Kognitiiviset taidot

Kognitiiviset taidot

Tavoitteet:

Oppilas aktivoituu ja 1)oppii käyttämään aistejaan tiedon keräämiseen ja 2) ympäröivän todellisuuden hahmottamiseen. Hän oppii 3) oppimisen strategioita ja 4) ongelmanratkaisua 5) vertailemalla, 6)luokittele-malla, 7) oppimalla suunnittelemaan, 8) päättelemään ja 9) arvioimaan.

Osa-alueet ja pääsisällöt:

1. Oman toiminnan ja tilanteen havaitseminen
 • omien taitojen, tarpeiden ja tunteiden tunnistaminen (psyykkinen itsesäätely)
 • motivaatio ja vastuu omasta oppimisesta
 • oman toiminnan suhteuttaminen omiin taitoihin ja voimavaroihin
2. Tarkka havainnointi
 • etsiminen ja tutkiminen: yksityiskohdat, erilaisuudet, samanlaisuudet, ominaisuudet
 • tietojen kerääminen yhdestä tai useammasta lähteestä
 • järjestelmällinen työskentely
 • tarkkaavuuden kohdistaminen ja ylläpitäminen tarvittavan ajan
3. Vertailu
 • mallin löytäminen tai valitseminen ja käyttäminen
 • erilaiset ominaisuudet kriteereinä, yksi tai useampia
 • spontaanin vertailun käyttäminen työskentelyssä
4. Luokittelu
 • yläkäsitteet
 • erilaisten ominaisuuksien mukaan
 • ymmärrys siitä että asia voi kuulua useaan luokkaan tai ryhmään
5. Sarjoittaminen
 • kokonaisuuksien hahmottaminen
 • sarjan rakentaminen tai jatkaminen
 • sarjojen löytäminen arkipäivästä
6. Päättely ja suunnittelu
 • syy- ja seuraussuhteiden ymmärtäminen
 • työtehtävien tai ajan/rahan käytön suunnittelu
 • johtopäätösten tekeminen
 • perustelujen löytäminen
7. Aika
 • vuosi ja vuodenajat, kuukaudet, viikot
 • vuorokausi ja vuorokauden ajat, kellon tunteminen
 • historiallisten aikakausien ymmärtäminen
 • historiallisten tapahtumien tunteminen
8. Raha
 • kolikoiden ja setelien tunteminen
 • rahan laskeminen
 • rahan arvon ymmärtäminen
 • rahan käytön suunnittelu
9. Avaruudelliset suhteet
 • kaksiulotteiset muodot, kolmiulotteiset kappaleet
 • paikka ja sijainti suhteessa itseen: oikea ja vasen, ylös-alas, eteen-taakse ym. peruskäsitteet; välimatkat: lähellä-kaukana, 1 km:n-100km:n päässä jne
 • tilan tajuaminen
 • ilmansuunnat
10. Mittaaminen
 • pituuden, painon, tilavuuden, lämpötilan jne. peruskäsitteet ja mittayksiköt
 • niiden tunnistaminen ja käyttö arkipäivässä
11.Numerot, luvut ja laskutoimitukset

Oppiaineet, joissa joudutaan ratkomaan haasteita kognitiivisia taitoja käyttämällä (siis lähes kaikki):

Äidinkieli, matematiikka, biologia ja maantieto, luonnontieto, fysiikka ja kemia, historia, kotitalous