Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

8.lk


Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Ajattelun taidot ja menetelmät (L1, L3, L5)

- ongelmanratkaisu

- käytännön matematiikka

- harjoitellaan ohjelmointia- jatkuva seuranta
- projektien arviointi itsenäisesti ja ryhmässä

S2 Luvut ja laskutoimitukset (L1, L3, L6)

- prosenttilaskenta

- neliöjuuri

- pyöristäminen

- potenssilaskenta- koetehtävät
- satunnainen tehotarkkailu ja kirjaus (esim. tänään katsotaan työvälineet/työrauha/keskittyminen...)

S3 Algebra (L1, L3)

- polynomit

- potenssilaskenta

- yhtälön ratkaiseminen, myös vaillinainen toisen asteen yhtälö

- verranto

- ongelmanratkaisu
- koetehtävät
- itsearviointi
- arviointikeskustelu
S4 Funktiot (L1, L3)

- suoraan verrannollisuus

- koetehtävät


S5 Geometria (L1, L3, L4, L5)

- monikulmioiden piirit ja pinta-alat

- ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala

- kehäkulma, keskuskulma, Thaleen lause

- varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa

- Pythagoraan lause
- koetehtävät

S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
- Oppilaan ja opettajan välinen arviointi/palautekeskustelu+ oppilaan Itsearviointi
- Kirjalliset kokeet
- Projektityö+vertaisarviointi
- Jatkuva seuranta
- Satunnainen tehotarkkailu ja kirjaus (esim. tänään katsotaan työvälineet/työrauha/keskittyminen...)9.lk


Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Ajattelun taidot ja menetelmät (L1, L3, L5)

- funktiot

- ohjelmointia

- tutustutaan todistamisen perusteisiin- koetehtävät
- itsearviointi

S2 Luvut ja laskutoimitukset (L1, L3)

- funktioilla laskeminen


- koetehtävät


S3 Algebra (L1, L3, L5)

- suoran yhtälö ja yhtälöparit

- ensimmäisen asteen epäyhtälöt- koetehtävät

S4 Funktiot (L1, L3, L4, L5)

- suoran ja paraabelin kuvaajan piirtäminen ja tulkitseminen

- suoraan ja kääntäen verrannollisuus

- funktion käsite

- kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet

- funktion nollakohdat- koetehtävät
- palautettavat tehtävät

S5 Geometria (L1, L3, L4, L5)

- tasokuvioiden piirien ja pinta-alojen kertaus

- mittayksiköt ja yksikkömuunnosten hallinta

- trigonometria

- avaruusgeometria: kappaleiden tilavuuksia ja pinta-aloja

- yhdenmuotoisuus ja yhtenevyys
- projektityö, itse- ja vertaisarviointi
- koe
- palautettavat tehtävät
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys (L1, L3, L4, L5, L7)

- taulukkolaskenta

- tilastolliset tunnusluvut

- tilastojen tulkitseminen ja esittäminen erilaisia kuvaajia käyttäen

- lasketaan todennäköisyyksiä- tilastollinen tutkimus, itse- ja vertaisarviointi

- Oppilaan ja opettajan välinen arviointi/palautekeskustelu+ oppilaan Itsearviointi
- Kirjalliset kokeet
- Projektityö+vertaisarviointi
- Jatkuva seuranta
- Satunnainen tehotarkkailu ja kirjaus (esim. tänään katsotaan työvälineet/työrauha/keskittyminen...)

7.lk


Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Ajattelun taidot ja menetelmät (L1, L3, L4, L5, L7)

- lausekkeen arvo

- yhtälön ratkaisemisen alkeet

- käytännön matematiikan taidot

- vastausten järkevyystarkastelu

- luvut ja laskutoimitukset

- tutustuminen johonkin ohjelmointikieleen- jatkuva seuranta

S2 Luvut ja laskutoimitukset (L1, L3, L4, L5)

- peruslaskutoimitukset kokonais-, desimaali- ja murtoluvuilla

- laskujärjestyssäännöt

- vastausten tarkkuus ja pyöristäminen

- yksikönmuunnokset

- lukujen jaollisuus ja alkutekijät

- lukujoukot

- itseisarvon, vastaluvun ja käänteisluvun käsitteet
- koetehtävät
- itsearviointi, vastausten järkevyys
- tuntityöskentely
S3 Algebra (L1, L2, L3, L5)

- muuttujan käsite

- yhtälön ratkaisun perusteet

- lausekkeiden merkitseminen

- lukujonot

- peruslaskutoimitusten integroiminen muihin aineisiin
- koetehtävät
- itsearviointi, osaanko kirjoittaa laskulausekkeet ja välivaiheet
- ryhmäarviointi
S4 Funktiot (L1, L3, L5)

- lukuparin sijoittaminen koordinaatistoon


- palautettava tehtävä


S5 Geometria (L1, L3, L4, L5)

- Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.

- Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.

- geometrian peruskäsitteet ja niiden ominaisuudet: piste, jana, suora, puolisuora, kulma ym.

- integrointi muihin aineisiin ja arkipäivän tilanteisiin

- harjoitellaan geometrista konstruointia käsin sekä dynaamisella geometriaohjelmistolla
- koetehtävät
- parityönä soveltavat tehtävät, vertaisarviointi
- jatkuva seuranta
- satunnainen tehotarkkailu ja kirjaus (esim. tänään katsotaan työvälineet/työrauha/keskittyminen...)
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys (L1, L3, L5, L6, L7)

- laskimen käyttö
- Oppilaan ja opettajan välinen arviointi/palautekeskustelu + oppilaan Itsearviointi
- Kirjalliset kokeet
- Projektityö+vertaisarviointi
- Jatkuva seuranta
- Satunnainen tehotarkkailu ja kirjaus (esim. tänään katsotaan työvälineet/työrauha/keskittyminen...)