LUKU 2 Perusopetus yleissivistyksen perustana

Perusopetuksen perusta ja velvoitteet

Perusopetus luo perustan oppilaiden yleissivistykselle. Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille. Perusopetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet nousevat perustuslaista, perusopetuslaista ja -asetuksesta, valtioneuvoston asetuksista sekä opetussuunnitelman perusteista. Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon myös velvoitteet, jotka tulevat muusta lainsäädännöstä sekä kansainvälisistä sopimuksista, joihin Suomi on sitoutunut. Perusopetus rakentuu yhteiselle arvoperustalle ja käsitykselle oppimisesta.

Heinolan opetus- ja koulutuspalvelut tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia koulutuspalveluja ja ohjaa elämän hallintaan vaihtelevissa olosuhteissa. Koulu tukee elinikäistä oppimista ja antaa elämää varten tarvittavia tietoja ja taitoja. Heinolassa toteutettavan koulutuksen tulee kuulua valtakunnalliseen kärkijoukkoon.

Opetussuunnitelma on laadittu työkaluksi tämän päivän koulutyöhön. Sitä täydentävät koulukohtaiset lukuvuosisuunnitelmat, joissa koulut kuvataavat tarkemmin toimintakulttuurinsa, oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteet, yhteiset toimintaperiaatteet sekä yhteistyön ja muun käytännön toteutuksen mm. monialaiset oppimiskokonaisuudet ja niiden arvioinnin.

On äärimmäisen tärkeää, että koulut omissa prosesseissaan saavat opettajat, muun henkilökunnan, vanhemmat ja muut sidosryhmät mukaan työhön. Koulujen tulisi myös huolehtia siitä, että opetussuunnitelmaan kirjatut arvot ja strategiat on viety käytännön toiminnan tasolle.

Opetussuunnitelman arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumisen arviointi sisällytetään koulujen toimintakertomuksen arviointiosuuteen. Konkreettisena arviointimenetelmänä voidaan käyttää vuosittain toteutettavaa itsearviointia tai NPDL:n arviointityökaluja.