Vieraan kielen B2-oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 

Vieraan kielen B2-oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä, jotka ovat opiskeltavalle kielelle luonteenomaisia ja jotka erottavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan aiemmin opitun perustelleella. Muodostetaan käsitys lähisukukielistä, tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyden taustaan, etsitään oppilaita kiinnostavaa tietoa kielialueen kulttuurisista ja muista ilmiöistä. Pohditaan mahdollisia kyseiseen kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia.

Paikallinen:

Tutkitaan saksan kielelle tyypillisiä piirteitä vertaamalla niitä englannin ja ruotsin kieliin sekä muihin mahdollisiin sukukieliin. Tutustutaan saksan kielen levinneisyyteen ja saksankieliseen kulttuuriin sekä sen vaikutukseen omaan kulttuuriin ja kieleen. Oppilas oppii aktiivisesti arvioimaanopiskeluaan. Oppilas ymmärtää kielitaidon ja kielen opiskelutaitojen merkityksen opintoihin ja työhön liittyvissä mahdollisuuksissa. Oppilas oppii havaitsemaan saksalaisen ja suomalaisen kulttuurin välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä.

S2 Kielenopiskelutaidot: Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten kohdekielen oppimista, mihin kieltä voi käyttää ja mistä löytyy kiinnostavaa kohdekielistä aineistoa. Asetetaan omia tavoitteita, opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta.

Paikallinen: Oppilas oppii tunnistamaan omat tehokkaimmiksi osoittautuvat kielenoppimistapansa ja arvioimaan omaa suoritustaan ja tuotostaan sekä antamaan vertaispalautetta. Kannustetaan oppilastaomaan harrastuneisuuteen saksan kielen opiskelussa ja mahdollisuuksien mukaan käytetään hyväksi lähialueen kontakteja saksankieliseen toimintaympäristöön (esim. yritykset, vaihto-opiskelijat ym.). Motivoidaan oppilasta syventämään kielitaitoaan jatko-opinnoissa.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa tilanteissa. Tarpeen mukaan opetellaan myös muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan oppilaita kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan jossain määrin huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema. Havainnoidaan kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Paikallinen:


Harjoitellaan arkipäiväisiä kielenkäyttötilanteita saksaksi keskittyen oppilaille läheisiin aihepiireihin ja otetaan huomioon oppilaiden omia mielenkiinnon kohteita. Kielenkäyttötilanteissa kiinnitetään erityistä huomiota saksan kielen ääntämisen ja kirjoittamisen erityispiirteisiin sekä saksalaisen kielialueen erilaisiin variantteihin.