Suomi toisena kielenä -oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7–9

7.lk


Suomi toisena kielenä -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9 Suomi toisena kielenä -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

- mielipiteen kertominen

- omasta elämästä kertominen

- osallistuminen opetuskeskusteluun

- mielipiteen ilmaiseminen keskustelussa

- ääntämisharjoitukset

- suullisen selostuksen valmistaminen ja pitäminen

- draaman käyttö opetuksessa; nonverbaalinen viestintä

- uutistekstin ymmärtäminen
laaja-alainen osaaminen: esiintymisen harjoittelua erilaisissa tilanteissa; suvaitsevaisuuden harjoittelua, esim. kunnioittava kuuntelu vuorovaikutustilanteissa

arviointitapoja: vertaisarviointi, itsearviointi, esityksen arviointi
S2 Tekstien tulkitseminen

- erilaisten lukutapojen harjoittelu: asiatekstit, koetekstit, kaunokirjalliset tekstit

- sanaston kartuttaminen kirjallisuuden avulla

- luetun tekstin merkityksen arvioiminen

- omasta tekstistä saadun palautteen ymmärtäminen ja hyödyntäminen oppimisessa

S3 Tekstien tuottaminen

- kirjoitetun tekstin suunnittelu

- jaksotuksen harjoittelu

- kertovien ja kuvailevien tekstien kirjoittaminen

- asiatekstin kirjoittaminen

- lähteiden käyttö kirjoittamisen apuna

- lauselajit, välimerkit, vuoropuhelu

- rektio

laaja-alainen osaaminen: tekstitaitojen harjoituttaminen monipuolisesti

arviointitapoja: erilaiset tuotokset, prosessikirjoittaminen, sanastotehtävät, lukustrategioiden harjoittelun arvioiminen
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

- kaunokirjallisuuden päälajit

- satu ja sarjakuva kirjallisuuden lajeina

- elokuvan historian ja rakenteen keskeiset piirteet

- eri maiden kulttuureihin ja kirjallisuuteen tutustuminen; vertailu ja monikulttuurisuuden arvostaminen

- eri kielten rakenteiden ja sanaston vertailua

laaja-alainen osaaminen: kirjallisuuden lajien tunnistaminen monikulttuurisesta näkökulmasta

arviointitapoja: kirjallisuuden lajien tunnistaminen, luokittelu, erilaiset tekstiharjoitukset, rakenteiden hallinnan arviointi
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

- omalla äidinkielellä lukeminen

- ryhmätyö ja yhdessä oppiminen (kielellisten resurssien jakaminen)

- oman kielitaidon arviointi eri osa-alueilla

- tietotekstien lukeminen

- puhe-ja yleiskielen vertailu

- tietotekniikan käyttö tiedonhankinnassa ja kirjoittamisessa

laaja-alainen osaaminen: omien oppimistapojen harjoittelua

arviointitapoja: itsearviointi, ryhmässä toimiminen, vertaisarviointi
Laaja-alainen osaaminen:
8.lk


Suomi toisena kielenä -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9 Suomi toisena kielenä -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

- oman mielipiteen ilmaisu ja perusteleminen

- kohteliaisuus puhetilanteissa

- vaikuttamaan pyrkivä kieli

- suulliset selostukset

- keskustelut, väittelyt

- nonverbaalinen viestintä

laaja-alainen osaaminen: vaikuttamaan pyrkivä esiintyminen

arviointitapoja: itsearviointi, vertaisarviointi, monipuolisten vuorovaikutustilanteiden tunnistaminen ja käyttö
S2 Tekstien tulkitseminen

- vaikuttamaan pyrkivät tekstit (mainonta, mielipidetekstit, arvostelu)

- pohtivat, kertovat, kuvailevat tekstit

- opiskelutekniikan hiominen (kuvat, taulukot, graafit)

- argumentointikeinojen harjoittelu

- sanaston kartuttaminen erilaisten tekstien avulla

S3 Tekstien tuottaminen

- tekstin suunnittelu, jaksotuksen vakiinnuttaminen

- erilaisten tekstien kirjoittaminen : mielipidetekstit, arvostelut, pohtivat tekstit; fiktiiviset tekstit

- lähteiden käyttö tekstien apuna

- sanavaraston kartuttaminen (fraasit); tyyliin sopiva sanasto

- aikamuotojen ja kertojanäkökulman vakiinnuttaminen; lauserakenne

- rektiolaaja-alainen osaaminen: tekstitaitojen ja vaikuttamaan pyrkivän kielen harjoituttaminen

arviointitapoja: erilaiset tuotokset, prosessikirjoittaminen, perustelemistaidot, opetuskeskustelut

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

- modusten käyttö

- lauseenjäsenet

- vertailua muihin kieliin

- kaunokirjallisuuden lajit: jännitys. kauhu, fantasia ja scifi

- kulttuurien monimuotoisuus erilaisten tekstien avulla

- mainonta

- elokuvan keinot

- median käyttö omassa elämässä

laaja-alainen osaaminen: mediaan ja monikulttuurisuuteen tutustuminen

arviointitapoja: omat mainokset, rakenteiden hallinnan arvioiminen, erilaiset tekstiharjoitukset
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

- omien vahvuuksien tunnistaminen

- oman äidinkielen käyttö (kirjallisuus, kielitietoisuus)

- puhe- ja yleiskielen vertailu kirjoituksessa ja puheessa

- tiedonhaku tietokoneen avulla

- tekstin muokkaus ja kirjoittaminen tietokoneella; yhteistyö esim. reaaliaineiden kanssa

- yhdessä oppiminen ja kielellisten resurssien jakaminen

laaja-alainen oppiminen: omien oppimistyylien vakiinnuttamista ja vertaisoppimista

arviointitapoja: itsearviointi, vertaisarviointi, monilukutaidon harjoittelua ja taitojen arviointia
Laaja-alainen osaaminen:


9.lk


Suomi toisena kielenä -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9 Suomi toisena kielenä -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

- oman mielipiteen esittäminen ja perusteleminen keskustelussa

- osallistuminen keskusteluun (myös yhteiskunnalliseen)

- työhaastattelu

- mielipiteisiin vaikuttaminen puhumalla

- median vaikuttamiskeinot ja lähdekritiikki

- tilannepuheen valmistaminen ja pitäminen

- esitelmän valmistaminen ja pitäminen (myös muissa oppiaineissa)

- nonverbaalinen viestintä

laaja-alainen osaaminen: yhteiskunnallisiin tilanteisiin liittyvä esiintyminen

arviointitapoja: suulliset tehtävät, spontaanin vuorovaikutuksen harjoittelun arviointia
S2 Tekstien tulkitseminen

- luetaan monipuolisesti suomalaisia tekstejä: asiatekstejä, mediatekstejä ja kaunokirjallisuutta

- erilaisten tekstien yhteiskunnallinen ja kulttuurinen merkitys; esim. kirjallisuuden päälajit romantiikka ja realismi

- lähdekritiikki

- erilaisiin teksteihin sopivan sanaston vakiinnuttaminen

S3 Tekstien tuottaminen

- erityisesti pohtivan tekstin kirjoittaminen (pohtiva essee)

- erilaiset asiatekstit mallien mukaan (raportti, hakemus, koevastaus)

- prosessikirjoittaminen

- lähteiden käyttö oman tekstin apuna

- vakiinnutetaan tyyliin sopivan sanaston käyttöä

- vakiinnutetaan yleiskielen ja oikeinkirjoituksen hallintaa

- rektio

laaja-alainen osaaminen: tekstitaidot ja kirjallisuus ja tekstitaidot ja yhteiskunta

arviointitapoja: erilaiset tuotokset, prosessikirjoittaminen
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

- luetaan kaunokirjallisuutta ja asiatekstejä

- puhekielen ja murteiden merkitys, yleiskielen merkitys teksteissä

- suomen kielen ominaispiirteet ja vertailua muihin kieliin

- kirjallisuuden päätyylilajit: romantiikka ja realismi

- suomalaisen kirjallisuushistorian keskeiset vaiheet ja kirjailijat

- suomalaisen kirjallisuuden yhteydet maailmankirjallisuuteen

- kirjakielen kehitys

- kielitilanne nyky-Suomessa

- maailman kielet

- kulttuurinen monimuotoisuus Suomessa ja maailmassa

laaja-alainen osaaminen: monipuolinen ja monikulttuurinen kieleen ja kulttuuriin tutustuminen

arviointitapoja: eri tyylilajien tunnistaminen, rakenteiden hallinnan arviointia
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

- omien oppimistyylien harjoittelua ja analysointia

- vertaisoppiminen ja kielellisten resurssien jakaminen

- oman äidinkielen käyttö oppimisen tukena

- asiatyylin ja puhekielen vertailu

- eri oppiaineiden kielen havainnointi

- oman työskentelyn suunnittelu

- tiedonhankinta ja tietotekniikan käyttö monipuolisesti oppimisessa

laaja-alainen osaaminen: oman äidinkielen ja vieraan kielen osaamisen yhdistämistä toimivaksi kielitaidoksi; yhdessä toisten kanssa oppimista

arviointitapoja: itsearviointi, vertaisarviointi, eri oppiaineiden kielen tulkitseminen ja käyttö
Laaja-alainen osaaminen: