Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

7.lk

Käsityön opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Käsityön päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Ideointi

- käytetään ideoinnissa ja suunnittelussa tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia (esim. tiedonhaku, mallintaminen).

- tuotteen valmistusprosessista ja tuotteesta tehdään kirjallisia suunnitelmia ja mahdollisuuksien mukaan digitaalisin menetelmin.

-jatkuva vuorovaikutteinen keskustelu ja ohjaus oppilaan ja ohjaajan välillä
-vertaisarviointi

S2 Muotoilu


S3 Kokeilu

- oppilas tutustuu erilaisiin tekniikoihin ja tuntee niiden ominaispiirteet sekä osaa tarkoituksenmukaisesti valita ja yhdistellä niitä suunnittelemissaan töissä.

- oppilas harjaantuu oman työsuunnitelmansa laadinnassa huomioiden tekniikoiden, välineistön ja työturvallisuuden mahdollisuudet ja rajoitukset.

- tutustutaan työtilojen koneisiin, joiden käyttö on ikätason mukaisesti sallittua seitsemännellä luokalla.

-itsearviointi
-vertaisarviointi
-jatkuva havainnointi, keskustelu ja palaute oppilaan ja ohjaajan välillä
-oppimispäiväkirja

S4 Dokumentointi ja arviointi

-oppimispäiväkirja
-jatkuva havainnointi, keskustelu ja palaute oppilaan ja ohjaajan välillä
-keväällä numeerinen arviointi

S5 Tekeminen

- oppilas tutustuu erilaisiin tekniikoihin ja tuntee niiden ominaispiirteet sekä osaa tarkoituksenmukaisesti valita ja yhdistellä niitä suunnittelemissaan töissä.

- oppilas harjaantuu oman työsuunnitelmansa laadinnassa huomioiden tekniikoiden, välineistön ja työturvallisuuden mahdollisuudet ja rajoitukset.

- tutustutaan työtilojen koneisiin, joiden käyttö on ikätason mukaisesti sallittua seitsemännellä luokalla.-itsearviointi
-vertaisarviointi
-jatkuva havainnointi, keskustelu ja palaute oppilaan ja ohjaajan välillä
-oppimispäiväkirja
-kirjallinen/numeerinen arviointiS6 Työturvallisuus

- käsityön työtiloja sekä koneita, laitteita ja materiaaleja koskevat turvamääräykset

- oman vastuun merkitys työturvallisuuden lisäämisessä

S7 Yrittäjämäinen oppiminen

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen