A-valinta: Käsityö (pehmeät materiaalit)

Valinnaisen käsityön (pehmeät materiaalit) keskeiset sisältöalueet

Suunnitellaan ja toteutetaan tuotteita itseilmaisua vahvistaen ja pyrkien kokonaisen käsityöprosessin hallintaan. Ideoinnin pohjana käytetään kulttuurisia, yhteiskunnallisia sekä paikallisia perinteitä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta ottaen huomioon eettiset ja ekologiset näkökulmat. Suunnittelun ja valmistuksen apuna käytetään tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia.

Syvennetään ja vahvistetaan materiaalien, työtapojen sekä työvälineiden tuntemusta, tutkien, keksien ja kokeillen. Kehitetään oppilaiden luovuutta, suunnittelutaitoja, motorisia taitoja, avaruudellista hahmottamista, materiaalien tuntua ja käsityötaitoja. Tutustutaan menneisiin ja uusiin käsityön ilmiöihin samalla pohtien käsityön merkitystä yksilöön, yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Käsityöprosesseja dokumentoidaan, analysoidaan ja arvioidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.

Näitä sisältöjä toteutetaan 8- ja 9-luokilla joustavasti edeten ja edistyen kulloisenkin ryhmän ja oppilaan oman edistyneisyyden ja kiinnostuksen mukaisesti.

Valinnaisen käsityön tavoitteet