Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

7.lk


Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Englannin A-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

- tutustuminen englantiin maailmankielenä

- rohkaistaan oppilasta käyttämään oppikirjan ulkopuolista aineistoa

- ohjataan oppilasta hyödyntämään oman äidinkielen taitoja englannin kielen oppimisessa

S2 Kielenopiskelutaidot

- kannustetaan oppilasta kielen monipuoliseen harrastamiseen myös koulun ulkopuolella

- harjoitellaan omien tavoitteiden asettamista ja itsearviointia

- luokkatilanteessa pyritään myönteiseen ja kannustavaan vuorovaikutukseen

- omien tavoitteiden asettaminen
- itsearviointi
- vertaisarviointi
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

- kannustetaan oppilasta vieraan kielen puhumiseen oppilaan oman taitotason mukaisella tavalla sekä rohkaistaan oppilasta oman mielipiteen ilmaisemiseen

- ohjataan oppilasta itsenäiseen viestintään ja kielellisten ongelmatilanteiden ratkaisuun

- huomioidaan eroavaisuudet eri kulttuurien välillä (esim. kohteliaisuus)

- mahdollistetaan laaja-alainen oppiaineiden välinen yhteistyö

- kannustetaan oppilasta erityylisten tekstien tuottamiseen (esim.lähipiiristä ja harrastuksista kertominen)

- itsearviointi
- vertaisarviointi
- suulliset kokeet
- kirjalliset kokeet
- kirjalliset tuotokset
- jatkuva havainnointi ja palaute

Laaja-alainen osaaminen:

-
(L2) Pyritään järjestämään mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön esim. kirjeenvaihto, vierailut ja projektit. Oppilaita rohkaistaan käyttämään kielitaitoaan.

-
(L1) Vertaisoppiminen ja erilaiset vuorovaikutukselliset harjoitteet korostuvat englannin opiskelussa. Oppitunneilla tehdään pari- ja ryhmäharjoituksia. Harjoitellaan erilaisia opiskelustrategioita, ohjataan itseohjautuvaan opiskeluun.

-
(L4) Opastetaan oppilasta havainnoimaan englannin kieltä erilaisista tietolähteistä esim. internet, TV, musiikki, kirjallisuus, sarjakuvat.

- (L5) Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään monipuolisesti englannin opetuksessa ja oppilaiden omissa tuotoksissa.

8.lk


Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Englannin A-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

- tutustutaan englannin kielen eri variantteihin

- rohkaistaan oppilasta käyttämään oppikirjan ulkopuolista aineistoa

- ohjataan oppilasta hyödyntämään oman äidinkielen taitoja sekä muiden vieraiden kielten taitoja englannin oppimisessa

S2 Kielenopiskelutaidot

- kannustetaan oppilasta kielen monipuoliseen harrastamiseen myös koulun ulkopuolella nyt ja tulevaisuudessa

- harjoitellaan omien tavoitteiden asettamista ja itsearviointia

- luokkatilanteessa pyritään myönteiseen ja kannustavaan vuorovaikutukseen

- omien tavoitteiden asettaminen
- itsearviointi
- vertaisarviointiS3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

- kannustetaan oppilasta vieraan kielen puhumiseen oppilaan oman taitotason mukaisella tavalla sekä rohkaistaan oppilasta oman mielipiteen ilmaisemiseen

- ohjataan oppilasta itsenäiseen viestintään ja kielellisten ongelmatilanteiden ratkaisuun

- kannustetaan oppilaita kansainvälisyyteen

- lisätään valinnan mahdollisuuksia oppilaan kiinnostuksen ja kielitaidon pohjalta

- oppilas oppii tuottamaan erityylisiä tekstejä esim. asiatekstit, esitelmät, matkakuvaukset, kirjoitelmat

- itsearviointi
- vertaisarviointi
- suulliset kokeet
- kirjalliset kokeet
- kirjalliset tuotokset
- jatkuva havainnointi ja palaute

Laaja-alainen osaaminen:

- (L2) Pyritään järjestämään mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön esim. vierailut ja projektit. Oppilaita rohkaistaan käyttämään kielitaitoaan.

-
(L1) Vertaisoppiminen ja erilaiset vuorovaikutukselliset harjoitteet korostuvat englannin opiskelussa. Oppitunneilla tehdään pari- ja ryhmäharjoituksia. Harjoitellaan erilaisia opiskelustrategioita, ohjataan itseohjautuvaan opiskeluun.

-
(L4) Opastetaan oppilasta havainnoimaan englannin kieltä erilaisista tietolähteistä esim. internet, TV, musiikki, kirjallisuus, sarjakuvat.

- (L5) Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään monipuolisesti englannin opetuksessa ja oppilaiden omissa tuotoksissa.

9.lk


Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Englannin A-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

- tutustutaan englannin kielen eri variantteihin

- rohkaistaan oppilasta käyttämään oppikirjan ulkopuolista aineistoa

- ohjataan oppilasta hyödyntämään oman äidinkielen taitoja sekä muiden vieraiden kielten taitoja englannin oppimisessa

S2 Kielenopiskelutaidot

- kannustetaan oppilasta kielen monipuoliseen harrastamiseen myös koulun ulkopuolella nyt ja tulevaisuudessa

- harjoitellaan omien tavoitteiden asettamista ja itsearviointia

- luokkatilanteessa pyritään myönteiseen ja kannustavaan vuorovaikutukseen

- omien tavoitteiden asettaminen
- itsearviointi
- vertaisarviointiS3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

- kannustetaan oppilasta vieraan kielen puhumiseen oppilaan oman taitotason mukaisella tavalla sekä rohkaistaan oppilasta oman mielipiteen ilmaisemiseen

- ohjataan oppilasta itsenäiseen viestintään ja kielellisten ongelmatilanteiden ratkaisuun

- kannustetaan oppilaita kansainvälisyyteen

- kehitetään oppilaan ääntämis- ja kuuntelutaitoja

- työstetään tekstejä eri kulttuureista sekä eri taiteen- ja tieteenaloilta

- harjoitellaan asioimiskirjoittamista

- itsearviointi
- vertaisarviointi
- suulliset kokeet
- kirjalliset kokeet
- kirjalliset tuotokset
- jatkuva havainnointi ja palaute

Laaja-alainen osaaminen:

-
(L2) Pyritään järjestämään mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön esim. vierailut ja projektit. Oppilaita rohkaistaan käyttämään kielitaitoaan.

- (L1) Vertaisoppiminen ja erilaiset vuorovaikutukselliset harjoitteet korostuvat englannin opiskelussa. Oppitunneilla tehdään pari- ja ryhmäharjoituksia. Harjoitellaan erilaisia opiskelustrategioita, ohjataan itseohjautuvaan opiskeluun.

- (L4) Opastetaan oppilasta havainnoimaan englannin kieltä erilaisista tietolähteistä esim. internet, TV, musiikki, kirjallisuus, sarjakuvat.

- (L5) Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään monipuolisesti englannin opetuksessa ja oppilaiden omissa tuotoksissa.

- (L6) Työelämässä tarvittavan suullisen ja kirjallisen valmiuden kehittäminen (esim. ansioluettelo, työhaastattelu).