo