Toiminta-alueittain annettava opetus

Toiminta-alueittain annettava opetus


TOIMINTA
-ALUEITTAIN ANNETTAVA OPETUS

Silloin kun opetusta ei ole oppilaan vamman, sairauden tai laajojen oppimisvaikeuksien vuoksi mielekästä järjestää oppiaineittain laaditun oppimäärän mukaisesti, opetus voidaan järjestää toiminta-alueittain. Näitä ovat motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, kognitiiviset taidot, sosiaaliset taidot ja päivittäiset taidot.

Toiminta-alueittain annettava opetus on luokkamuotoista erityisopetusta kehitysvammaisille ja muille lapsille ja nuorille, joilla on rajoituksia ensisijaisesti ymmärtämisen ja käsityskyvyn puolella. TA-opetus alkaa 6-vuotiaana ja kestää 11 vuotta. Tämä muodostuu 2-vuotisesta esiasteesta, joka suoritetaan tavallisesti päiväkodissa, ja 9-vuo-tisesta perusopetuksesta. Opetuksessa noudatetaan perusopetuksen tuntijakoa joka määräytyy ikävuosien mukaan vuosiluokittain. Yleisopetuksen oppiaineet sisältyvät toiminta-alueisiin ja niitä opetetaan soveltaen. Kielen opiskelusta oppilas on vapautettu.

Opetus sisältää runsaasti samojen asioiden kertausta eri yhteyksissä, se on havainnollista ja strukturoitua. Opetusta annetaan toiminta-alueittain, aihekokonaisuuksina tai oppiaineita painottaen. Opetus ja oppimäärät yksilöllistetään oppilaan edellytyksiä vastaaviksi, joten jokainen oppilas etenee omien kykyjensä ja taitojensa mukaan. Esi- ja alkuopetuksessa vahvistetaan oppilaan perusvalmiuksia aistihavaintoja ja hahmottamista sekä havaintomotoriikkaa kehittäen ja hyväksi käyttäen. Lisäksi harjoitellaan itsenäistä työskentelyä ja muita koulu-taitoja omaan elämään liittyviin sisältöihin tukeutuen. Oppimisympäristöä ja aihesisältöjä laajennetaan 1-6 luokilla ja itsenäisen työskentelyn taitoja varmennetaan. Luokilla 7-9 opetellaan suurempia kokonaisuuksia enemmän oppiaineisiin tukeutuen, tuetaan nuoren kasvua kohti aikuisuutta, kodista irtautumista ja työelämään siirtymistä.

Toiminta-alueittain annettava opetus on lähes aina monialaista ja sisällöissään se perustuu pitkälti ilmiöiden tutkimiseen. Näin oppilaalle saadaan selkeä kokonaiskuva opetettavasta asiasta ja opetuksesta tulee monipuolista ja motivoivaa.