Liikunnan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

7.lk


Liikunnan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Fyysinen toimintakyky

Havaintomotoriset taidot:

 • Havaintomotoristen taitojen soveltaminen ja syventäminen

Tasapaino- ja liikkumistaidot sekä kehonhallinta:

 • Perusliikuntataitojen vahvistaminen ja kehittäminen käyttäen erilaisia tehtäviä, leikkejä, pelejä ja liikuntalajeja erilaisissa ympäristöissä esim. lähiliikuntapaikkoja hyödyntäen
 • Nopeuden, liikkuvuuden, kestävyyden ja voiman harjaannuttaminen erilaisten tehtävien ja toistojen avulla
 • Oppilaan havainto- ja ratkaisuntekotaitojen vahvistaminen eri liikuntalajeihin sovellettuna

Välineenkäsittelytaidot

 • Alakoulussa opittujen välineenkäsitteytaitojen soveltaminen yleistaitavuudesta kohti eri lajeissa vaadittavia taitoja

Vesiliikunta ja uinti

 • Uinnin ja vesiliikunnan taitojen vahvistaminen (mm. perusuintitekniikat, sukeltaminen ja veteen hyppääminen, vesipelit sekä vesipelastus.)

Oman kunnon seuranta ja arviointi

 • Oppilaita kannustetaan havainnoimaan oman fyysisen suorituskyvyn kehittymistä
- Arvioidaan, miten oppilas havainnoi ja työskentelee erilaisissa opetustilanteissa.
--> Osaako oppilas muuttaa toimintaa palautteen suunnassa?


- Arvioidaan oppilaan perusmotorisia liikuntataitoja.
--> Hypyt, heitot, juoksut ym.
- Arvioidaan oppilaan yleistaitavuutta välineenkäsittelytaidoissa erilaisissa ympäristöissä ja lajeissa.
--> Oppilas hallitsee erilaisten välineiden käsittelyn.


- Arvioidaan oppilaan uima- ja vesipelastustaitoa.
--> Uimataito= 200m
--> vesipelastusharjoitteet

- Move
--> oppilaan itsearviointi
--> oppilaan ymmärrys oman fyysisen kunnon merkityksestä terveydelle ja hyvinvoinnille
--> erilaiset juoksu- ja uintitestit, jossa fokus omassa kehittymisessä.S2 Sosiaalinen toimintakyky (T8 – T9)

- Opetukseen valitaan erilaisia työskentelytapoja sisältäen yksilö- ja paritehtäviä sekä joukkuetoimintaa.


- Arvioidaan oppilaiden toimintaa erilaisissa pari- ja ryhmätehtävissä.
- Miten oppilas toimii osana joukkuetta.
- Miten oppilas huomioi muut oppilaat.
--> vaihtelevat ryhmät ja parit

S3 Psyykkinen toimintakyky (T10 – T11)

- Kannustava ja turvallinen ilmapiiri.

- Opetuksessa huomioidaan eriyttäminen ylös- ja alaspäin.

- Annetaan oppilaille konkreettisia esimerkkejä liikunnan hyödyistä terveydelle ja hyvinvoinnille ja tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä terveystiedon opetuksen kanssa.

- Oppilaille annetaan tietoa oman seudun liikunnan harrastusmahdollisuuksista.- Osallistuuko oppilas omalla panoksellaan kannustavan ja turvallisen ilmapiirin luomiseen.
Laaja-alainen osaaminen

Itsearvioinnin harjoitteleminen (L1)

Itsenäisen ajattelun kehittyminen (L1)

Yhdessä työskentelyn taitojen vahvistaminen erilaisissa pari- ja ryhmätehtävissä (L2)

Kehon käyttäminen ilmaisun välineenä (L2)

Tunne- ja sosiaalisten taitojen harjoitteleminen (L3)

Turvallisen liikkumisen harjoitteleminen lähiympäristössä (L3)

Ikäkaudelle sopivista vastuutehtävistä huolehtiminen (L3)

Opitaan ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitys (L3)

Oppiminen perustuu moniaistisuudelle (kinesteettinen, sanallinen, kuvallinen, auditiivinen, numeerinen) (L4)

Oppilaille luodaan runsaasti tilaisuuksia kysyä ja ihmetellä sekä esittää näkemyksiä ja jakaa kokemuksia (L4)

Liikuntateknologiaan tutustuminen mahdollisuuksien mukaan (esim. mobiilisovellukset) (L5)

Opitaan työskentelemään yksin ja yhdessä toisten kanssa (L6)

Opitaan kantamaan vastuuta omista ja yhteisistä asioista (L6)

Kannustetaan oppilaita aloitteellisuuteen ja yritteliäisyyteen (L6)

Pyritään turvalliseen ja yhteisölliseen oppimisympäristöön (L7)- L1 Itsearviointi:
--> kevät- ja syysarviointi
--> lukukauden päättyessä
= arviointikeskustelu oppilaiden kanssa

- L2 Yhdessä työskentelyn taidot:
--> Oppilas osaa työskennellä erilaisissa ryhmä- ja paritehtävissä erilaisten oppilaiden kanssa.

- L3 Sosiaaliset taidot, vastuu, säännöt:
--> Oppilas osaa ottaa toiset huomioon ja noudattaa sääntöjä.
--> Oppilas osaa ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja auttaa tarvittaessa muita.

- L4 Moniaistillisuus
--> Tuetaan erilaisia tapoja oppia eri aistikanavia käyttäen (esim. videomateriaali, kuvat, mallisuoritukset).

- L5 Liikuntateknologia
--> erilaiset mobiilisovellukset (Jungle Race, SportsTracker ym.)

- L6 & L7= L2 & L3
8.lk


Liikunnan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Oppiaineen arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Fyysinen toimintakyky

Havaintomotoriset taidot:

 • Havaintomotoristen taitojen soveltaminen ja syventäminen

Tasapaino- ja liikkumistaidot sekä kehonhallinta:

 • Perusliikuntataitojen vahvistaminen ja kehittäminen käyttäen erilaisia tehtäviä, leikkejä, pelejä ja liikuntalajeja erilaisissa ympäristöissä esim. lähiliikuntapaikkoja hyödyntäen
 • Nopeuden, liikkuvuuden, kestävyyden ja voiman harjaannuttaminen erilaisten tehtävien ja toistojen avulla
 • Oppilaan havainto- ja ratkaisuntekotaitojen vahvistaminen eri liikuntalajeihin sovellettuna

Välineenkäsittelytaidot

 • Aiemmin opittujen välineenkäsitteytaitojen soveltaminen yleistaitavuudesta kohti eri lajeissa vaadittavia taitoja

Vesiliikunta ja uinti

 • Uinnin ja vesiliikunnan taitojen vahvistaminen (mm. perusuintitekniikat, sukeltaminen ja veteen hyppääminen, vesipelit sekä vesipelastus).

Oman kunnon seuranta ja arviointi

 • Oppilaita kannustetaan havainnoimaan oman fyysisen suorituskyvyn kehittymistä

MOVE!-mittaukset toteutetaan 8. luokan elo-syyskuun aikana.

- Arvioidaan, miten oppilas havainnoi ja työskentelee erilaisissa opetustilanteissa.
--> Osaako oppilas muuttaa toimintaa palautteen suunnassa?


- Arvioidaan oppilaan perusmotorisia liikuntataitoja sekä lajikohtaisia taitoja.
--> Hypyt, heitot, juoksut ym.
- Arvioidaan oppilaan yleistaitavuutta välineenkäsittelytaidoissa erilaisissa ympäristöissä ja lajeissa.
--> Oppilas hallitsee erilaisten välineiden käsittelyn erilaisissa taktisissa harjoitteissa.


- Arvioidaan oppilaan uima- ja vesipelastustaitoa sekä vesipelejä.
--> Uimataito= 200m
--> vesipelastusharjoitteet

- Move --> valtakunnallinen raportointi
--> oppilaan itsearviointi
--> oppilaan ymmärrys oman fyysisen kunnon merkityksestä terveydelle ja hyvinvoinnille.

S2 Sosiaalinen toimintakyky (T8 – T9)

- Opetukseen valitaan erilaisia työskentelytapoja sisältäen yksilö- ja paritehtäviä sekä joukkuetoimintaa.

- Vastuu yhteisistä asioista ja niiden järjestelyistä sekä säännöistä.- Arvioidaan oppilaiden toimintaa erilaisissa pari- ja ryhmätehtävissä.
- Miten oppilas toimii osana joukkuetta.
- Miten oppilas huomioi muut oppilaat.
--> vaihtelevat ryhmät ja parit

S3 Psyykkinen toimintakyky (T10 – T11)

- Iloa ja virkistystä tuottavia liikuntakokemuksia.

- Kannustava ja turvallinen ilmapiiri.

- Opetuksessa huomioidaan eriyttäminen ylös- ja alaspäin.

- Annetaan oppilaille konkreettisia esimerkkejä liikunnan hyödyistä terveydelle ja hyvinvoinnille ja tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä terveystiedon opetuksen kanssa.

- Oppilaille annetaan tietoa oman seudun liikunnan harrastusmahdollisuuksista.
- Osallistuuko oppilas omalla panoksellaan kannustavan ja turvallisen ilmapiirin luomiseen.
Laaja-alainen osaaminen

Itsearvioinnin harjoitteleminen (L1)

Itsenäisen ajattelun kehittyminen (L1)

Yhdessä työskentelyn taitojen vahvistaminen erilaisissa pari- ja ryhmätehtävissä (L2)

Kehon käyttäminen ilmaisun välineenä (L2)

Tunne- ja sosiaalisten taitojen harjoitteleminen (L3)

Turvallisen liikkumisen harjoitteleminen lähiympäristössä (L3)

Ikäkaudelle sopivista vastuutehtävistä huolehtiminen (L3)

Opitaan ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitys (L3)

Oppiminen perustuu moniaistisuudelle (kinesteettinen, sanallinen, kuvallinen, auditiivinen, numeerinen) (L4)

Oppilaille luodaan runsaasti tilaisuuksia kysyä ja ihmetellä sekä esittää näkemyksiä ja jakaa kokemuksia (L4)

Liikuntateknologiaan tutustuminen mahdollisuuksien mukaan (esim. mobiilisovellukset) (L5)

Opitaan työskentelemään yksin ja yhdessä toisten kanssa (L6)

Opitaan kantamaan vastuuta omista ja yhteisistä asioista (L6)

Kannustetaan oppilaita aloitteellisuuteen ja yritteliäisyyteen (L6)

Pyritään turvalliseen ja yhteisölliseen oppimisympäristöön (L7)- L1 Itsearviointi:
--> kevät- ja syysarviointi
--> lukukauden päättyessä
= arviointikeskustelu oppilaiden kanssa

- L2 Yhdessä työskentelyn taidot:
--> Oppilas osaa työskennellä erilaisissa ryhmä- ja paritehtävissä erilaisten oppilaiden kanssa.

- L3 Sosiaaliset taidot, vastuu, säännöt:
--> Oppilas osaa ottaa toiset huomioon ja noudattaa sääntöjä.
--> Oppilas osaa ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja auttaa tarvittaessa muita.

- L4 Moniaistillisuus
--> Tuetaan erilaisia tapoja oppia eri aistikanavia käyttäen (esim. videomateriaali, kuvat, mallisuoritukset).

- L5 Liikuntateknologia
--> erilaiset mobiilisovellukset (Jungle Race, SportsTracker ym.)

- L6 & L7= L2 & L3

9.lk


Liikunnan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Oppiaineen arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Fyysinen toimintakyky

Havaintomotoriset taidot:

 • Havaintomotoristen taitojen soveltaminen ja syventäminen

Tasapaino- ja liikkumistaidot sekä kehonhallinta:

 • Perusliikuntataitojen vahvistaminen ja kehittäminen käyttäen erilaisia tehtäviä, leikkejä, pelejä ja liikuntalajeja erilaisissa ympäristöissä esim. lähiliikuntapaikkoja hyödyntäen
 • Nopeuden, liikkuvuuden, kestävyyden ja voiman harjaannuttaminen erilaisten tehtävien ja toistojen avulla
 • Oppilaan havainto- ja ratkaisuntekotaitojen vahvistaminen eri liikuntalajeihin sovellettuna

Välineenkäsittelytaidot

 • Aiemmin opittujen välineenkäsitteytaitojen soveltaminen yleistaitavuudesta kohti eri lajeissa vaadittavia taitoja

Vesiliikunta ja uinti

 • Uinnin ja vesiliikunnan taitojen vahvistaminen (mm. perusuintitekniikat, sukeltaminen ja veteen hyppääminen, vesipelit, vesipelastus sekä kuntouinti)

Oman kunnon seuranta ja arviointi

 • Oppilaita kannustetaan havainnoimaan oman fyysisen suorituskyvyn kehittymistä
- Arvioidaan, miten oppilas havainnoi ja työskentelee erilaisissa opetustilanteissa.
- Vertaisarviointi
--> Osaako oppilas muuttaa toimintaa palautteen suunnassa?


- Arvioidaan oppilaan perusmotorisia liikuntataitoja sekä lajikohtaisia taitoja.
--> Hypyt, heitot, juoksut ym.
- Arvioidaan oppilaan yleistaitavuutta välineenkäsittelytaidoissa erilaisissa ympäristöissä ja lajeissa.
--> Oppilas hallitsee erilaisten välineiden käsittelyn erilaisissa pelitilanteissa.


- Arvioidaan oppilaan uima- ja vesipelastustaitoa.
--> Uimataito= 200m
--> vesipelastus 50m
* esim. hengenpelastustestit
--> vesijuoksu

- Move
--> oppilaan itsearviointi
--> oppilaan ymmärrys oman fyysisen kunnon merkityksestä terveydelle ja hyvinvoinnille
--> erilaiset juoksu- ja uintitestit, jossa fokus omassa kehittymisessä.
--> harjoituspäiväkirjaan perehdyttäminen.

S2 Sosiaalinen toimintakyky (T8 – T9)

- Opetukseen valitaan erilaisia työskentelytapoja sisältäen yksilö- ja paritehtäviä sekä joukkuetoimintaa.

- Vastuu yhteisistä asioista ja niiden järjestelyistä sekä säännöistä.


- Arvioidaan oppilaiden toimintaa erilaisissa pari- ja ryhmätehtävissä.
- Miten oppilas toimii osana joukkuetta.
- Miten oppilas huomioi muut oppilaat.
- Oppilas noudattaa sopimuksia.
- Oppilaan toiminta on oma-aloitteista ja hän edistää ryhmän toimintaa tavoitteen suunnassa.
--> vaihtelevat ryhmät ja parit

S3 Psyykkinen toimintakyky (T10 – T11)

- Oppilasta ohjataan ottamaan vastuuta omista välineistä ja omasta toiminnasta erilaisten tehtävien avulla.

- Iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharjoituksia.

- Kannustava ja turvallinen ilmapiiri.

- Opetuksessa huomioidaan eriyttäminen ylös- ja alaspäin.

- Annetaan oppilaille konkreettisia esimerkkejä liikunnan hyödyistä terveydelle ja hyvinvoinnille. Tehdään yhteistyötä terveystiedon kanssa.

- Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa.

- Lähiliikuntapaikkojen hyödyntäminen

- Monipuoliset lajisisällöt.Kunnan liikuntatarjonnan hyödyntäminen.- Osallistuuko oppilas omalla panoksellaan kannustavan ja turvallisen ilmapiirin luomiseen.
- Luo ja ylläpitää työrauhaa.
Laaja-alainen osaaminen

Itsearvioinnin harjoitteleminen (L1)

Itsenäisen ajattelun kehittyminen (L1)

Yhdessä työskentelyn taitojen vahvistaminen erilaisissa pari- ja ryhmätehtävissä (L2)

Kehon käyttäminen ilmaisun välineenä (L2)

Tunne- ja sosiaalisten taitojen harjoitteleminen (L3)

Turvallisen liikkumisen harjoitteleminen lähiympäristössä (L3)

Ikäkaudelle sopivista vastuutehtävistä huolehtiminen (L3)

Opitaan ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitys (L3)

Oppiminen perustuu moniaistisuudelle (kinesteettinen, sanallinen, kuvallinen, auditiivinen, numeerinen) (L4)

Oppilaille luodaan runsaasti tilaisuuksia kysyä ja ihmetellä sekä esittää näkemyksiä ja jakaa kokemuksia (L4)

Liikuntateknologiaan tutustuminen mahdollisuuksien mukaan (esim. mobiilisovellukset) (L5)

Opitaan työskentelemään yksin ja yhdessä toisten kanssa (L6)

Opitaan kantamaan vastuuta omista ja yhteisistä asioista (L6)

Kannustetaan oppilaita aloitteellisuuteen ja yritteliäisyyteen (L6)

Pyritään turvalliseen ja yhteisölliseen oppimisympäristöön (L7)- L1 Itsearviointi:
--> kevät- ja syysarviointi
--> lukukauden päättyessä
= arviointikeskustelu oppilaiden kanssa

- L2 Yhdessä työskentelyn taidot:
--> Oppilas osaa työskennellä erilaisissa ryhmä- ja paritehtävissä erilaisten oppilaiden kanssa.

- L3 Sosiaaliset taidot, vastuu, säännöt:
--> Oppilas osaa ottaa toiset huomioon ja noudattaa sääntöjä.
--> Oppilas osaa ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja auttaa tarvittaessa muita.

- L4 Moniaistillisuus
--> Tuetaan erilaisia tapoja oppia eri aistikanavia käyttäen (esim. videomateriaali, kuvat, mallisuoritukset).

- L5 Liikuntateknologia
--> erilaiset mobiilisovellukset (Jungle Race, SportsTracker ym.)

- L6 & L7= L2 & L3