Joustava perusopetus

Joustava perusopetus

Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7–9 vuosiluokkien yhteydessä annettavaa joustavan perusopetuksen toimintaa. Tässä käytetään joustavan perusopetuksen toiminnasta nimitystä joustava perusopetus. Opetus toteutetaan perusopetusta koskevien säädösten ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Joustavalla perusopetuksella pyritään vähentämään perusopetuksen keskeyttämistä ja ehkäisemään syrjäytymistä. Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja elämänhallintaa. Perusopetuksen oppimäärän suorittamisen lisäksi oppilaita tuetaan, kun he siirtyvät seuraavaan koulutusvaiheeseen ja edistetään heidän valmiuksiaan menestyä opiskelussa.

Joustava perusopetus on tarkoitettu niille 7–9-luokkien oppilaille, joilla on alisuoriutumista ja heikko opiskelumotivaatio sekä oppilaille, joiden arvioidaan olevan vaarassa syrjäytyä jatkokoulutuksesta ja työelämästä. Opetuksessa korostuu moniammatillinen sekä eri hallintokuntien ja organisaatioiden välinen yhteistyö. Yhteistyöhön voivat osallistua myös ammatilliset oppilaitokset ja lukiot, vapaan sivistystyön oppilaitokset sekä nuorten työpajat. Joustavaa perusopetusta suunnittelemaan ja organisoimaan voidaan muodostaa ohjausryhmä.

Koulun toimintatapoja ja opetusmenetelmiä kehitetään niin, että ne vastaavat joustavaan perusopetukseen valittujen oppilaiden yksilöllisiä tarpeita. Erityistä huomiota kiinnitetään työmuotoihin, joilla lisätään oppilaiden osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta kouluyhteisössä sekä vahvistetaan huoltajien ja kaikkien joustavassa perusopetuksessa työskentelevien yhteistä kasvatustyötä. Opetuksessa painotetaan toiminnallisia ja työpainotteisia opiskelumenetelmiä.

Joustava perusopetus järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen. Opettajan lisäksi toimintaan osallistuu nuorten sosiaalisen kasvun tukemiseen, perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä muuhun tuki- ja neuvontatyöhön perehtynyt, opetuksen järjestäjän nimeämä ammattilainen. Opetusta voidaan tarvittaessa antaa osittain myös muun opetusryhmän yhteydessä.

Opetus toteutetaan lähiopetuksena koulussa sekä ohjattuna opiskeluna työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä. Opiskelu koulun ulkopuolella on oleellinen osa joustavaa perusopetusta. Näiden jaksojen aikana oppilailla on oikeus opettajan antamaan ohjaukseen ja opetukseen. Oppilaille annetaan opetussuunnitelman mukaisia oppimistehtäviä. Suoriutuminen oppimistehtävistä otetaan huomioon oppilaan arvioinnissa. Työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä oppilaiden kanssa työskentelevä henkilöstö tulee perehdyttää työturvallisuuteen, tietosuojaan ja salassapitoon liittyviin sekä muihin tarvittaviin säädöksiin.

Oppilas valitaan joustavaan perusopetukseen oppilaan tai huoltajan hakemuksesta. Oppilaita valittaessa heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Opetuksen järjestäjä päättää oppilasvalinnan perusteista ja valintamenettelystä. Oppilasvalinnasta tehdään hallintopäätös joka valmistellaan moniammatillisesti. Jos yksittäinen oppilas siirtyy pois joustavasta perusopetuksesta ennen perusopetuksen päättymistä, tehdään joustavan perusopetuksen päättymisestä hallintopäätös.

Joustavan perusopetuksen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tai tarkistetaan hänelle jo aiemmin laadittua oppimissuunnitelmaa. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Se sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostetun tuen aikana laadittava oppimissuunnitelma. Lisäksi oppimissuunnitelmassa kuvataan oppilaan joustavan perusopetukseen liittyvät erityispiirteet, kuten opetuksen järjestäminen koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä. Mikäli oppilas saa erityistä tukea, joustava perusopetus kuvataan vastaavalla tavalla henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa eli HOJKSissa.

Joustavan perusopetuksen oppilaalla on oikeus säädösten mukaiseen oppimisen ja koulunkäynnin tukeen, ohjaukseen ja oppilashuoltoon. Oppilas voi tarvitessaan saada yleistä tai tehostettua tukea. Poikkeuksellisesti joustavaan perusopetukseen voidaan ottaa myös erityistä tukea saava oppilas, mikäli oppilas kykenee noudattamaan opetuksessa käytettävää opetussuunnitelmaa ja järjestelyä voidaan pitää oppilaan edun mukaisena.

Paikallinen toteutus

Joustavan perusopetuksen (JOPO) tavoitteena on tukea nuoria saamaan peruskoulunsa päätökseen ja siirtymään toisen asteen opintoihin sekä ehkäistä koulutuksen keskeyttämistä peruskoulun jälkeen, vahvistaa oppilaan opiskelumotivaatiota ja elämänhallintaa, vuorovaikutustaitoja ja sen myötä ehkäistä syrjäytymistä.

Opetus järjestetään Lyseonmäen koulussa yleisopetuksen yhteydessä pienryhmämuotoisesti, yleisopetuksen tavoittein ja sisällöin kuitenkin niin, että opetuksessa otetaan huomion kunkin oppilaan yksilölliset tarpeet ja tilanteet. Toimintaa ohjaa joustavan perusopetuksen normisto ja kriteeristö (perusopetuslaki ja – asetus, laki opetus- ja kulttuuuritoimen rahoituksesta) Oppilaille tehdään aina oma oppimissuunnitelma tai HOJKS. Opetukseen sisällöissä painotetaan toiminnallisuutta. Oppilas voi opiskella ja osoittaa oppineisuuttaan monipuolisesti. JOPO-tavoitteiden toteutumisesta päävastuun kantavat JOPO-ryhmän erityisluokanopettajat yhdessä JOPO-ohjaajan kanssa.

Joustavaa perusopetusta järjestävän koulun tärkeimmät yhteistyötahot ovat oppilaat ja heidän huoltajansa. Oppilasvalinnassa ja toiminnassa korostetaan sekä oppilaiden että heidän huoltajiensa sitoutumista luokan toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin. Koulun tasolla tiivistä ja moniammatillista yhteistyötä tehdään mm. opinto-ohjaajan ja rehtorin kanssa. Koulun ulkopuolella tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat mm. nuorisotoimi, toisen asteen oppilaitokset, eri viranomaistahot sekä työpaikat.

Joustavan perusopetuksen järjestämisestä kunnan tasolla vastaa Heinolan opetus- ja koulutuspalvelut. Toimintaa suunnittelevat ja ohjaavat rehtori, eritysiluokanopettajat, JOPO-ohjaaja ja opinto-ohjaaja. Opetuksen ja muun toiminnan (esim. yhteistyö kotien kanssa ja nuorten kasvun tukeminen sekä yhteydet työmaailmaan) tukena toimii JOPO-ohjaaja. Työpaikkaopiskeluun liittyvistä järjestelyistä vastaavat JOPO-ohjaaja ja erityisluokanopettajat yhdessä. Työpaikkaopiskelujaksoista tehdään työpaikan ja sen vastuuhenkilön kanssa kirjallinen sopimus, jossa eritellään osapuolten vastuut ja velvoitteet. Tätä tarkoitusta varten koululla on käytössä yhtenäinen kaavake.

Oppilashuollosta vastaa koulun oppilashuoltoryhmä. Ohjauksesta toisen asteen opintoihin vastaa opinto-ohjaaja yhteistyössä opettajan ja JOPO-ohjaajan kanssa. Lisäksi JOPO-toimijoiden ja toisen asteen yhteyshenkilöiden kanssa kehitetään yhteistyötä, joka koskee sijoittumisseurantaa sekä tiedonsiirtoa.

Heinolan joustavan perusopetuksen ryhmään haetaan yhtenäisellä valintaprosessilla. Koulun oppilashuoltoryhmä tiedottaa JOPO-ryhmään soveltuville oppilaille ja heidän huoltajilleen mahdollisuudesta hakea opetuspaikkaa joustavan perusopetuksen luokasta. Hakuaikana järjestetään tiedotustilaisuus joustavan perusopetuksen toiminnasta. Tilaisuudesta tiedotetaan oppilaille henkilökohtaisesti.

Oppilaspaikkaa haetaan kaavakkeella, jonka oppilas ja hänen huoltajansa allekirjoittavat. Hakuajan jälkeen kaikki hakemuksen palauttaneet oppilaat huoltajineen kutsutaan haastatteluun, jonka organisoinnista vastaa joustavaa perusopetusta järjestävän koulun JOPO-tiimi.

Oppilaat valitaan joustavan perusopetuksen ryhmään oppilaan oman koulun oppilashuoltoryhmän suosituksen ja oppilashaastattelun perusteella. Valinnassa painotetaan oppilaan valmiutta sitoutua säännölliseen koulunkäyntiin ja tavoitteelliseen koulutyöhön sekä kykyä suoriutua työpaikkaopiskelujaksoista. Lisäksi huomioidaan hakijan positiivinen asenne ja motivaatio.