15.1 Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe sekä vuosiluokkien 7-9 tehtävä

Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe sekä siirtyminen toiselle asteelle

Siirtymävaiheessa tarvittava yhteistyö, työnjako ja vastuut alakoulusta yläkouluun

* 6. luokan opettajat yhdessä laaja-alaisten erityisopettajien kanssa keräävät tarvittavat siirtotiedot sekä valmistelevat erityisen tuen oppilaiden siirtymisen yläkouluun yhteistyössä huoltajien kanssa

* ala- ja yläkoulujen rehtorit yhdessä opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa huolehtivat tarvittavasta yhteistyöstä, jotta siirtyminen sujuu joustavasti

* yläkoulun oppilaanohjaajat ja opettajat vierailevat jokaisella alakoululla kertomassa opiskelusta yläkoulussa ja hakeutumisesta LUMA- ja/tai kieliluokalle

* huoltajia tiedotetaan siirtymävaiheesta ja järjestetään kouluun tutustumismahdollisuuksia

* kevätlukukauden aikana muodostetaan uudet yläkoulun luokat ja oppilaat pääsevät tutustumaan uuteen luokkaansa ja koulurakennukseen

* siirtymävaiheessa luokanvalvoja opastaa kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä asioissa sekä oppilasta että huoltajia

* tukioppilaat opastavat ja tukevat uusia 7. luokkalaisia nivelvaiheessa

* yläkoulussa järjestetään uusille 7. luokille yhteisöllistä toimintaa ja ryhmäytymistä mukavan tekemisen parissa

* koko henkilöstö tukee koulunkäynnin alkua

* käytännöt kuvataan ohjausprosessikaaviossa ja ohjaussuunnitelmassa


Siirtymävaiheessa tarvittava yhteistyö, työnjako ja vastuut yläkoulusta toiselle asteelle

* oppilaanohjaus tukee ja ohjaa oppilasta yläkoulun ajan vuosiluokilla 7-9 löytämään omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan jatko-opintopaikan valintaa varten luokkatunneilla ja muilla toimintatavoilla

* oppilaanohjaajat tekevät yhteistyötä toisen asteen toimijoiden kanssa ja suunnittelevat siirtymävaiheen yhteistyötä lukuvuosittain

* oppilaille kerrotaan ja huoltajia tiedotetaan erilaisista jatko-opintovaihtoehdoista ja järjestetään mahdollisuuksia niihin tutustumiseen

* oppilaanohjaaja kartoittaa tarvittaessa yhdessä oppilaan, huoltajan, opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa hakeutumiseen vaikuttavia seikkoja

* oppilaanohjaaja tapaa oppilaan ja tarvittaessa huoltajan henkilökohtaisessa ohjauskeskustelussa, jossa kuunnellaan oppilaan kiinnostuksen kohteita ja vahvuuksia ja mietitään erilaisia jatko-opintovaihtoehtoja

* oppilaanohjaajat järjestävät yhteishakuun tai muuhun hakuun liittyvät käytännöt ja tiedottavat niistä sekä oppilaille että huoltajille

* oppilaanohjaajat valmistelevat mahdolliset toiselle asteelle siirtyvät tiedot ja asiakirjat

* siirtymävaiheessa oppilasta ohjataan vastaanottamaan opiskelupaikka ja aloittamaan opinnot

* oppilaanohjaajat järjestävät tarvittaessa jälkiohjausta

* oppilaanohjaajat tekevät tarvittaessa yhteistyötä toisen asteen opettajien ja opiskelijahuoltohenkilöstön kanssa ja Etsivän nuorisotyön toimijoiden kanssa

* käytännöt kuvataan prosessikaaviossa ja ohjaussuunnitelmassa


Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Perusopetuksen kullakin vuosiluokkakokonaisuudella on yhteisten tehtävien lisäksi oma erityinen tehtävänsä. Sen hoitaminen edellyttää oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen huomioonottamista sekä huolenpitoa oppilaiden sujuvista siirtymistä koulupolun nivelvaiheissa.

Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe

Siirtyminen kuudennelta seitsemännelle luokalle edellyttää koulun tai koulujen henkilöstön suunnitelmallista yhteistyötä, opetuksen kannalta tarpeellisen tiedon siirtämistä sekä oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien asiakirjojen tuntemista. Kodin ja koulun välisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu siirtymävaiheessa. Siirtymä tarkoittaa oppilaille usein uuteen ryhmään sopeutumista, uusiin opettajiin ja ympäristöön tutustumista. Koulun tehtävä on huolehtia, että myös näillä vuosiluokilla työskentelytavat ja arviointikäytännöt ovat oppilaiden ikäkauteen ja edellytyksiin soveltuvia. Tärkeää on, että kotona ja koulussa huolehditaan myös oppilaiden mahdollisuudesta tuntea olonsa turvalliseksi samalla kun heitä rohkaistaan uusien asioiden kohtaamiseen. Monet tulevaisuuteen vaikuttavat valinnat tulevat ajankohtaisiksi. Oppilaiden kuunteleminen ja arvostaminen sekä heidän osallisuutensa omista asioista ja valinnoista päättämiseen on tärkeää.

Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen seitsemännelle luokalle siirtymistä.

Vuosiluokat 7-9: Yhteisön jäsenenä kasvaminen

Vuosiluokkien 7-9 erityisenä tehtävänä on ohjata ja tukea oppilaita näiden voimakkaiden kehitysvuosien aikana, huolehtia perusopetuksen oppimäärän opiskelun loppuunsaattamisesta ja kannustaa kaikkia oppilaita opintojen jatkamiseen. Erityistä huolta pidetään siitä, että jokainen oppilas saisi mahdollisimman hyvät edellytykset perusopetuksen jälkeisille opinnoille ja osaisi pohtia ratkaisujaan realistisesti ja tietoon perustuen. Oppilaiden väliset yksilölliset kehityserot, myöspoikien ja tyttöjen usein erilainen kehitysrytmi, alkavat näkyä aiempaa selvemmin ja vaikuttavat koulutyöhön. Oppilaita ohjataan oman kehityksensä ymmärtämiseen ja rohkaistaan itsensä hyväksymiseen sekä vastuunottoon itsestä ja omista opinnoista, kavereista ja lähiympäristöstä. Oppilaita tuetaan yhteisöllisyyteen, joka ei hyväksy minkäänlaista kiusaamista, seksuaalista häirintää, rasismia eikä muuta syrjintää. Välittämisellä, yksilöllisellä kohtaamisella sekä työskentelytapojen ja oppimisympäristöjen monimuotoisuudella vahvistetaan opiskelumotivaatiota. Opintojen aikaisen arvioinnin ja palautteen antamisen käytännöt suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ne ovat vuorovaikutteisia ja oppimista ohjaavia sekä kannustavat oppilaita työskentelemään tavoitteellisesti yksilöinä ja ryhmänä. Kodin ja koulun yhteistyö saa uusia muotoja ja sisältöjä. Se on edelleen kasvavan nuoren tärkeä tuki. Yhteisistä pelisäännöistä ja hyvistä käytöstavoista sopiminen oppilaiden ja huoltajien kanssa luo turvallisuutta ja edistää koulutyön onnistumista.

Vuosiluokkien 7-9 aikana oppilaat luovat perustaa aikuisidentiteetilleen, kartuttavat osaamistaan sekä suuntautuvat ja valmistautuvat perusopetuksen jälkeiseen elämään. Opetuksessa syvennetään, rikastetaan ja laajennetaan alemmilla vuosiluokilla opittua. Uusina yhteisinä oppiaineina alkavat kotitalous ja oppilaanohjaus. Fysiikan ja kemian, biologian ja maantiedon sekä terveystiedon opetus eriytyy ympäristöopista viideksi eri oppiaineeksi. Oppilaille tarjoutuu lisää valinnaisia aineita. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja valinnaiset aineet tarjoavat mahdollisuuksia oppilaiden kiinnostuksen kohteiden syventämiseen ja vapaa-ajalla opitun yhdistämiseen koulutyöhön. Ne luovat tilaisuuksia itsenäisyyden ja vastuullisuuden harjoitteluun esimerkiksi taiteellisissa produktioissa, tutkimushankkeissa tai yhteiskunnallisissa projekteissa.

Perusopetuksen päättäminen ja seuraavaan koulutusvaiheeseen siirtyminen

Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa oppilaat suuntautuvat jatko-opintoihin ja tekevät päätöksiä koulutus- ja uravalinnoistaan. Siirtymä edellyttää suunnitelmallista ja monialaista yhteistyötä sekä vuorovaikutusta oppilaiden ja huoltajien kanssa. Tavoitteena on antaa oppilaille mahdollisimman hyvät valmiudet edetä perusopetuksesta seuraavaan koulutusvaiheeseen sekä turvata opiskelun edellytykset ja hyvinvointi. Siirtyminen kohti uutta elämänvaihetta edellyttää nuorilta lisääntyvää elämänhallintaa, itsenäisyyttä ja vastuullisuutta. Koulu tukee oppilaita tässä kehitysprosessissa, jolloin oppilaanohjauksen ja oppilashuollon merkitys korostuu. Oppilaat tarvitsevat runsaasti tietoa erilaisista peruskoulun jälkeisistä mahdollisuuksista sekä monipuolista ohjausta niin opinto-ohjaajalta kuin eri oppiaineiden opettajiltakin. On tärkeä varata aikaa keskustella oppilaiden kanssa heidän suunnitelmistaan ja auttaa oppilaita ymmärtämään jatko-opintojen asettamia vaatimuksia sekä tekemään realistisia valintoja.