Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

7.lk


Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Ruotsin kielen B1-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

- tutustutaan Pohjoismaihin

- suomenruotsin ja ruotsinruotsin erojaS2 Kielenopiskelutaidot

- oppilas harjoittelee työskentelemistä itsenäisesti, parin kanssa ja pienryhmässä

- vahvistetaan oppilaan taitoja ja motivaatiota ottaa vastuuta omasta kielenopiskelustaan esimerkiksi itsearvioinnin avulla ja omien tavoitteiden asettamisella

- rohkaistaan oppilasta löytämään oma tapansa esimerkiksi sanojen ja rakenteiden opiskeluun

- tutustutetaan oppilas ruotsinkielisiin medioihin

- kannustetaan edelleen oppilasta rohkeaan kielelliseen viestintään sekä suullisesti että kirjallisestiItsearviointi ja vertaisarviointi

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

- arkielämän kielenkäyttötilanteita

Seitsemännellä luokalla painopiste on suullisessa kielitaidossa ja vuorovaikutustilanteissa esimerkiksi draaman ja pelillisyyden avulla.Kirjalliset kokeet
Tuntityöskentely
Kotitehtävät
Vuorovaikutustaitojen havainnointi
Itsearviointi ja vertaisarviointi
Parin ja ryhmän kanssa sekä itsenäisesti tehdyt erilaiset suulliset ja kirjalliset tuotokset
Kielisalkku

Laaja-alainen osaaminen:

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

 • Oppilas on aktiivisena toimijana suunnittelemassa oppimistaan ja myös päättelemässä kielelle ominaisia piirteitä.
 • Oppilas ymmärtää kielitaidon ja kielen opiskelutaitojen merkityksen opintoihin ja työhön liittyvissä mahdollisuuksissa.
 • Taiteet, esimerkiksi musiikki ja kuvamateriaali, elävöittävät kielen ja kulttuurin oppimista.

L2 Kulttuurin osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

 • Ruotsin kielen opinnoissa ovat läsnä suomalainen arvopohja, pohjoismainen kulttuuriperintö sekä muiden ihmisryhmien ja kansojen kunnioittaminen. Oppitunneilla oppilas harjoittelee hyvien tapojen noudattamista sekä toisten huomioonottamista.

L4 Monilukutaito

 • Opetuksessa käytetään erilaisia tekstilajeja kuten dialogeja, blogitekstejä, reseptejä, mainoksia, videoklippejä ja uutisia.
 • Oppilas harjoittelee kuvamateriaalin käyttöä, tuottamista ja tulkintaa.

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

 • Oppilas saa ohjausta lähdekriittisyyteen.
 • Oppilas saa ohjausta teknologian ja muiden apuvälineiden hyödyntämiseen, esimerkiksi käyttämällä sähköisiä oppimateriaaleja ja harjoittelemalla tiedonhakua ruotsinkielisistä lähteistä.


8.lk


Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Ruotsin kielen B1-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

- syvennetään tietämystä Pohjoismaista

S2 Kielenopiskelutaidot

- oppilas harjoittelee työskentelemistä itsenäisesti, parin kanssa ja ryhmässä

- vahvistetaan oppilaan taitoja ja motivaatiota ottaa vastuuta omasta kielenopiskelustaan esimerkiksi itsearvioinnin avulla ja omien tavoitteiden asettamisella

- rohkaistaan oppilasta löytämään oma tapansa esimerkiksi sanojen ja rakenteiden opiskeluun

- kannustetaan edelleen oppilasta rohkeaan kielelliseen viestintään sekä suullisesti että kirjallisesti

- ohjataan oppilasta oman edistymisen arviointiin
Itsearviointi ja vertaisarviointi

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

- arkielämän kielenkäyttötilanteita

Kahdeksannella luokalla jatketaan sanaston, fraasien ja rakenteiden opettelua ja opetellaan käyttämään niitä enenevässä määrin myös kirjallisessa viestinnässä.Kirjalliset kokeet
Tuntityöskentely
Kotitehtävät
Vuorovaikutustaitojen havainnointi
Itsearviointi ja vertaisarviointi
Parin ja ryhmän kanssa sekä itsenäisesti tehdyt erilaiset suulliset ja kirjalliset tuotokset
Kielisalkku
Laaja-alainen osaaminen:

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

 • Oppilas on aktiivisena toimijana suunnittelemassa oppimistaan ja myös päättelemässä kielelle ominaisia piirteitä.
 • Oppilas ymmärtää kielitaidon ja kielen opiskelutaitojen merkityksen opintoihin ja työhön liittyvissä mahdollisuuksissa.
 • Taiteet, esimerkiksi musiikki ja kuvamateriaali, elävöittävät kielen ja kulttuurin oppimista.

L2 Kulttuurin osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

 • Ruotsin kielen opinnoissa ovat läsnä suomalainen arvopohja, pohjoismainen kulttuuriperintö sekä muiden ihmisryhmien ja kansojen kunnioittaminen. Oppitunneilla oppilas harjoittelee hyvien tapojen noudattamista sekä toisten huomioonottamista.

L4 Monilukutaito

 • Opetuksessa käytetään erilaisia tekstilajeja kuten dialogeja, blogitekstejä, reseptejä, mainoksia, videoklippejä ja uutisia.
 • Oppilas harjoittelee kuvamateriaalin käyttöä, tuottamista ja tulkintaa.

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

 • Oppilas saa ohjausta lähdekriittisyyteen.
 • Oppilas saa ohjausta teknologian ja muiden apuvälineiden hyödyntämiseen, esimerkiksi käyttämällä sähköisiä oppimateriaaleja ja harjoittelemalla tiedonhakua ruotsinkielisistä lähteistä.

9.lk


Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Ruotsin kielen B1-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

- syvennetään tietämystä Pohjoismaista

S2 Kielenopiskelutaidot

- oppilas harjoittelee työskentelemistä itsenäisesti, parin kanssa ja ryhmässä

- vahvistetaan oppilaan taitoja ja motivaatiota ottaa vastuuta omasta kielenopiskelustaan esimerkiksi itsearvioinnin avulla ja omien tavoitteiden asettamisella

- rohkaistaan oppilasta löytämään oma tapansa esimerkiksi sanojen ja rakenteiden opiskeluun

- kannustetaan edelleen oppilasta rohkeaan kielelliseen viestintään sekä suullisesti että kirjallisesti

- ohjataan oppilasta oman edistymisen arviointiin
Itsearviointi ja vertaisarviointi

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Yhdeksännellä luokalla painopiste on suuntautumisessa toisen asteen opintoihin. Kielitaitoa kartutetaan tulevaisuuteen ja opintoihin ja ammatinvalintaan liittyvillä aihepiireillä ja niihin kuuluvilla ilmaisuilla ja sanastoilla.Kirjalliset kokeet
Tuntityöskentely
Kotitehtävät
Vuorovaikutustaitojen havainnointi
Itsearviointi ja vertaisarviointi
Parin ja ryhmän kanssa sekä itsenäisesti tehdyt erilaiset suulliset ja kirjalliset tuotokset
Kielisalkku

Laaja-alainen osaaminen:

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

 • Oppilas on aktiivisena toimijana suunnittelemassa oppimistaan ja myös päättelemässä kielelle ominaisia piirteitä.
 • Oppilas ymmärtää kielitaidon ja kielen opiskelutaitojen merkityksen opintoihin ja työhön liittyvissä mahdollisuuksissa.
 • Taiteet, esimerkiksi musiikki ja kuvamateriaali, elävöittävät kielen ja kulttuurin oppimista.

L2 Kulttuurin osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

 • Ruotsin kielen opinnoissa ovat läsnä suomalainen arvopohja, pohjoismainen kulttuuriperintö sekä muiden ihmisryhmien ja kansojen kunnioittaminen. Oppitunneilla oppilas harjoittelee hyvien tapojen noudattamista sekä toisten huomioonottamista.

L4 Monilukutaito

 • Opetuksessa käytetään erilaisia tekstilajeja kuten dialogeja, blogitekstejä, reseptejä, mainoksia, videoklippejä ja uutisia.
 • Oppilas harjoittelee kuvamateriaalin käyttöä, tuottamista ja tulkintaa.

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

 • Oppilas saa ohjausta lähdekriittisyyteen.
 • Oppilas saa ohjausta teknologian ja muiden apuvälineiden hyödyntämiseen, esimerkiksi käyttämällä sähköisiä oppimateriaaleja ja harjoittelemalla tiedonhakua ruotsinkielisistä lähteistä.