Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

7.lk


Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

- harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä ja havainnollistamista

- opetellaan puheen ja ilmaisun keinoja, myös koulun ulkopuolisissa vuorovaikutustilainteissa

- harjoitellaan puhumisen ja kuuntelemisen taitoja

- havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä

- tarkastellaan viestintätilanteille tyypillisiä kielen keinoja ja hyödynnetään niitä omassa kielenkäytössä

- harjoitellaan kielenkäyttöä ja kokonaisilmaisua tilanteen ja tarkoituksen mukaan

- opitaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja sekä niiden kehittämiskohteita

Laaja-alainen osaaminen:

- L2: Oppilas vahvistaa ilmaisutaitojaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.- itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena

S2 Tekstien tulkitseminen

- syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja seurataan lukutaidon kehittymistä

- harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja

- tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuutta

- syvennetään tekstien tulkinnan taitoa lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä tekstejä sekä media- ja asiatekstejä

- opetellaan referointia

- tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin

- ohjataan valitsemaan tekstilajin mukaiset keinot lukea ja ymmärtää tekstiä

- tutustutaan kaunokirjallisuuden peruskäsitteisiin ja opitaan tarkastelemaan kaunokirjallisia tekstejä peruskäsitteiden avulla

- perehdytään tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta

- laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta tietokirjallisuuteen

- eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja jaetaan lukukokemuksia

Laaja-alainen osaaminen:

- L4: Oppilas oppii monipuolisesti lukemaan, arvioimaan ja soveltamaan lukemaansa.- itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena

S3 Tekstien tuottaminen

- harjoitellaan tuottamaan vaiheittain fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä kielellisinä, visuaalisina ja audiovisuaalisina kokonaisuuksina

- hyödynnetään tietoa eri teksteille tyypillisistä tekstuaalisista, visuaalisista ja kielellisistä piirteistä oman tekstin tuottamisessa ja arvioinnissa

- opitaan käyttämään kertovaa ja kuvaavaa tekstityyppiä omassa ilmaisussa

- opitaan tekstin tuottamista vaiheittain eri kohderyhmille eri muodoissa

- tuotetaan tekstiä yksin ja yhdessä

- kerrataan tekstin rakennetta, esim. kappale, virke, lause

- kerrataan tekstin jäsentelytapoja

- vahvistetaan taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta

- opetellaan arvioimaan omia kirjoitusprosesseja ja valmiita tekstejä

- kerrataan kielenhuoltoa

- tarkastellaan ja harjoitellaan ajanilmaisutapoja

- harjoitellaan oman tekstin muokkaamista

- harjoitellaan muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, esimerkiksi kirjoittamaan koevastauksia

- harjoitellaan tiedonhakua ja lähteiden luotettavuuden arviointia

Laaja-alainen osaaminen:

L1: Oppilas ymmärtää, että kirjoittaminen on monivaiheinen prosessi.- itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

- tutustutaan suomen kielen sanastoon, muoto- ja lauserakenteisiin ja vertaillaan niitä oppilaille tuttuihin muihin kieliin

- tutkitaan tekstejä ja niiden merkityksiä käyttämällä kielen käsitteitä

- tutustutaan kirjallisuuden päälajeihin

- tutustutaan suomalaisen kirjallisuuden vaiheisiin, esimerkiksi kansallisromantiikkaan ja 1800-luvun lopun realismiin ja Suomen taiteen kultakauteen

- luetaan monipuolisesti nuortenkirjoja ja tietotekstejä

- keskustellaan kulttuurielämyksistä

- tutustutaan kulttuurin käsitteeseen ja sen ilmenemismuodoista puhekulttuuriin ja kirjallisuuteen

- kannustetaan kirjaston käyttämiseen

- tarjotaan mahdollisuuksia tuottaa kulttuuria itse

Laaja-alainen osaaminen

L1: Oppilas harjaantuu havaitsemaan suomen kielen rakenteita.
L2: Oppilas tutustuu kirjallisuuden kautta kulttuurin eri osa-alueisiin.

- itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena

8.lk


Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

- harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä ja havainnollistamista

- harjoitellaan puhumisen ja kuuntelemisen taitoja ideointi-, väittely- ja ongelmanratkaisutilanteissa

- harjoitellaan kielenkäyttöä ja kokonaisilmaisua tilanteen ja tarkoituksen mukaan

- tutustutaan teatteriin taidemuotona, esimerkiksi teatterivierailulla

- tutustutaan teatteri-ilmaisun keinoihin draamaharjoitusten avulla

- harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja


Laaja-alainen oppiminen

- L2 + L7: Oppilas kehittää vaikuttamistaitojaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

- itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena

S2 Tekstien tulkitseminen

- syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja seurataan lukutaidon kehittymistä

- tutustutaan asioiden välisten suhteiden osoittamiseen ja perustelukeinoihin sekä retorisiin keinoihin

- harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa

- syvennetään tekstien tulkinnan taitoa lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä tekstejä sekä media- ja asiatekstejä

- tutustutaan erilaisiin kantaaottaviin teksteihin sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen ja faktan erottamiseen, suostutteluun sekä varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun

- ohjataan valitsemaan tekstilajin mukaiset keinot lukea, ymmärtää ja analysoida tekstiä

- opitaan erittelemään kaunokirjallista tekstiä peruskäsitteiden avulla

- sovelletaan perustelun keinoja omaan kielenkäyttöön

- opitaan mediakriittisyyttä

- tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta

- laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kaunokirjallisuuteen

- eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja jaetaan lukukokemuksia


Laaja-alainen oppiminen

- L4 + L5: Oppilas vahvistaa taitoaan lukea, arvioida ja soveltaa lukemaansa.

- itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena

S3 Tekstien tuottaminen

- harjoitellaan tuottamaan vaiheittain fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä kielellisinä, visuaalisina, audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä

- hyödynnetään tietoa eri teksteille tyypillisistä tekstuaalisista, visuaalisista ja kielellisistä piirteistä oman tekstin tuottamisessa ja arvioinnissa

- opitaan tuottamaan kantaaottavia, ohjaavia ja vaikuttavia tekstejä

- opitaan kiinnittämään huomiota tyylin ja rekisterin valintaan omassa kielenkäytössä

- harjoitellaan tekstin tuottamista vaiheittain eri kohderyhmille eri muodoissa

- tuotetaan tekstiä yksin ja yhdessä

- monipuolistetaan tekstin rakentamisen ja jäsentelyn taitoa

- vahvistetaan taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta

- vahvistetaan taitoa arvioida omia kirjoitusprosesseja ja valmiita tekstejä

- harjoitellaan kielenhuoltoa

- tarkastellaan ja harjoitellaan suhtautumisen ilmaisutapoja

- opitaan lauseke, lauseenjäsenet ja lauseenvastike ja ymmärretään, miten niitä käytetään omassa tekstissä

- vahvistetaan taitoja muokata omaa tekstiä

- opitaan lähdekriittisyyttä ja tekijänoikeuksien kunnioittamista


Laaja-alainen oppiminen

- L1: Oppilas ymmärtää, että kirjoittaminen on monivaiheinen prosessi.

- L5: Oppilas oppii hyödyntämään teknologiaa erilaisia tekstejä tuottaessaan.


- itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

- havainnoidaan kielen rakenteita, rekistereitä ja tyylejä

- tuotetaan erityylisiä tekstejä ja havainnoidaan, kuinka kielelliset valinnat vaikuttavat tekstin tyyliin ja sävyyn

- tutustutaan suomen kielen vaihteluun

- tutkitaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä käyttämällä kielen käsitteitä

- tutustutaan joihinkin kirjallisuuden alalajeihin, esimerkiksi fantasia- , scifi-, kauhu- ja jännityskirjallisuuteen

- tutustutaan keskeisiin yleisen kirjallisuuden tyylivirtauksiin

- luetaan monipuolisesti nuortenkirjoja ja tutustutaan klassikkokirjallisuuteen

- keskustellaan kulttuurielämyksistä

- tutustutaan kulttuurin käsitteeseen ja sen ilmenemismuodoista elokuvaan, teatteriin, puhekulttuuriin ja kirjallisuuteen

- kannustetaan monipuoliseen kirjaston käyttämiseen

- tarjotaan mahdollisuuksia tuottaa kulttuuria itse


Laaja-alainen osaaminen

L1: Oppilas ymmärtää suomen kielen tyylillistä ja alueellista vaihtelua.
L2: Oppilas tutustuu kulttuurin eri osa-alueisiin ja aikakausiin.- itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena

9.lk


Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

- syvennetään taitoa pitää ja havainnollistaa valmisteltuja puhe-esityksiä

- harjoitellaan puhumisen ja kuuntelemisen taitoja neuvottelutilanteissa

- harjoitellaan kielenkäyttöä ja kokonaisilmaisua tilanteen ja tarkoituksen mukaan

- syvennetään tietoa teatterista taidemuotona

- syvennetään kykyä arvioida omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja

Laaja-alainen osaaminen:


- L2 + L6: Oppilas oppii hyödyntämään vuorovaikutustaitojaan esimerkiksi työhaastattelussa.
- Arviointiin voi osallistua myös nuorisotoimi tai muu ulkopuolinen taho.

S2 Tekstien tulkitseminen

- syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja seurataan lukutaidon kehittymistä

- tunnistetaan ja tulkitaan kielen symboliikkaa

- syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta

- syvennetään tekstien tulkinnan taitoa lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä tekstejä sekä media- ja asiatekstejä

- tutustutaan pohtiviin teksteihin ja niiden piirteisiin

- pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä sekä esitetään kriittisen lukijan kysymyksiä

- ohjataan valitsemaan tekstilajin mukaiset keinot lukea, ymmärtää ja tulkita tekstiä

- syvennetään kaunokirjallisuuden tulkinnan taitoja

- vahvistetaan mediakriittisyyttä

- vahvistetaan tiedonhakutaitoja sekä lähdekriittisyyttä

- laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kaunokirjallisuuteen

- eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja jaetaan lukukokemuksia

Laaja-alainen osaaminen

- L4 + L5: Oppilas syventää taitoaan lukea, arvioida ja soveltaa lukemaansa.


- itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena

S3 Tekstien tuottaminen

- tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä kielellisinä, visuaalisina, audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä

- syvennetään tietoa eri teksteille tyypillisistä tekstuaalisista, visuaalisista ja kielellisistä piirteistä oman tekstin tuottamisessa ja arvioinnissa

- syvennetään taitoa tuottaa pohtivia tekstejä

- syvennetään sanaston ja asiatyylin hallintaa

- syvennetään taitoa tuottaa tekstiä vaiheittain eri kohderyhmille eri muodoissa

- tuotetaan tekstiä yksin ja yhdessä

- vahvistetaan taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta

- syvennetään taitoa arvioida omia kirjoitusprosesseja sekä valmiita tekstejä

- tiedostetaan kielenhuollon merkitys ja sovelletaan tietämystä omissa teksteissä

- syvennetään taitoa muokata omaa tekstiä

- syvennetään taitoa referoida ja käyttää lähteitä

- opitaan käyttämään viittaustapoja omissa teksteissä

Laaja-alainen osaaminen

- L6: Oppilas hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat tekstitaidot.- Arviointiin voi osallistua myös nuorisotoimi tai muu ulkopuolinen taho.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

- tutustutaan suomen kielen ominaispiirteisiin

- tutustutaan kielikuntiin sekä sukukieliin

- tutkitaan kielten vaikutusta toisiinsa sanaston ja nimistön tasolla

- tutustutaan suomen kielen vaiheisiin ja sanaston sekä nimistön kehittymiseen

- tutkitaan tekstejä ja niiden merkityksiä käyttämällä kielen käsitteitä

- syvennetään ymmärrystä kielellisten valintojen merkityksistä ja seurauksista

- tutustutaan suomalaisen kirjallisuuden vaiheisiin

- luetaan nykykirjallisuutta ja klassikkokirjallisuutta

- keskustellaan kulttuurielämyksistä

- tutustutaan kansanperinteeseen ja esimerkiksi Kalevalaan

- syvennetään ymmärrystä kulttuurin käsitteestä

- vahvistetaan kielellistä identiteettiä

- tutustutaan Suomen kielitilanteeseen

- kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston käyttämiseen

- tarjotaan mahdollisuuksia tuottaa kulttuuria itse


Laaja-alainen osaaminen

L2: Oppilas rakentaa identiteettiään tutustumalla kulttuurin eri osa-alueisiin.


- itsearviointi ja vertaisarviointi opettajan arvioinnin tukena