Kieli ja kommunikaatio

Kieli ja kommunikaatio

Tavoitteet:

Oppilas on 1) vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, 2) tulee ymmärretyksi ja 3) ymmärtää itsekin muita ryhmän oppilaita ja aikuisia; oppii 4) ymmärtämään, 5) kuvailemaan ja 6) arvioimaan elinympäristönsä ilmiöitä.

Osa-alueet ja pääsisällöt:

1. Käsite- ja sanavarasto
 • passiivinen ja aktiivinen kieli
 • esineiden ja asioiden nimeäminen
 • niiden yhdistäminen ja luokittelu
2. Kuunteleminen ja ymmärtäminen
 • ohjeet ja neuvot
 • tapahtumat ja tarinat

3. Kertominen ja keskustelu
 • oma nimi ja muut henkilötiedot
 • omista kokemuksista ja kuvista kertominen loogisesti,
 • mielipiteen sanominen ja perustelu
4. Kielellinen tietoisuus
 • yläkäsitteet
 • riimit, synonyymit, vastakohdat, yhdyssanat
 • äänne ja kirjain, alku- ja loppuäänne, lyhyt ja pitkä äänne
 • tavu, sana, lause ja virke, tarina, sanojen taivutus, yksikkö ja monikko, sanaluokat)
5. Lukeminen
 • kuvalukeminen: yhdestä kuvasta kertominen, syy- ja seuraussuhde kahdesta kuvasta, sarjakuva
 • kokonaissanat: sanojen yhdistäminen kuviin, tunnistaminen ilman kuvia, rakentaminen tavuista
 • kirjainten tunnistaminen ja liittäminen äänteeseen
 • tavut: aluksi vain kaksi kirjainta
 • sanat: aluksi vain kaksikirjaimisia tavuja
 • virkkeet
 • tarinat ja tietokirjallisuus
 • luetun ymmärtäminen
6. Kirjoittaminen
 • mallista kopioiminen
 • pienaakkoset käyttöön: suurista kirjaimista pieniin
 • oman nimen ja osoitteen kirjoittaminen
 • sanojen, virkkeiden ja tarinoiden kirjoittaminen

Oppiaineet, joissa tarvitaan paljon kielen taitoja:

Äidinkieli, uskonto, historia, luonnontieteet, matematiikka ym.