Arviointi ja yhteys yleiseen opetussuunnitelmaan

Arviointi ja yhteys yleiseen opetussuunnitelmaan

ARVIOINTI

Toiminta-alueittain opiskelevan oppilaan kunkin toiminta-alueen tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä edistymisen seuranta ja arviointi kuvataan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa. Tavoitteet asetetaan siten että ne ovat saavutettavissa olevia ja oppilaalle mielekkäitä. Oppilaalle laaditaan sanallinen väliarviointi kerran lukuvuoden aikana ja lukuvuoden päätteeksi lukuvuosiarviointi, joka myös on sanallinen. Lisäksi palautetta edistymisestä annetaan aina kun tarve vaatii.

YHTEYS YLEISEEN OPETUSSUUNNITELMAAN

Toiminta-alueittaisen opetuksen erityisten tavoitteiden lisäksi yleisen opetussuunnitelman sisältöjä, monialaisuutta ja ilmiöpohjaista opetusta käytetään opetuksen toteuttamisessa välineenä ja rikastuttajana soveltuvin osin. Pelkän tietosisällön ohella oppilaan käsitevarasto karttuu, maailmankuva laajenee ja harjoitustilanteet monipuolistuvat. Erityistavoitteet etenkin kognitiivisella alueella (havaitseminen, suunnittelu, tietojen keruu ja käsittely, johtopäätösten teko, arviointi), tulee kuitenkin pitää tietoisuudessa, jotta oppilaan ajattelu ja oppimaan oppiminen kehittyisivät parhaalla mahdollisella tavalla.