Kuvataiteen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

7.lk

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Kuvataiteen päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Omat kuvakulttuurit

- pohditaan mitä on taide, miten taide vaikuttaa, millaista taide voi olla

- tarkastellaan taidehistorian jatkumoa (klassinen taide, modernismi, nykytaide)

- havainnoidaan miten eri tavoin visuaalinen kulttuuri esiintyy arjessa

- oman identiteetin, oman paikan pohtiminen taiteellisen tekemisen kautta

- hyödynnetään eri tiedontuottamisen tapoja, esim. havainnointi, piirtäminen, luonnostelu, haastattelu, kirjoittaminen, valokuvaus, esitykset, video jne. Havainnointia tehdään myös kuvataidetuntien ulkopuolella

- tehtävä voidaan toteuttaa monella eri tekniikalla. Harjoitellaan valintojen perustelua. Prosessityöskentely, työskentelyvaiheiden dokumentointi ja esittely hyödyntäen esim. valokuvaa, tietotekniikkaa ja verkkoympäristöjä

- yhteistyö muiden oppiaineiden kanssa

- sovelletaan eri piirustus- ja maalausvälineiden käyttöä sekä kolmiulotteisia menetelmiä

- töitä tehdään ryhmässä ja itsenäisesti

- kerrataan ja tulkitaan eri kuvatyyppejä sanallisesti, kuvallisesti, vertailemalla ja käytetään kuvan tulkintaa oman työskentelyn lähtökohtana

- taiteella vaikuttaminen, esim. yhteistyöprojekti koulun ulkopuolisen tahon kanssa

- kerrataan kuvallisen vaikuttamisen keinot ja sovelletaan niitä omassa työskentelyssä

- taide ja monikulttuurisuus- arvioinnissa korostuu prosessin arviointi

- prosessin arvioinnissa välineenä esim. portfolio ja itsearviointilomake (työskentelyn vaiheet ja arviointi näkyviin)

- prosessin ja tuotoksien arvioinnissa käytetään sekä numeerista arviointia että suuntaa antavia merkintöjä (esim. kiitettävä, hyvä jne. tai visuaalinen kuvio)

- kuvataiteessa suullinen arviointi on jatkuvaa, ohjaavaa ja konstruktiivista (oppilaan lähtökohdat huomioivaa)

- vertaisarviointi

- mahdollisena arviointimenetelmänä esimerkiksi
oppimispäiväkirja (johon voi liittää esimerkiksi vertaisarvioinnin ja opettajan kommentoinnin). Se voi olla erilaisissa muodoissa esim. sähköinen, kuvallinen tai kirjallinen

Laaja-alainen osaaminen:S2 Ympäristön kuvakulttuurit

- pohditaan mitä on taide, miten taide vaikuttaa, millaista taide voi olla

- tarkastellaan taidehistorian jatkumoa (klassinen taide, modernismi, nykytaide)

- havainnoidaan miten eri tavoin visuaalinen kulttuuri esiintyy arjessa

- oman identiteetin, oman paikan pohtiminen taiteellisen tekemisen kautta

- hyödynnetään eri tiedontuottamisen tapoja, esim. havainnointi, piirtäminen, luonnostelu, haastattelu, kirjoittaminen, valokuvaus, esitykset, video jne. Havainnointia tehdään myös kuvataidetuntien ulkopuolella

- tehtävä voidaan toteuttaa monella eri tekniikalla. Harjoitellaan valintojen perustelua. Prosessityöskentely, työskentelyvaiheiden dokumentointi ja esittely hyödyntäen esim. valokuvaa, tietotekniikkaa ja verkkoympäristöjä

- yhteistyö muiden oppiaineiden kanssa

- sovelletaan eri piirustus- ja maalausvälineiden käyttöä sekä kolmiulotteisia menetelmiä

- töitä tehdään ryhmässä ja itsenäisesti

- kerrataan ja tulkitaan eri kuvatyyppejä sanallisesti, kuvallisesti, vertailemalla ja käytetään kuvan tulkintaa oman työskentelyn lähtökohtana

- taiteella vaikuttaminen, esim. yhteistyöprojekti koulun ulkopuolisen tahon kanssa

- kerrataan kuvallisen vaikuttamisen keinot ja sovelletaan niitä omassa työskentelyssä

- taide ja monikulttuurisuus
- arvioinnissa korostuu prosessin arviointi

- prosessin arvioinnissa välineenä esim. portfolio ja itsearviointilomake (työskentelyn vaiheet ja arviointi näkyviin)

- prosessin ja tuotoksien arvioinnissa käytetään sekä numeerista arviointia että suuntaa antavia merkintöjä (esim. kiitettävä, hyvä jne. tai visuaalinen kuvio)

- kuvataiteessa suullinen arviointi on jatkuvaa, ohjaavaa ja konstruktiivista (oppilaan lähtökohdat huomioivaa)

- vertaisarviointi

- mahdollisena arviointimenetelmänä esimerkiksi
oppimispäiväkirja (johon voi liittää esimerkiksi vertaisarvioinnin ja opettajan kommentoinnin). Se voi olla erilaisissa muodoissa esim. sähköinen, kuvallinen tai kirjallinen
Laaja-alainen osaaminen:S3 Taiteen maailmat

- pohditaan mitä on taide, miten taide vaikuttaa, millaista taide voi olla

- tarkastellaan taidehistorian jatkumoa (klassinen taide, modernismi, nykytaide)

- havainnoidaan miten eri tavoin visuaalinen kulttuuri esiintyy arjessa

- oman identiteetin, oman paikan pohtiminen taiteellisen tekemisen kautta

- hyödynnetään eri tiedontuottamisen tapoja, esim. havainnointi, piirtäminen, luonnostelu, haastattelu, kirjoittaminen, valokuvaus, esitykset, video jne. Havainnointia tehdään myös kuvataidetuntien ulkopuolella

- tehtävä voidaan toteuttaa monella eri tekniikalla. Harjoitellaan valintojen perustelua. Prosessityöskentely, työskentelyvaiheiden dokumentointi ja esittely hyödyntäen esim. valokuvaa, tietotekniikkaa ja verkkoympäristöjä

- yhteistyö muiden oppiaineiden kanssa

- sovelletaan eri piirustus- ja maalausvälineiden käyttöä sekä kolmiulotteisia menetelmiä

- töitä tehdään ryhmässä ja itsenäisesti

- kerrataan ja tulkitaan eri kuvatyyppejä sanallisesti, kuvallisesti, vertailemalla ja käytetään kuvan tulkintaa oman työskentelyn lähtökohtana

- taiteella vaikuttaminen, esim. yhteistyöprojekti koulun ulkopuolisen tahon kanssa

- kerrataan kuvallisen vaikuttamisen keinot ja sovelletaan niitä omassa työskentelyssä

- taide ja monikulttuurisuus
- arvioinnissa korostuu prosessin arviointi

- prosessin arvioinnissa välineenä esim. portfolio ja itsearviointilomake (työskentelyn vaiheet ja arviointi näkyviin)

- prosessin ja tuotoksien arvioinnissa käytetään sekä numeerista arviointia että suuntaa antavia merkintöjä (esim. kiitettävä, hyvä jne. tai visuaalinen kuvio)

- kuvataiteessa suullinen arviointi on jatkuvaa, ohjaavaa ja konstruktiivista (oppilaan lähtökohdat huomioivaa)

- vertaisarviointi

- mahdollisena arviointimenetelmänä esimerkiksi
oppimispäiväkirja (johon voi liittää esimerkiksi vertaisarvioinnin ja opettajan kommentoinnin). Se voi olla erilaisissa muodoissa esim. sähköinen, kuvallinen tai kirjallinen
Laaja-alainen osaaminen:

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Asetetaan tavoitteita ja toimitaan niiden mukaan. Arvioidaan omaa toimintaa.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Havaitaan, ymmärretään, koetaan, tulkitaan ja tuotetaan kuvataidetta ja -kulttuuria

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Huolehditaan työturvallisuudesta ja työskentely-ympäristön siisteydestä sekä työvälineistä.

L4 Monilukutaito
Erotetaan fakta ja fiktio kuvaviestinnässä. Kriittisen kuvalukutaidon kehittyminen

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Tuotetaan kuvia monipuolisesti käyttäen teknologian tarjoamia käyttöympäristöjä.

L6 Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys
Opitaan pitkäjänteistä työskentelyä ja vastuunkantamista. Toteutetaan projekteja ja toimitaan ryhmässä.

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Käytetään kuvia vaikuttamisen välineenä.