Käsityö

Valinnaisen käsityön keskeiset sisältöalueet

Suunnitellaan ja toteutetaan tuotteita itseilmaisua vahvistaen ja pyrkien kokonaisen käsityöprosessin hallintaan. Ideoinnin pohjana käytetään kulttuurisia, yhteiskunnallisia sekä paikallisia perinteitä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta ottaen huomioon eettiset ja ekologiset näkökulmat. Suunnittelun ja valmistuksen apuna käytetään tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia. Perehdytään työturvallisuuteen, kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä osana käsityöprosessia.
Syvennetään ja vahvistetaan materiaalien, työtapojen sekä työvälineiden, koneiden ja laitteiden tuntemusta, tutkien, keksien ja kokeillen. Kehitetään oppilaiden luovuutta, suunnittelutaitoja, motorisia taitoja, avaruudellista hahmottamista, materiaalien tuntemusta ja käsityötaitoja. Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja. Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, omia tai yhteisiä tuotteita tai teoksia.
Tehdään käsityöprosessin edetessä itse- ja vertaisarviointia. Käsityöprosesseja dokumentoidaan, analysoidaan ja arvioidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
Näitä sisältöjä toteutetaan 8- ja 9-luokilla joustavasti kulloisenkin ryhmän ja oppilaan oman edistyneisyyden ja kiinnostuksen mukaan.

Valinnaisen käsityön tavoitteet